Informācija kredīta devējiem, kas saņēmuši licenci

 

Kapitālsabiedrībām, kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, ir šādas prasības:

 • nodrošināt augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni;
 • sadarboties ar PTAC;
 • saņemtā licence jānovieto pakalpojuma sniegšanas vietā (t.sk, mājaslapā) patērētājam redzamā vietā;
 • regulāra kreditēšanas statistikas informācijas iesniegšana PTAC;
 • ikgadēja valsts nodevas 14225 EUR samaksa par nākamo kalendāro gadu līdz kārtējā gada 1.decembrim;
 • informēt PTAC par sekojošām izmaiņām:
 • izmaiņas kredīta devēja nosaukumā (firmā) vai juridiskajā adresē (jāiesniedz PTAC 10 dienu laikā), pievienojot dokumentus, kas apliecina izmaiņas;
 • izmaiņas valdes, padomes vai dalībnieku sastāvā, izmaiņas pamatkapitālā;
 • izmaiņas kredīta devēja kontaktpersonu un kontaktu sarakstā saziņai ar PTAC;
 • izmaiņas klientu apkalpošanas vietās vai interneta vietnēs, kur tiek piedāvāti kredīta devēja pakalpojumi;
 • izmaiņas kredīta devēja piedāvātajos kreditēšanas pakalpojumu veidos (nepieciešams informēt PTAC pirms piedāvāšanas patērētājiem);
 • kredītu devējiem, kuri piedāvā kredītus pret kustamas lietas ķīlu,  - izmaiņas civiltiesiskās apdrošināšanas polisē (atbilstoši 2016.gada 25.oktobra MK Noteikumu Nr.691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 81.punktam);
 • ievērot izstrādātās kārtības (procedūras).

 

PTAC aicina kapitālsabiedrības:

 • informēt PTAC par izmaiņām kredīta devēja kredītu līgumu formās;
 • informēt PTAC par izmaiņām kredīta devēja kārtībās (procedūrās), kas nosaka:
 • kredītu piešķiršanu un uzraudzību;
 • patērētāja spējas atmaksāt kredītu noteikšanā (izņemot kredīta devējus, kuri piedāvā tikai kredītus ar kustamas lietas ķīlu);
 • sūdzību izskatīšanu.