Piedāvāt tirgū -  nozīmē katras preces piegādi izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Kopienas tirgū komerciālām darbībām par maksu vai bez maksas.

Laist tirgū - nozīmē preci pirmo reizi piedāvāt Kopienas tirgū.

Ražotājs - ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo kādu preci vai liek šo preci izveidot vai ražot vai laiž šo preci tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi.

Pilnvarotais pārstāvis - ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem, ņemot vērā pēdējā saistības saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Importētājs -  ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un kas laiž preci Kopienas tirgū no trešās valsts.

Izplatītājs - jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, izņemot ražotāju vai importētāju, kura piedāvā preci tirgū.

Atbilstības novērtēšana - ir process, kurā novērtē, vai ir ievērotas ar preci, procesu, pakalpojumu, sistēmu, personu vai struktūru saistītās prasības.

Atsaukšana - ir jebkāds pasākums ar mērķi saņemt atpakaļ preci, kas jau darīta pieejama galapatērētājam.

izņemšana - ir katrs pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka preces no piegādes ķēdes tiek darītas pieejamas tirgū.

Kopienas saskaņošanas tiesību akti - ir visi Kopienas tiesību akti, ar ko saskaņo preču tirdzniecības nosacījumus.

Pakalpojums – personas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros par atlīdzību vai bez tās izpildīts pasūtījums vai tāda ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, saskaņā ar kuru, tiek iznomāta kāda lieta, izgatavota jauna lieta, uzlabota vai pārveidota esoša lieta vai tās īpašības vai veikts darbs, vai gūts nematerializēts darba rezultāts.

Pakalpojuma sniedzējs – persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros sniedz pakalpojumu patērētājam.