No 2018. gada 21. aprīļa ir piemērojams jauns vienotais Eiropas Savienības regulējums gāzveida kurināmā iekārtu jomā - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/426 par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK (turpmāk – Regula).

Regulu piemēro  gāzveida kurināmā iekārtām, kuras izmanto ēdiena gatavošanai, dzesēšanai, gaisa kondicionēšanai, telpu apsildei, karstā ūdens sagatavošanai, apgaismei vai mazgāšanai, un arī piespiedu vilkmes degļiem un sildierīcēm, ko paredzēts aprīkot ar šādiem degļiem.

Regulas mērķis ir nodrošināt, ka Savienības tirgū pieejamās iekārtas un armatūra atbilst prasībām, kuras nodrošina personu veselības un drošības, mājdzīvnieku un īpašuma aizsardzības augstu līmeni un enerģijas racionālu izmantošanu, vienlaikus garantējot iekšējā tirgus darbību. Iekārtas var darīt pieejamas tirgū un nodot ekspluatācijā tikai tad, ja tās apstākļos, kad tiek parasti lietotas, atbilst Regulas  prasībām.

Gāzveida kurināmā iekārtām un armatūrai piemērojamās pamatprasības ir noteiktas Regulas I Pielikumā, savukārt Regulas 14.pantā ir atrunātas gāzveida kurināmā iekārtu un armatūras atbilstības novērtēšanas procedūras. Detalizētā informācija par atbilstības novērtēšanas procedūrām ir izklāstīta Regulas III Pielikumā, kā arī Regulas V pielikumā ir norādīta gāzveida kurināmā iekārtu un armatūras ES atbilstības deklarācijas struktūra.

Regulas II nodaļā (7.-12.pants) ir noteikti visu piegādes un izplatīšanas ķēdē iesaistīto uzņēmēju veicamie pienākumi, lai nodrošinātu, ka tie laiž un/vai dara pieejamas tirgū tikai tādas iekārtas vai armatūru, kas atbilst visām Regulas  prasībām, t.sk. ir veikta noteiktā atbilstības novērtēšanas procedūra, ir nodrošināts nepieciešamais marķējums, brīdinājumi un dokumentācija, ieskaitot lietošanas un uzstādīšanas instrukcijas.

Regula ir piemērojama visiem piegādes veidiem, tostarp tālpārdošanai. Saskaņā ar Regulā noteikto visi iekārtu piegādes un izplatīšanas ķēdē iesaistītie uzņēmēji, kuri uzskata vai kuriem ir iemesls uzskatīt, ka iekārta vai armatūra, ko tie laiduši vai darījuši pieejamu tirgū, neatbilst Regulas prasībām:

  • nekavējoties īsteno nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu iekārtas vai armatūras atbilstību vai pēc vajadzības to atsauktu vai izņemtu no tirgus;
  • pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu iekārtas vai armatūras atbilstību.

Regulas teksts Eiropas Savienības mājas lapā

Aicinām komersantus izmantot:

PTAC izstrādātā pašpārbaudes lapa gāzveida kurināmā iekārtām

PTAC izstrādātā pašpārbaudes lapa (tikai marķējumam)

PTAC izstrādātā pašpārbaudes lapa (tikai atbilstības deklarācijai)