Obligāti PTAC iesniedzamā informācija (Noteikumu Nr.772 8.punkts):

 • atbilstoši noformēts un parakstīts Noteikumu Nr.772 
 • pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
 • izziņa par kriminālo un administratīvo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs (fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis, vai pārstāvēttiesīgais biedrs (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants) ir ārvalstnieks). Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem;
 • apstiprināta personāla atalgojuma politika/iekšējā kārtība;
 • apstiprināta kārtība personāla zināšanu un kompetences prasību uzturēšanai;
 • profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

PTAC pirms lēmuma pieņemšanas par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrēšanu reģistrā vai izslēgšanas no reģistra, kā arī pēc kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrācijas reģistrā ir tiesīgs sniegt norādījumus par darbībām, kas jāveic, lai nodrošinātu kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja darbības Noteikumu Nr.772 un normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā (Noteikumu Nr.772 4.punkts).

Lēmuma pieņemšana

PTAC pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi, ja tas:

 • neatbilst Noteikumu Nr.772 5. un 6. punktā minētajām prasībām; vai
 • neiesniedz Noteikumu Nr.772 8. punktā minētos dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

PTAC ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi, ja tas/ā:

 • ir sniedzis nepatiesu informāciju;
 • reģistrācijai iesniegtie dokumenti vai tajos norādītā informācija neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām dokumentu noformēšanas jomā;
 • noteiktajā termiņā nav izpildījis Noteikumu Nr.772 4. punktā minētos PTAC norādījumus par darbībām, kas jāveic, lai nodrošinātu tā darbības atbilstību Noteikumu Nr.772 prasībām;
 • pēdējo divu gadu laikā tas ir izdarījis būtisku administratīvo pārkāpumu tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas, finanšu, patērētāju tiesību vai fizisko personu datu aizsardzības jomā. Izvērtējot, vai administratīvais pārkāpums atzīstams par būtisku, PTAC ņem vērā pieļautā pārkāpuma raksturu un ilgumu, radīto ietekmi (zaudējumi patērētājiem), kā arī citus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā;
 • nav ievērojis tam adresētos PTAC lēmumus attiecībā uz patērētāju kolektīvo interešu aizsardzību;
 • darbība vai plānotā darbība kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanā neatbilst normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā;
 • nav izpildījis normatīvajos aktos patērētāju tiesību aizsardzības jomā noteikto rakstveida apņemšanos noteiktā termiņā novērst pārkāpumus.

Noteikumu Nr.772 Pielikums – Kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvja reģistrācijas iesniegums