- Regulas

Energomarķējuma prasības šai produktu grupai nav izstrādātas.

- Regulas

Komisijas Regula (ES) Nr. 617/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām datoriem un datoru serveriem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32013R0617

Komisijas Regula (ES) 2019/424, ar ko nosaka ekodizaina prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem un groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 617/2013 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0424

Konsolidētā versija pieejama šeit: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R0617-201...

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regulā Nr. 617/2013 noteiktas ekodizaina prasības datoru un datoru serveru laišanai tirgū. To piemēro turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem ar barošanu tieši no maiņstrāvas elektrotīkla, arī ar ārēju vai iekšēju barošanas avotu:

 1. galddatoriem;
 2. integrētajiem galddatoriem;
 3. piezīmjdatoriem (tostarp planšetdatoriem, ievadvirsmas datoriem un mobilajiem vienkāršotajiem klientdatoriem);
 4. vienkāršotajiem klienta galddatoriem;
 5. darbstacijām;
 6. mobilajām darbstacijām;
 7. mazserveriem;
 8. datoru serveriem.

Šo regulu nepiemēro šādām ražojumu grupām:

 1. asmenssistēmai un komponentiem;
 2. serveru ierīcēm;
 3. vairākmezglu serveriem;
 4. datoru serveriem ar vairāk nekā četrām procesora ligzdām;
 5. spēļu konsolēm;
 6. dokstacijām.

Regula 2019/424 attiecas uz serveriem un datu tiešsaistes glabāšanas ražojumiem.

Šo regulu nepiemēro šādiem ražojumiem:

 1. serveriem, kas paredzēti iegultiem lietojumiem;
 2. serveriem, ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 617/2013 klasificē kā mazserverus;
 3. serveriem ar vairāk nekā četrām procesoru ligzdām;
 4. serverierīcēm;
 5. lieliem serveriem;
 6. pilnīgi bojājumpiecietīgiem serveriem;
 7. tīkla serveriem;
 8. maziem datu glabāšanas ražojumiem;
 9. lieliem datu glabāšanas ražojumiem.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina regula Nr. 617/2013 datoriem un mazajiem serveriem nosaka prasības iekārtas energoefektivitātei dažādos režīmos, energopatēriņa vadībai, informācijai, kas sniedzama par iekārtu u.c. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Regulā Nr. 2019/424 nav aptverti datoru displeji, jo tie tiks iekļauti pārskatītajā regulā par elektroniskajiem displejiem. Regulas 3. pantā uzskaitīti ekodizaina prasību spēkā stāšanās termiņi.

Regulas mērķis ir ierobežot šo ražojumu ietekmi uz vidi, nosakot energoefektivitātes prasības, piemēram, elektroapgādes iekārtu minimālo efektivitāti un minimālo servera efektivitāti aktīvā stāvoklī, maksimālo patēriņu dīkstāves režīmā un informāciju par ražojuma darba temperatūru.

Regulā ir ņemti vērā arī aprites ekonomikas aspekti, piemēram, galveno komponentu un kritisko izejvielu ieguve, drošas datu dzēšanas funkcionalitātes pieejamība un jaunākās pieejamās programmaparatūras versijas nodrošināšana.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

Saskaņotie standarti nav izstrādāti, tomēr ir publicētas Regulas (ES) 617/2013  īstenošanai izstrādātas mērīšanas un aprēķināšanas pagaidu metodes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0411(06) 

Ir izstrādātas vadlīnijas par Regulas Nr. 617/2013 prasībām:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/comm_2013-617_imp...