Aukstumiekārtas

Aukstumiekārtas ir izolētas kameras ar vienu vai vairākiem nodalījumiem, kuros tiek kontrolēta noteikta temperatūra un kas tiek atdzesēti dabiski vai piespiedu kārtā. Piemēram, ledusskapji, saldētavas, kombinētie ledusskapji ar saldētavu, vīna skapji, mini-bāri.

Ledusskapji un saldētavas

- Regulas

Komisijas Deleģētā regula (ES) 1060/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32010R1060

No 2021. gada 1. marta Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2016, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu energomarķējumu. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R2016

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regulā Nr. 1060/2010 noteiktās prasības attiecas uz no maiņstrāvas tīkla darbināmām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām ar uzglabāšanas tilpumu no 10 līdz 1500 litriem, tostarp tām, ko pārdod lietošanai ārpus mājsaimniecībām vai nepārtikas preču saldēšanai, ietverot iebūvētas iekārtas. To piemēro arī no maiņstrāvas tīkla darbināmām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kuras var darboties ar akumulatoru.

Šo regulu nepiemēro:

 1. aukstumiekārtām, kuras galvenokārt darbina no citiem enerģijas avotiem, izņemot elektroenerģiju, piemēram, ar sašķidrinātu naftas gāzi (LPG), petroleju vai biodīzeļdegvielu;
 2. tādām aukstumiekārtām, kuras var pieslēgt elektrotīklam ar maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju, kas jāpērk atsevišķi;
 3. pēc pasūtījuma vienā eksemplārā izgatavotām aukstumiekārtām, kas nav ekvivalentas citiem aukstumiekārtu modeļiem;
 4. aukstumiekārtām lietošanai terciārajā sektorā, kuras saldēto pārtikas produktu izņemšanu uzskaita elektroniski, un šo informāciju caur tīkla savienojumu automātiski var pārraidīt uz attālu kontroles sistēmu reģistrācijai;
 5. iekārtām, kuru primārā funkcija nav pārtikas produktu uzglabāšana tos saldējot, piemēram, autonomiem ledus gatavošanas aparātiem vai atdzesētu dzērienu automātiem.

Jaunā Regula 2019/2016 attieksies uz no elektrotīkla darbināmām aukstumiekārtām, kuru tilpums ir lielāks par 10 litriem un mazāks par vai vienāds ar 1500 litriem.

Šo regulu nepiemēros:

 1. profesionālajām aukstumiekārtām, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem (izņemot profesionālās sasaldēšanas lādes);
 2. aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju;
 3. mobilajām aukstumiekārtām;
 4. iekārtām, kuru primārā funkcija nav pārtikas produktu uzglabāšana, tos atdzesējot.

- Galvenās ietvertās prasības

Šobrīd aukstumiekārtu energomarķējuma skala ir no A+++ līdz G. Regulā 1060/2010 ir atsevišķi noteiktas prasības to iekārtu marķējumam, kas klasificētas klasēs no A+++ līdz C, un iekārtām, kas klasificētas no D līdz G. Regula nosaka arī tirgotāju un piegādātāju atbildības, iekārtu klasifikāciju u.c. prasības. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Jaunajā regulējumā tiks mainītas energoefektivitātes klases, izveidojot skalu no A līdz G. Uz marķējuma tiks attēloti jauni simboli, lai norādītu iekārtas nodalījumu tilpumu un trokšņa līmeni. Vīna uzglabāšanas iekārtām tiks dota informācija par uzglabājamo pudeļu skaitu. Jaunajā regulējumā tiks iekļautas arī prasības par informāciju, kas jāietver ražojuma informācijas lapā, un papildu informāciju, kas jāsniedz par ražojumu.

Aprēķinu kārtību, kā tiek noteikts iekārtas energoefektivitātes indekss un klase, skatīt regulā.  

- Regulas

Komisijas Regula Nr. 643/2009, kas attiecas uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0643

No 2021. gada 1. marta Komisijas Regula 2019/2019, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības aukstumiekārtām un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 643/2009.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R2019

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regulā Nr. 1060/2010 noteiktās prasības attiecas uz no elektrotīkla darbināmām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām ar uzglabāšanas tilpumu līdz 1500 litriem, tostarp tām, ko pārdod lietošanai ārpus mājsaimniecībām vai nepārtikas preču saldēšanai.

To piemēro arī no elektrotīkla darbināmām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kuras var darbināt ar akumulatoru.

Šo regulu nepiemēro:

 1. aukstumiekārtām, kuras galvenokārt darbina no enerģijas avotiem, kas nav elektroenerģija, piemēram, sašķidrināta naftas gāze (LPG), petroleja un biodegviela;
 2. ar akumulatoru darbināmām aukstumiekārtām, ko var pieslēgt elektrotīklam ar maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju, kas iegādāts atsevišķi;
 3. pēc pasūtījuma izgatavotām aukstumiekārtām, izgatavojot vienu eksemplāru, kas nav ekvivalents citiem aukstumiekārtu modeļiem;
 4. lietojumam terciārajā sektorā paredzētām aukstumiekārtām, kur saldēto pārtikas produktu izņemšanu uzskaita elektroniski un informāciju caur tīkla savienojumu automātiski var pārraidīt uz attālu kontroles sistēmu uzskaitīšanai;
 5. iekārtām, kuru primārā funkcija nav pārtikas produktu uzglabāšana, tos saldējot, piemēram, autonomiem ledus gatavošanas aparātiem vai atdzesētu dzērienu automātiem.

Jaunā Regula Nr. 2019/2019 attieksies uz no elektrotīkla darbināmām aukstumiekārtām, kuru kopējais tilpums ir lielāks par 10 litriem un mazāks par vai vienāds ar 1500 litriem.

Šo regulu nepiemēros:

 1. profesionālām aukstumiekārtām un ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem, izņemot profesionālās sasaldēšanas lādes;
 2. aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju;
 3. mobilajām aukstumiekārtām;
 4. iekārtām, kuru primārā funkcija nav pārtikas produktu uzglabāšana, tos atdzesējot.

- Galvenās ietvertās prasības

Spēkā esošajā regulā tiks noteiktas vispārējās un īpašās ekodizaina prasības, kā arī prasības mērījumu un testēšanas veikšanai, energoefektivitātes indeksa aprēķināšanai u.c. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Jaunās Regulas Nr. 2019/2019 II pielikums nosaka ekodizaina prasības, kas būs attiecināmas no 2021. gada un no 2024. gada. Ekodizana prasības ir noteiktas 4 jomās:

 1. Energoefektivitātes prasības – doti maksimālie pieļaujamie energoefektivitātes indeksi dažādām aukstumiekārtām;
 2. Funkcionālās prasības – prasības iekārtas darbības režīmiem un konstrukcijai, lai nodrošinātu augstāku energoefektivitāti;
 3. Resursefektivitātes prasības – nosaka prasības saistībā ar rezerves daļu pieejamību, piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai, un prasības iekārtu demontāžai;
 4. Informācijas prasības – nosaka prasības par informācijas sniegšanu iekārtu lietotājiem un uzturētājiem saistībā ar iekārtas konstrukciju, lietošanu, remontu u.tml.

Vairāk informācijas par noteiktajām prasībām skatīt regulā.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

EN 62552:2013 Aukstumiekārtas mājsaimniecībām. Raksturlielumi un testēšanas metodes

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0124(05)&from=EN

Profesionālās aukstumiekārtas

- Regulas

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1094, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz profesionālo aukstumiekārtu energomarķējumu.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015R1094

Regulas  konsolidētā versija: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02015R1094-201...

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

 Šo regulu piemēro no elektrotīkla darbināmām profesionālām aukstumiekārtām, tostarp tām, ko tirgo pārtikas produktu un dzīvnieku barības glabāšanai aukstumā.

Šo regulu nepiemēro šādiem ražojumiem:

 1. profesionālas aukstumiekārtas, ko galvenokārt darbina no citiem enerģijas avotiem, nevis ar elektroenerģiju;
 2. profesionālas aukstumiekārtas, kas darbojas ar attālinātu kondensācijas iekārtu;
 3. atvērtas konstrukcijas aukstumskapji, ja to primārā funkcija nosaka, ka tiem katrā ziņā jābūt vaļējiem;
 4. aukstumskapji, kas īpaši paredzēti pārtikas pārstrādei; ar to, ka ir viens nodalījums, kura neto tilpums ir vienāds ar vai mazāks par 20 % no skapja kopējā neto tilpuma un kurš īpaši paredzēts pārtikas pārstrādei, nepietiek, lai kvalificētos izņēmumam;
 5. aukstumskapji, kas īpaši paredzēti sasaldētu pārtikas produktu atlaidināšanai kontrolētos apstākļos; ar to, ka ir viens nodalījums, kas īpaši paredzēts sasaldētu pārtikas produktu atlaidināšanai kontrolētos apstākļos, nepietiek, lai kvalificētos izņēmumam;
 6. aukstumletes;
 7. vitrīnas un citi līdzīgas formas aukstumskapji, kas galvenokārt paredzēti pārtikas produktu izstādīšanai un pārdošanai līdztekus turēšanai aukstumā un glabāšanai;
 8. aukstumskapji, kuros neizmanto tvaika kompresijas dzesēšanas ciklu;
 9. pēc pasūtījuma izgatavotas profesionālas aukstumiekārtas, kuras izgatavo vienā eksemplārā pēc individuāla pasūtītāja specifikācijas un kuras nav līdzvērtīgas citām profesionālām aukstumiekārtām, kas aprakstītas I pielikuma 9. definīcijā.
 10. aukstumskapji–saldēšanas skapji;
 11. statiskās dzesēšanas aukstumskapji;
 12. iebūvēti aukstumskapji;
 13. riteņplauktu aukstumskapji un abpusverami aukstumskapji;
 14. sasaldēšanas lādes.

- Galvenās ietvertās prasības

Šajā regulā ir noteiktas prasības tam, kā jāmarķē profesionālas aukstumiekārtas un jāsniedz papildu informācija par ražojumu. Profesionālajām aukstumiekārtām energoefektivitātes klasi piešķir skalā no A+++ līdz G. Regulas 3. pielikumā doti marķējuma noformējuma nosacījumi, 4. pielikumā uzskaitīta informācija, kas jāsniedz ražojuma datu lapā, un 5. pielikumā uzskaitīta informācija, kas jāiekļauj tehniskajā dokumentācijā.

- Regulas

Komisijas Regula 2015/1095, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām profesionālām aukstumiekārtām, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem, kondensācijas iekārtām un procesa dzesinātājiem.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015R1095

Regulas  konsolidētā versija: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02015R1095-201...

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Šo regulu piemēro no elektrotīkla darbināmiem ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem un no elektrotīkla darbināmām profesionālām aukstumiekārtām, tostarp tām, ko tirgo pārtikas produktu un dzīvnieku barības turēšanai aukstumā. Regula attiecas uz kondensācijas iekārtām, kas darbojas zemā un/vai vidējā temperatūrā, un procesa dzesinātājiem, kurus paredzēts darbināt zemā vai vidējā temperatūrā.

Šo regulu nepiemēro šādiem ražojumiem:

 1. profesionālas aukstumiekārtas, ko galvenokārt darbina no citiem enerģijas avotiem, nevis ar elektroenerģiju;
 2. profesionālas aukstumiekārtas, kas darbojas ar attālinātu kondensācijas iekārtu;
 3. atvērtas konstrukcijas aukstumskapji, ja to primārā funkcija nosaka, ka tiem katrā ziņā jābūt vaļējiem;
 4. aukstumskapji, kas īpaši paredzēti pārtikas pārstrādei; ar to, ka ir viens nodalījums, kura neto tilpums ir mazāks par 20 % no skapja kopējā neto tilpuma un kurš īpaši paredzēts pārtikas pārstrādei, nepietiek, lai kvalificētos izņēmumam;
 5. aukstumskapji, kas īpaši paredzēti sasaldētu pārtikas produktu atlaidināšanai kontrolētos apstākļos; ar to, ka ir viens nodalījums, kas īpaši paredzēts sasaldētu pārtikas produktu atlaidināšanai kontrolētos apstākļos, nepietiek, lai kvalificētos izņēmumam;
 6. aukstumletes;
 7. vitrīnas un citi līdzīgas formas aukstumskapji, kas galvenokārt paredzēti pārtikas produktu izstādīšanai un pārdošanai līdztekus turēšanai aukstumā un glabāšanai;
 8. aukstumskapji, kuros neizmanto tvaika kompresijas dzesēšanas ciklu;
 9. ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapji un ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas kameras, kuru ietilpība pārsniedz 300 kg pārtikas produktu;
 10. pastāvīga procesa ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas iekārtas;
 11. pēc pasūtījuma izgatavotas profesionālas aukstumiekārtas un ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapji, kurus izgatavo vienā eksemplārā pēc individuāla pasūtītāja specifikācijas un kuri nav līdzvērtīgi citām profesionālām aukstumiekārtām, kas aprakstītas I pielikuma 10. definīcijā, vai ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem, kas aprakstīti I pielikuma 11. definīcijā;
 12. iebūvēti aukstumskapji;
 13. riteņplauktu aukstumskapji un abpusverami aukstumskapji;
 14. statiskās dzesēšanas aukstumskapji;
 15. sasaldēšanas lādes.

Vairāk informācijas skatīt regulas 1. pantā.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina prasības profesionālām aukstumiekārtām un ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem dotas regulas II pielikumā. Ekodizaina prasības kondensācijas iekārtām ir izklāstītas regulas V pielikumā. Ekodizaina prasības procesa dzesētājiem ir izklāstītas VII pielikumā. Ekodizaina prasības galvenokārt ietver prasības par iekārtas energoefektivitāti un informācijas sniegšanu par ražojumu.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

Saskaņotie standarti nav izstrādāti, tomēr ir publicētas Regulas (ES) 2015/1095 un Deleģētās regulas (ES) 2015/1094 īstenošanai izstrādātas mērīšanas un aprēķināšanas pagaidu metodes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017XC0210(03).
Materiāls angļu valodā “Frequently asked questions related to Regulation No 2015/1094 and 2015/1095” pieejams šeit:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/guidelines_2018_refrigerate...

Aukstumiekārtas ar tiešo pārdošanas funkciju

Aukstumiekārtas ar tiešo pārdošanas funkciju ir veikalu ledusskapji, saldēšanas automāti, dzērienu dzesēšanas skapji un vitrīnu veida saldētavas (piemēram, saldējumam).

Energomarķējuma un ekodizaina prasības šīm iekārtām stāsies spēkā no 2021. gada 1. marta.
 

- Regulas

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/2018, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju energomarķējumu.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R2018
Regula stāsies spēkā no 2021. gada 1. marta.

-Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Šī regula nosaka marķējuma un papildu ražojuma informācijas sniegšanas prasības, kas piemērojamas no elektrotīkla darbināmām aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, t. sk. iekārtām, kuras paredzētas nepārtikas preču atdzesēšanai.

Šo regulu nepiemēro šādiem ražojumiem:

 1. aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, ko darbina no citiem enerģijas avotiem, nevis ar elektroenerģiju;
 2. aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kurās neizmanto tvaika kompresijas atdzesēšanas ciklu;
 3. atstati komponenti, piemēram, kondensācijas iekārta, kompresori vai ūdens kondensators, kas jāpievieno atstatam aukstumskapim, lai tas darbotos;
 4. pārtikas pārstrādes aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju;
 5. aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kas īpaši testētas un apstiprinātas zāļu vai zinātnisko paraugu uzglabāšanai;
 6. aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju dzīvu pārtikas produktu pārdošanai un izstādīšanai, piemēram aukstumiekārtas, kas paredzētas dzīvu zivju un vēžveidīgo pārdošanai un izstādīšanai, dzesināti akvāriji un ūdens tvertnes;
 7. aukstumletes;
 8. horizontālas konstrukcijas vitrīnas ar integrētu uzglabāšanas nodalījumu, kas konstruētas dzesināšanas režīma darba temperatūrām;
 9. aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kam nav integrētas dzesēšanas sistēmas un kas darbojas ar dzesinātu gaisu, kuru nodrošina ārējs gaisa dzesinātājs; izņemot atstatus aukstumskapjus un 6. kategorijas atdzesētu produktu tirdzniecības automātus, kā noteikts IV pielikuma 4. tabulā;
 10. stūra skapji;
 11. tirdzniecības automāti, kas konstruēti sasaldēšanas režīma darba temperatūrām;
 12. vitrīnas zivju izkārtošanai uz sasmalcināta ledus;
 13. profesionālas aukstumiekārtas, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapji, kondensācijas iekārtas un procesa dzesinātāji, kā definēts Regulā (ES) 2015/1095;
 14. vīna uzglabāšanas iekārtas un minibāri.

​- Galvenās ietvertās prasības

Energoefektivitātes klase tiks noteikta skalā no A līdz G, marķējumos būs informācija par gada enerģijas patēriņu, nodalījumu tilpumu, displeja laukumiem un temperatūru. Dzērienu dzesēšanas skapjiem un vitrīnu veida saldētavām energomarķējums parādīs arī maksimālo pieļaujamo apkārtējās vides temperatūru. Regulā iekļautas prasības informācijai, kas jāsniedz ražojuma informācijas lapā un tehniskajā dokumentācijā, kā arī informācijai, kas jāsniedz vizuālajā reklāmā un tālpārdošanā. Vairāk informācijas skatīt regulā.

- Regulas

Ekodizaina prasības šīm iekārtām stāsies spēkā no 2021. gada 1. marta.

Komisijas Regula (ES) 2019/2024, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R2024

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Šajā regulā noteiktas ekodizaina prasības šādu ražojumu laišanai tirgū vai nodošanai ekspluatācijā: no elektrotīkla darbināmas aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, t. sk. iekārtas nepārtikas preču atdzesēšanai.

Šo regulu nepiemēro šādiem ražojumiem:

 1. aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, ko darbina no citiem enerģijas avotiem, nevis ar elektroenerģiju;
 2. atstati komponenti, piemēram, kondensācijas iekārta, kompresori vai ūdens kondensators, kas jāpievieno atstatam aukstumskapim, lai tas darbotos;
 3. pārtikas pārstrādes aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju;
 4. aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kas īpaši testētas un apstiprinātas zāļu vai zinātnisko paraugu uzglabāšanai;
 5. aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kam nav integrētas dzesēšanas sistēmas un kas darbojas ar dzesinātu gaisu, kuru nodrošina ārējs gaisa dzesinātājs; izņemot atstatus aukstumskapjus un 6. kategorijas atdzesētu produktu tirdzniecības automātus, kā noteikts III pielikuma 5. tabulā;
 6. profesionālas aukstumiekārtas, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapji, kondensācijas iekārtas un procesa dzesinātāji, kā definēts Regulā (ES) 2015/1095;
 7. vīna uzglabāšanas iekārtas un minibāri.
 8. Energoefektivitātes prasības, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, un informācijas prasības 3. punkta k) apakšpunktā nepiemēro šādiem ražojumiem:
 9. aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kurās neizmanto tvaika kompresijas atdzesēšanas ciklu;
 10. aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju dzīvu pārtikas produktu pārdošanai un izstādīšanai, piemēram aukstumiekārtas, kas paredzētas dzīvu zivju un vēžveidīgo pārdošanai un izstādīšanai, dzesināti akvāriji un ūdens tvertnes;
 11. aukstumletes;
 12. horizontālas konstrukcijas vitrīnas ar integrētu uzglabāšanas nodalījumu, kas konstruētas dzesināšanas režīma darba temperatūrām;
 13. stūra skapji;
 14. tirdzniecības automāti, kas konstruēti sasaldēšanas režīma darba temperatūrām;
 15. vitrīnas zivju izkārtošanai uz sasmalcināta ledus.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina prasības šīm iekārtām noteiktas trīs jomās – energoefektivitāte, resursefektivitāte un informācijas sniegšana. Regulā ietvertas arī prasības par mērījumu metodēm un aprēķiniem, verifikācijas procedūrām u.c. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

Nav izstrādāti