- Regulas

Energomarķējuma prasības šai produktu grupai nav izstrādātas.

- Regulas

Ar 2021. gada 1. janvāri Komisijas Regula (ES) 2019/1784, ar ko nosaka ekodizaina prasības metināšanas aparātiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R1784

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Komisijas Regula (ES) 2019/1784 nosaka ekodizaina prasības no elektrotīkla darbināmu metināšanas aparātu laišanai tirgū vai nodošanai ekspluatācijā.

Šo regulu piemēro metināšanas aparātiem, kuros izmanto vienu vai vairākus šādus metināšanas vai radniecīgus procesus:

 1. manuāla lokmetināšana;
 2. lokmetināšana ar segtu elektrodu;
 3. metināšana ar pulverstiepli bez aizsarggāzes;
 4. lokmetināšana ar pulverstiepli;
 5. metināšana aktīvas gāzes un inertas gāzes vidē;
 6. metināšana ar volframa elektrodu inertas gāzes vidē;
 7. plazmas lokgriešana.

Šo regulu nepiemēro metināšanas aparātiem, kuros izmanto šādus metināšanas vai radniecīgus procesus:

 1. lokmetināšana zem kušņiem;
 2. ierobežotas noslodzes lokmetināšana;
 3. kontaktmetināšana;
 4. tapmetināšana.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina prasības attieksies uz metināšanas iekārtām, kas ir paredzētas rūpnieciskai lietošanai, piemēram būvniecības, enerģētikas un transporta jomā. Prasības ietver energoefektivitāti, resursefektivitāti un informācijas sniegšanu.
Uz metināšanas iekārtām attieksies prasības par to energoefektivitāti, resursefektivitāti, un informācijas nodrošināšanu.
Regulas prasības piemēros no 2021. gada 1. janvāra.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

Saskaņotie standarti nav izstrādāti.