Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju hipotekārās kreditēšanas jomā reģistrācija

2016.gada 13.decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.772 “Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.772), lai izpildītu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – PTAL) 8.2panta trešajā daļā iekļauto deleģējumu un ieviestu Latvijas tiesību aktos Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 4.februāra direktīvas 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 prasības.

Regulējuma mērķis ir nodrošināt patērētājiem papildu aizsardzību hipotekārās kreditēšanas jomā.

Noteikumi Nr.772 nosaka kārtību, kādā kredīta starpnieki un kredīta starpnieku pārstāvji tiek reģistrēti Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrā un izslēgti no reģistra, reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu un to aktualizēšanas kārtību, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas nosacījumus, reģistrācijas valsts nodevas un ikgadējās uzraudzības valsts nodevas apmēru un tās samaksas kārtību, kārtību, kādā notiek sadarbība ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī prasības kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem.

Sniedzot starpniecības pakalpojumu, kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem ir jāievēro 2016.gada 25.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” ietvertās prasības.

Noteikumi Nr.772 kontekstā ar PTAL pārejas noteikumu 32.punktu paredz, ka no 2017.gada 1.marta visiem kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem, kas piedāvā hipotekāros kredītus ir jābūt reģistrētiem Kredītu starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrā (turpmāk – Reģistrs). Reģistru uztur Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) un tajā ietvertā informācija ir publiski, elektroniskā veidā un bez maksas pieejama PTAC mājaslapā. Līdz ar to pēc 2017.gada 1.marta kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvja pakalpojumus patērētājam drīkst sniegt Reģistrā vai citas EEZ valsts kompetento iestāžu reģistrā reģistrēti kredīta starpnieki un kredīta starpnieku pārstāvji.

Lai kredīta starpnieku un kredīta starpnieka pārstāvi varētu reģistrēt Reģistrā, tam ir jāatbilst noteiktām prasībām (Noteikumu Nr.772 5. un 6.punkts):

 • ir patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos (PTAL 8.1pants) noteiktās minimālās zināšanas par kreditēšanas līgumiem, kreditēšanas pakalpojumu un kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanu;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai tā sodāmība ir dzēsta;
 • ir apdrošināta profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība. Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai jābūt spēkā tajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās tiek sniegti kredīta starpniecības pakalpojumi. Minimāla naudas summa ir 460 000 euro par katru atsevišķu prasību un kopā 750 000 euro par visām prasībām kalendārajā gadā.
 • padomes vai valdes loceklim vai pārstāvēttiesīgajam biedram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai tā sodāmība ir dzēsta (ja kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis ir komersants);
 • kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis (ja ir fiziska persona), vai kāds no kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja padomes vai valdes locekļiem vai pārstāvēttiesīgajiem biedriem (ja ir komersants), vai tā darbinieki, kuru pienākumos ietilpst kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšana, nav sodīti par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par ko paredzēta atbildība krimināllikumā, vai to sodāmība ir dzēsta;
 • pēdējo piecu gadu laikā nav bijis pasludināts maksātnespējas process;
 • pēdējo piecu gadu laikā (fiziska persona) nav bijusi tādas juridiskās personas pārvaldes institūcijas loceklis, kurai pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process;
 • ir reģistrēts personas datu apstrāde vai personas datu aizsardzības speciālists saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību;
 • ir izstrādāta un apstiprināta personāla atalgojuma iekšējā kārtība un kārtība tā personāla zināšanu un kompetences prasību uzturēšanai;
 • uz reģistrācijas dienu par kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē nav informācijas par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādiem;
 • pēdējo triju gadu laikā nav bijis izslēgts no reģistra par būtiskiem vai sistemātiskiem pārkāpumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā;
 • kredīta starpnieka pakalpojumu sniegšanas vieta vai juridiskā adrese (ja attiecināms) atrodas Latvijas Republikā;
 • samaksāta valsts nodeva.

Kredīta starpniekam un kredīta starpnieka pārstāvim ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu (Noteikumu Nr.772 5.6.12. un 13. punktā (izņemot 12.7. un 13.7. apakšpunktu) stāšanās spēkā informēt PTAC par tām, kā arī iesniegt aktuālo informāciju un dokumentus, kas apliecina minētos faktus.

 • PTAC Reģistrā iekļauto informāciju aktualizē septiņu darbdienu laikā no dienas, kad saņemta nepieciešamā informācija un dokumenti, kas apliecina minētos faktus.

Valsts nodeva

Par kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvja reģistrāciju Reģistrā paredzēta valsts nodeva fiziskām personām – 500 eiro apmērājuridiskām personām – 1000 eiro apmērā, kā arī ikgadējā uzraudzības valsts nodeva (fiziskām personām – 250 eiro, juridiskām personām – 500 eiro).

 • Valsts nodevu par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrāciju kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis maksā pirms Kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvja reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas.
 • Valsts nodevu par ikgadējo uzraudzību kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis maksā līdz kārtējā gada 1. decembrim – par katru nākamo kalendāra gadu.

Valsts nodevu kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis maksā ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Rekvizīti valsts nodevas samaksai (reģistrējoties un par ikgadējo uzraudzību:   

Saņēmējs 

Valsts kase

Reģistrācijas numurs    

90000050138

BIC kods

TRELLV22

Konts (IBAN)

LV48TREL1060120929900

Maksājuma mērķis        

Valsts nodeva par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja reģistrāciju

vai

valsts nodeva par kredīta starpnieka vai kredīta starpnieka pārstāvja ikgadējo uzraudzību

 

 

 

Starpniecības pakalpojumu sniegšana citās Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ) valstīs:

 • ja kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis plāno izveidot filiāli vai sniegt kredīta starpniecības pakalpojumus citā EEZ valstī saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, tad kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis iesniedz PTAC iesniegumu, ne vēlāk kā divus  mēnešus pirms tam, kad plāno sniegt kredīta starpniecības pakalpojumus attiecīgajā EEZ valstī;
 • PTAC mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas nosūta paziņojumu attiecīgās EEZ valsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijai (turpmāk – Paziņojums) un vienlaikus informē kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi par to, ka šāda informācija ir nosūtīta;
 • kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis var sākt piedāvāt kredīta starpniecības pakalpojumus citā EEZ valstī mēnesi pēc dienas, kad PTAC nosūtījis Paziņojumu citas EEZ valstī kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijai;
 • PTAC Reģistrā aktualizē informāciju septiņu darbadienu laikā no dienas, kad PTAC nosūtījis Paziņojumu attiecīgajai EEZ valsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijai.

Gadījumā, ja citā EEZ valstī reģistrēts kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis plāno sniegt kredīta starpniecības pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā un PTAC saņem citas EEZ valsts kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzības institūcijas Paziņojumu, tad pēc Paziņojuma saņemšanas PTAC publicē un aktualizē PTAC mājas lapā informāciju par attiecīgo kredīta starpnieku vai kredīta starpnieka pārstāvi, kas sniedz kredīta starpniecības pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā.