SAZIŅA (KOMUNIKĀCIJA) AR PARĀDNIEKU

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, uzsākot parāda atgūšanu, rakstveidā paziņo parādniekam par parāda esamību un aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības.

Parādniekam nosūtītajā paziņojumā jāiekļauj PĀAL 7.panta pirmajā punktā minētā informācija, t.sk. informācija par iespēju izteikt pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu, paredzot, ka iebildumu izteikšanai tiek atvēlēta ne mazāk kā 21 diena no paziņojuma saņemšanas dienas.

Sniedzot parādniekam informāciju par parādsaistībām, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt patiesu, pilnīgu un nepārprotamu informāciju par parādsaistībām, to apmēru, nemaksāšanas sekām.

Ja parādu atguvējs sniedz nepilnīgu informāciju patērētājam vai sniegtās informācijas rezultātā patērētājs var tikt maldināts, šāda rīcība atzīstama par profesionālai rūpībai neatbilstošu komercpraksi.

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam, tā darbiniekiem, kas komunicē ar parādnieku, ir jāievēro PĀAL noteiktās saskarsmes kultūras prasības, vispārpieņemtās uzvedības un morāles normas. Nav pieļaujams, ka saskarsmē ar parādnieku jebkādā veidā tiek ietekmēta patērētāja spēja pieņemt atbilstošu lēmumu. Īpaša uzmanība pievēršama jūtīgām sociālām grupām, kā arī gadījumos, kad tiek atgūtas parādsaistības, kas patērētājam radušās nonākot neparedzētās situācijās (piemēram, parādsaistības pret medicīnas pakalpojumu sniedzējiem).

Ņemot vērā nozares specifiku, jebkuru iespējamu radušos savstarpēju pārpratumu, strīdu atrisināšanai ar patērētāju, parāda atgūšanas sniedzējam jāsaglabā toleranta un cieņpilna attieksme.