Jaunumi Tūrisms
Baneris par normatīvā regulējuma pilnveidi

Informācija par grozījumiem 2018.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informē, ka 2022. gada 29. novembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2022. gada 22. novembra noteikumi Nr. 730 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”” (turpmāk – Grozījumi) https://likumi.lv/ta/id/337438

Grozījumu mērķis ir pilnveidot normatīvo regulējumu par kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju, tūrisma aģentu un ceļotāju tiesībām un pienākumiem, nodrošinot skaidrākus un proporcionālākus noteikumus tūrisma operatoru un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma apmēriem, kā arī nostiprinātas PTAC tiesības gan pieprasīt uzraudzībai nepieciešamo informāciju, gan arī attiecīgi reaģēt, ja konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minētos aspektus, PTAC informē par būtiskākajām izmaiņām:

Noteiktas papildu prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai: licenci nevar saņemt tāds tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kuram  piemērota procedūra likviditātes gadījumā, kā arī PTAC nav pieņēmis lēmumu licences anulēšanai pārkāpumu gadījumā;

 • tūrisma operatoram un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam iesniegumam licences saņemšanai papildus jāiesniedz informācija par plānoto darbību turpmākajos sešos mēnešos, standartinformācijas veidlapa, pirmslīguma informācija un līguma paraugs ceļotājiem;
 • lai saņemtu licenci tūrisma aģenta, tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja kārtējā vai pēdējā pārskata gada likviditātes koeficientam jābūt lielākam par 1.

Svarīgi: tūrisma operatoriem, tūrisma aģentiem un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas līdz 2023. gada 1. janvārim ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) vai ir reģistrēti datubāzē, šo nosacījumu piemēro no 2024. gada 1. janvāra;

Precizētas un papildinātas prasības nodrošinājuma apmēram:

 Tūrisma operatoriem un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam, kas nepiedāvā pasažieru pārvadājumus, jānodrošina, ka:

 • nodrošinājuma apmērs nav mazāks par ceļotāju vai ceļotāju vārdā veikto avansa maksājumu summu par kompleksiem un saistītiem tūrisma pakalpojumiem;
 • papildus jānodrošina, ka nodrošinājuma apmērs ir vismaz 5 % no komplekso vai saistīto tūrisma pakalpojumu apgrozījuma iepriekšējā pārskata gadā, bet ne mazāks kā:
 • 3 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas teritorijā;
 • 5 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijā;
 • 15 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz ārpus Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijas;
 • 30 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz valstī, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija vai Apvienotā Karaliste;
 • 200 000 euro, ja tūrisma operators organizē čartera lidojumus.

Saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā pasažieru pārvadājumus, jānodrošina, ka:

 • nodrošinājuma apmērs nav mazāks par ceļotāju vai ceļotāju vārdā veikto avansa maksājumu summu par kompleksiem un saistītiem tūrisma pakalpojumiem;
 • papildus jānodrošina, ka nodrošinājuma apmērs ir vismaz 10 % no saistīto tūrisma pakalpojumu apgrozījuma iepriekšējā pārskata gadā, bet ne mazāks kā:
 • 5 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas teritorijā;
 • 10 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijā;
 • 20 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz ārpus Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijas;
 • 50 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz valstī, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija vai Apvienotā Karaliste;
 • 200 000 euro, ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs organizē čartera lidojumus.

Svarīgi: Ja vienu mēnesi pirms nodrošinājuma termiņa beigām nav saņemts jauns nodrošinājums, tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojuma sniedzējam ir pienākums atmaksāt visu ceļotāju iemaksāto naudu vai arī, ja iespējams, piedāvāt ceļotājiem iegādāto tūrisma pakalpojumu izpildi līdz spēkā esošā nodrošinājuma termiņa beigām.

Noteiktas papildu prasības, kas jānodrošina pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas, reģistrēšanās datubāzē:

 • kārtējā vai pēdējā pārskata gada likviditātes koeficientam jābūt lielākam par 1.  

Svarīgi: tūrisma operatoriem, tūrisma aģentiem un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas līdz 2023. gada 1. janvārim ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) vai ir reģistrēti datubāzē, šo nosacījumu piemēro no 2024. gada 1. janvāra;

 • tūrisma operatoram un saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir iespēja nodrošināt papildu nodrošinājums par īsāku periodu, bet ne īsāku par trim mēnešiem, ja pakalpojuma sezonalitātes dēļ saņemto avansu apmērs ir lielāks, nekā to nodrošina pamata apdrošināšanas līgums vai kredītiestādes garantija noteiktā laikposmā;
 • divus mēnešus pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma vai kredītiestādes garantijas darbības termiņa beigām tūrisma operatoram un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz PTAC jauns apdrošināšanas līgums vai kredītiestādes garantija nākamajam periodam.

Svarīgi: tūrisma operatoriem un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas līdz 2023. gada 1. janvārim ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) vai ir reģistrēti datubāzē, jaunie nodrošinājuma apmēri piemērojami no 2023. gada 1. jūlija, nepieciešamības gadījumā nodrošinot grozījumus apdrošināšanas līgumā.

 • tūrisma operatoram un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir tiesības prasīt saviem sadarbības tūrisma aģentiem nodrošinājumu vai citas garantijas par labu tūrisma operatoram;
 • tūrisma aģentam nav tiesību pārdot kompleksus vai saistītus tūrisma pakalpojumus, un tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam nav tiesību pieņemt attiecīgas pakalpojumu rezervācijas no tūrisma aģenta, ar kuru nav noslēgts līgums un kas nav saņēmis speciālo atļauju (licenci).

Papildus PTAC informē, ka Grozījumos ir veikti precizējumi apdrošināšanas līguma prasībām, PTAC tiesībām pieņemot lēmumu speciālās atļaujas (licences) anulēšanai, apturēšanai un izslēgšanai no tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzes, kā arī precizēti procedūras noteikumi tūrisma operatora likviditātes gadījumā.

Aicinām iepazīties ar pilnu noteikumu tekstu spēkā esošajā redakcijā: https://likumi.lv/ta/id/300021.