Ieteikumi - vaučeri

Informatīvs materiāls (ieteikumi) komplekso un saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ceļojumu vaučeru (apliecinājumu) noformēšanā, izsniegšanā un uzskaitē sakarā ar COVID-19 izraisīto situāciju

2020. gada 10. jūnijā stājās spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums (turpmāk – Likums), kura V nodaļā “Īpašie nosacījumi izglītības, sporta un tūrisma jomā” noteikts tūrisma jomas regulējums pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām. Atbilstoši Likuma regulējumam, kā arī, ņemot vērā COVID-19 infekcijas izplatības izraisīto ārkārtējās situācijas apstākļu ietekmi uz ceļojumu organizēšanu un izpildi,  komplekso un saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzēji, ja tiem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) un spēkā esošs nodrošinājums, ir tiesīgi ceļotājiem noformēt vaučeri par neizmantotā ceļojuma vērtību (turpmāk – apliecinājums), kuru ceļotājs var izmantot citu ceļojumu iegādei pie konkrētā tūrisma operatora par to summu, kuru ceļotājs vai tūrisma aģents ceļotāja vārdā ir samaksājis tūrisma operatoram. Tādējādi apliecinājumu ceļotājs var pieņemt kā atlīdzību par jau apmaksātiem kompleksiem vai saistītiem tūrisma pakalpojumiem, kuru izpilde saskaņā ar noslēgto komplekso vai saistīto tūrisma pakalpojumu līgumu esošajā situācijā saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību  nav iespējama.

Ņemot vērā Likumā noteiktās obligātās prasības apliecinājumiem, kā arī ar mērķi aicināt komplekso un saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzējus izmantot vienotu apliecinājumu formu (tajā obligāti norādāmo informāciju), piedāvājot ceļotājiem tos kā alternatīvu risinājumu veikto avansa maksājumu segšanai par nākotnē izmantojamu kompleksu vai saistītu tūrisma pakalpojumu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) iesaka izmantot turpmāk norādīto informāciju apliecinājumu noformēšanā, izsniegšanā un uzskaitē:

Prasības apliecinājuma noformējumam

 • apliecinājuma izdevējs (tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs, – nosaukums, reģ.Nr., kontaktinformācija, nodrošinājuma izsniedzējs un spēkā esamības termiņš);
 • apliecinājuma turētājs (ceļotājs, kas saskaņā ar tūrisma pakalpojumu līgumu veicis avansa maksājumu (s), vai cita persona, kam sākotnējais ceļotājs nodevis ceļojumu);
 • apliecinājuma izsniegšanas datums;
 • apliecinājuma derīgums:
  • norāde, ka minētais apliecinājums ir paredzēts komplekso vai saistīto tūrisma pakalpojumu/atsevišķu tūrisma pakalpojumu iegādei tā spēkā esamības termiņā (derīguma termiņā);
  • apliecinājums izmantojams 12 mēnešu laikā no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas Latvijas Republikā;
 • apliecinājuma vērtība, kas ir identiska apliecinājuma turētāja veiktajiem avansa maksājumiem par kompleksiem vai saistītiem tūrisma pakalpojumiem saskaņā ar kompleksā vai saistītā tūrisma pakalpojumu līgumu un ceļotāja veikto maksājumu apliecinošiem dokumentiem;
 • ņemot vērā, ka apliecinājums izveidots, ārkārtējās situācijas apstākļu ietekmē, ko izraisījusi  Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumā minētā Covid-19 pandēmijas krīze, apliecinājumā jāietver atsauce, ka apliecinājums izsniegts saistībā ar Covid -19 infekcijas izplatības radītajiem apstākļiem.

Apliecinājuma nosacījumi:

 • par apliecinājuma izsniegšanu un noformēšanu aizliegts pieprasīt jebkādu maksu;
 • uz apliecinājumiem attiecināmas normatīvo aktu prasības par nodrošinājumiem; apliecinājumu summām jābūt ietvertām nodrošinājumu (apdrošināšanas polišu vai bankas garantiju) apmērā no apliecinājumu izsniegšanas brīža līdz līgumslēdzēju pušu saistību pilnīgai izpildei; ja apliecinājums izsniegts par periodu, kad vairs nav spēkā esošais nodrošinājums, tūrisma operatoram un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir pienākums mēnesi pirms spēkā esošā nodrošinājuma termiņa beigām informēt ceļotāju par spēkā esošā nodrošinājuma termiņa beigām; turklāt, ja tūrisma operators divas nedēļas pirms nodrošinājuma termiņa beigām nav saņēmis jaunu nodrošinājumu, tūrisma operatoram un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir pienākums par to informēt ceļotāju un PTAC, kā arī atmaksāt visu ceļotāja iemaksāto naudu līdz spēkā esošā nodrošinājuma termiņa beigām;
 • ceļotājs apliecinājumu var nodot citai personai vai personu grupai, par to iepriekš vienojoties ar tūrisma operatoru;
 • ja ceļotājs apliecinājuma izmantošanas norādītajā termiņā pilnībā vai daļēji neizmanto apliecinājumā norādīto summu cita ceļojuma iegādei, tūrisma operators atmaksā ceļotājam neizmantoto naudas summu 14 dienu laikā pēc apliecinājuma izmantošanas termiņa beigām;

Apliecinājumu uzskaite:

 • tūrisma pakalpojumu sniedzējiem jāveic apliecinājumu uzskaite; aicinām apliecinājumu izsniedzējus ieviest apliecinājumu izsniegšanas/uzskaites reģistru, norādot apliecinājuma turētāju, izsniegšanas datumu, apliecinājuma numuru (ja tāds tiks ieviests), apliecinājuma vērtību un tā derīguma termiņu, kā arī pakalpojumu kādu apliecinājuma turētājs ir iegādājies izmantojot apliecinājuma vērtību; informāciju par izdotajiem apliecinājumiem jāiesniedz PTAC reizi ceturksnī kopā ar ceturkšņa atskaiti.

PTAC aicina tūrisma pakalpojumu sniedzējus izmantot iepriekš minētā informatīvā materiāla norādes vienotai apliecinājumu  formas izveidei un uzskaitei ar mērķi mazināt ārkārtējās situācijas radītos krīzes apstākļus tūrisma jomā ceļotāja un tūrisma pakalpojumu sniedzēja uzņemto saistību izpildē.

Apliecinājuma paraugs