Televizora papildierīces

Energomarķējums
- Regulas
Energomarķējuma prasības šai produktu grupai nav izstrādātas.

Ekodizaina prasības 
- Regulas

Komisijas Regula (EK) Nr. 107/2009, ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām vienkāršajām televizora papildierīcēm īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32009R0107

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības
Regulas prasības attiecas uz vienkāršajām televizora papildierīcēm.

- Galvenās ietvertās prasības
Ekodizaina prasības šīm iekārtam ietver energoefektivitāti un informācijas sniegšanu par produktu.
Gaidīšanas un izslēgšanās režīmu prasības attiecas arī uz televizoru papildierīcēm (skatīt sadaļu “Gaidīšanas un izslēgšanas režīms”). Tām pēc saprātīga laika ir jāpārslēdzas mazjaudas režīmā (piemēram, gaidīšanas režīmā), un gaidīšanas vai izslēgtā režīmā tie nedrīkst patērēt vairāk kā 0,5 W.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:
Saskaņotie standarti nav izstrādāti. 
Televizoru papildierīču ražotāji ar Eiropas Komisiju ir noslēguši brīvprātīgu vienošanos, kurā apņemas samazināt šo iekārtu elektroenerģijas patēriņu, tādējādi arī samazinot kopējās CO2 emisijas Eiropas Savienībā.