- Regulas

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 626/2011, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz gaisa kondicionētāju energomarķējumu 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32011R0626

Konsolidētā versija:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011R0626-201...

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Šajā regulā noteiktas marķēšanas un papildu informācijas sniegšanas prasības gaisa kondicionētājiem ar nominālo jaudu ≤ 12 kW, kurus darbina no elektrotīkla un izmanto dzesēšanai vai sildīšanai, ja ražojumam nav dzesēšanas funkcijas.

Šo regulu nepiemēro:

  1. ierīcēm, ko darbina, izmantojot citus enerģijas avotus, nevis elektroenerģiju;
  2. gaisa kondicionētājiem, kuru kondensatoros un/vai iztvaicētājos kā siltumnesēju neizmanto gaisu.

- Galvenās ietvertās prasības

Gaisa kondicionieru marķējums parāda ne tikai energoefektivitātes klasi skalā no A+++ līdz D, bet arī dzesēšanas un sildīšanas režīma aprēķina slodzi, dzesēšanas un sildīšanas režīma sezonas energoefektivitātes koeficientu, indikatīvo gada enerģijas patēriņu, kā arī trokšņa līmeni.
Regula nosaka arī prasības energomarķējuma saturam un noformējumam, izvietošanai, informācijas sniegšanai ražojuma datu lapā un tehniskajā dokumentācijā, kā arī prasības mērījumu un aprēķinu veikšanai un verifikācijai. 

- Regulas

Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2012, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32012R0206

Konsolidētā versija:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02012R0206-201...

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Ar šo regulu nosaka ekodizaina prasības tādu no elektrotīkla darbināmu elektrisku gaisa kondicionētāju laišanai tirgū, kuru nominālā dzesēšanas jauda vai sildīšanas jauda, ja ražojumam nav dzesēšanas funkcijas, ≤ 12 kW, un tādu komforta ventilatoru laišanai tirgū, kuru ieejas jauda ≤ 125 W.

Šī regula neattiecas uz:

  1. iekārtām, kurās izmantoti neelektriski enerģijas avoti;
  2. gaisa kondicionētājiem, kuros kā siltumnesējs kondensatora pusē vai iztvaicētāja pusē, vai abās netiek izmantots gaiss.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina regulā ietvertas minimālās energoefektivitātes prasības, ierobežojumi maksimālajiem trokšņu līmeņiem un informācijas sniegšanas prasības. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

  • EN 12102-1:2017 Telpu apsildes un dzesēšanas gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes, siltumsūkņi un gaisa sausinātāji ar elektriskas piedziņas kompresoriem. Gaisnestā trokšņa mērīšana. Akustiskās jaudas noteikšana. 1. daļa: Telpu apsildes un dzesēšanas gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes un siltumsūkņi.
  • EN 12900:2013 Aukstumiekārtu kompresori. Nominālais režīms, pielaides un ražotāja sniegto veiktspējas datu saturs un forma.
  • EN 14511-2:2013 Gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes un siltumsūkņi ar elektriskas piedziņas kompresoriem telpu apsildei un dzesēšanai. 2. daļa: Testēšanas noteikumi.
  • EN 14511-3:2013 Gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes un siltumsūkņi ar elektriskas piedziņas kompresoriem telpu apsildei un dzesēšanai. 3. daļa: Testēšanas metodes.
  • EN 14825:2016 Gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes un siltumsūkņi ar elektriskas piedziņas kompresoriem telpu apsildei un dzesēšanai. Testēšana un novērtēšana nepilnas slodzes apstākļos un sezonālā lietderības aprēķināšana.
  • EN 15218:2013 Gaisa kondicionētāji un šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes ar iztvaikošanas dzesētu kondensatoru un ar elektriskas piedziņas kompresoriem telpu dzesēšanai. Termini, definīcijas, testēšanas noteikumi, metodika un prasības.