Izvēloties logus savam mājoklim, svarīgs ir ne tikai to izskats, bet arī funkcionalitāte. Piemēram, logs ar mazāku siltuma caurlaidības koeficientu ļaus Tev samazināt siltuma zudumus un līdz ar to arī ikmēneša rēķinus par apkuri.

Iegādājoties logus, pievērs uzmanību:

 • ekspluatācijas īpašību deklarācijai;
 • CE zīmei.

 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Pēc loga ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes ražotājs sastāda loga ekspluatācijas īpašību deklarāciju, ar kuru deklarē loga ekspluatācijas īpašības un uzņemas atbildību par attiecīgā loga atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Ir būtiski pārliecināties, ka iesniegto ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopiju ir iespējams attiecināt uz konkrētu logu. Ja ražotājs atrodas ārpus Latvijas Republikas, tad ekspluatācijas īpašību deklarācijas tulkojumu valsts valodā ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs pievieno katrai Latvijas tirgū piedāvātajai piegādes partijai (attiecībā uz logiem - katram loga veidam). 

PIEVĒRS UZMANĪBU!

Izplatītāja sastādītie dokumenti nav atbilstību apliecinoši dokumenti. Ekspluatācijas īpašību deklarāciju sastāda tikai un vienīgi ražotājs, turklāt ir jāpievērš pastiprināta uzmanība tam, ka iesniegtu deklarāciju ir iespējams attiecināt uz konkrētu logu.

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas saturu nosaka Regulas 305/2011 6. pants un III pielikums.  Uzzini vairāk - Regula 305/2011

Ekspluatācijas īpašību deklarācijā ir jābūt ietvertai vismaz šādai informācijai:

 1. Loga identifikācija, kuram ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izstrādāta.
 2. Loga paredzētais izmantojums (piemēram, dzīvojamo un sabiedrisko ēku norobežojošās konstrukcijās).
 3. Ražotāja nosaukums un adrese vai preču zīme.
 4. Deklarētās ekspluatācijas īpašības.

Piemērs:

Būtiskie raksturlielumi

Ekspluatācijas īpašības

Saskaņota tehniskā specifikācija

Vēja slodžu izturība

B

LVS EN 12210:2001/AC:2003

Siltumcaurlaidība

1,2 W/(m2*K)

LVS EN ISO 1007-1:2007/AC:2010

 1. Paraksts, paraksta atšifrējums un amats.
 2. Izdošanas vieta un datums.

 

CE ZĪME

Ražotājs pēc atbilstošā ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes marķē katru logu ar CE zīmi, kuru papildina ar sekojošu informāciju:

 • paziņotās institūcijas identifikācijas numurs (numurs sastāv no 4 cipariem un to var pārbaudīt Eiropas Komisijas mājas lapā izveidotajā NANDO datu bāzē.
 • ražotāja nosaukums un adrese vai ražotāja tirdzniecības zīme;
 • pēdējie tā gada cipari, kad CE atbilstības marķējums bija pirmo reizi izmantots, laižot preci tirgū;
 • atsauce uz Eiropas Savienības harmonizēto standartu (LVS EN 14351-1+A1:2010);
 • loga apraksts (identifikācija, materiāls, izmēri un izmantošanas nosacījumi);
 • informācija par loga ekspluatācijas īpašībām (obligāti ir jābūt noteiktam siltumcaurlaidības koeficientam);
 • ekspluatācijas īpašību deklarācijas numurs.
attels