Apvienotajā Karalistē ražotiem un ES importētiem produktiem ir jāatbilst ES normatīvo aktu prasībām, proti, tiem ir jābūt veiktai atbilstības novērtēšanai, atbilstoši marķētiem un nodrošinātiem ar nepieciešamajiem dokumentiem un lietošanas instrukcijām. Atsevišķiem produktiem atbilstības novērtēšanas procedūrās jābūt iesaistītām paziņotajām iestādēm, kas ir ES dalībvalstu nacionālajās akreditācijas institūcijās akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas, par kurām ir paziņots Eiropas Komisijai.  

Produkti, kuru atbilstības novērtēšanā vienmēr jāiesaista ES paziņotā iestāde, ir:

 • Iekārtas ar gāzveidā kurināmo;
 • Transportējamās spiedieniekārtas;
 • Mērīšanas līdzekļi  lietošanai reglamentētā jomā (izņemot tilpuma mērus);
 • Neautomātiskie svari lietošanai reglamentētā jomā;
 • Kuģu aprīkojums;
 • Trošu ceļi;
 • Lifti un to drošības sastāvdaļas;
 • II un III kategorijas individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • II, III un IV kategorijas spiedieniekārtas un to kompleksi.

Produkti, kuru atbilstības novērtēšanā noteiktos gadījumos jāiesaista ES paziņotā iestāde, ir:

 • Būvizstrādājumi;
 • Rotaļlietas;
 • Radio iekārtas;
 • Sprādzienbīstamā vidē lietojamās iekārtas un aizsargsistēmas;
 • Elektroiekārtas (attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību);
 • Atpūtas kuģi;
 • Droni;
 • Mašīniekārtas.

Savukārt mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kā arī šādiem transportlīdzekļiem paredzētajām sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kā arī divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļiem un kvadricikliem, kas ir paredzēti koplietošanas ceļiem, atbilstības novērtēšanā ir jābūt iesaistītai ES tipa apstiprinātāja iestādei. 

Pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, Apvienotās Karalistes paziņotās iestādes un tipa apstiprinātāja iestādes, kas akreditētas Apvienotās Karalistes nacionālajā akreditācijas institūcijā (UKAS) un bija paziņotas ES, ir:

 • zaudējušas ES paziņotās iestādes un tipa apstiprinātāja iestādes statusu un nav tiesīgas apliecināt produkta atbilstību ES izvirzītajām prasībām;
 • dzēstas no vienotās ES paziņoto iestāžu datubāzes (NANDO datubāze).

Tas nozīmē, ka pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES:

 • ražotājiem, kas vēlas laist ES tirgū produktus, kuru atbilstības novērtēšanā jāiesaista paziņotā iestāde, ir jāvēršas jebkurā citā ES dalībvalstu paziņotajā iestādē, lai apliecinātu to ražotā produkta atbilstību ES izvirzītajām prasībām;
 • tiem ražotājiem, kuru produktiem Apvienotās Karalistes paziņotā iestāde ir izsniegusi atbilstības sertifikātu pirms 2020.gada 31.decembra, ir nepieciešams:
  • vērsties ES dalībvalstu paziņotajā iestādē, lai iegūtu jaunu atbilstības sertifikātu;
  • uz līguma pamata starp ražotāju, Apvienotās Karalistes paziņoto iestādi un ES dalībvalsts paziņoto iestādi vienoties par dokumentācijas un atbilstības sertifikāta nodošanu ES dalībvalsts paziņotajai iestādei, kas turpmāk būs atbildīga par Apvienotās Karalistes paziņotās iestādes izsniegto sertifikātu. 

Gadījumos, kad paziņotās iestādes sertifikāts ir nodots citai ES dalībvalstu paziņotajai iestādei, gan ES atbilstības deklarācija (sagatavo ražotājs), gan paziņotās iestādes sertifikāts ir attiecīgi jāatjaunina, šajos dokumentos būs jānorāda:

 • ka par sertifikātu tagad ir atbildīga ES paziņotā iestāde, 
 • gan iepriekšējās Apvienotās Karalistes paziņotās iestādes, gan jaunās ES paziņotās iestādes informācija/ identifikācijas numuri.

Produktus, kas ražoti pēc tam, kad sertifikāts nodots citai ES paziņotajai iestādei, ir jāmarķē, ja to paredz attiecīgais normatīvais akts, ar jaunās ES paziņotās iestādes numuru, un nevarēs turpināt ražot produktu, uz tā norādot Apvienotās Karalistes paziņotās iestādes numuru.