- Regulas

Energomarķējuma prasības šai produktu grupai nav izstrādātas.

- Regulas

Komisijas Regula (EK) Nr. 278/2009 par ekodizaina prasībām par ārējo barošanas avotu patērēto jaudu bezslodzes režīmā un vidējo aktīvo efektivitāti
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32009R0278

No 2020. gada 1. aprīļa Komisijas Regula (ES) 2019/1782, ar ko nosaka ekodizaina prasības ārējiem barošanas avotiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 278/2009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R1782

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula (EK) Nr. 278/2009 nosaka ekodizaina prasības elektroenerģijas patēriņam bezslodzes režīmā un ārējo barošanas avotu vidējai aktīvajai efektivitātei.

Šī regula neattiecas uz:

 • sprieguma pārveidotājiem;
 • elektroenerģijas garantētās apgādes ierīcēm;
 • akumulatoru uzlādēšanas ierīcēm;
 • halogēnu lampu pārveidotājiem;
 • medicīnas iekārtām paredzētajiem ārējiem barošanas avotiem;
 • ārējiem barošanas avotiem, kuri laisti tirgū līdz 2015. gada 30. jūnijam, tādu tiem identisku ārējo barošanas avotu nomaiņai vai rezervei, kuri laisti tirgū ne vēlāk par vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā, ja ir ievērots noteikums, ka uz nomaiņai vai rezervei paredzētajiem barošanas avotiem vai uz to iepakojuma ir precīzi norādīti primārie patērētāji, kuriem attiecīgie rezervei vai nomaiņai paredzētie barošanas avoti ir domāti.

Komisijas Regula (ES) 2019/1782 attiecas uz ārējiem barošanas avotiem.

Šo regulu nepiemēro šādām ierīcēm:

 • spriegumi pārveidotāji;
 • nepārtrauktās barošanas avoti;
 • akumulatoru lādētāji bez barošanas avota funkcijas;
 • pārveidotāji apgaismes ierīcēm;
 • medicīnas iekārtām paredzēti ārējie barošanas avoti;
 • aktīvās barošanas caur Ethernet inžektori;
 • autonomu iekārtu dokstacijas;
 • ārēji barošanas avoti, kas laisti tirgū līdz 2025. gada 1. aprīlim tikai kā nomaiņas vai rezerves daļas tādiem identiskiem ārējiem barošanas avotiem, kuri laisti tirgū līdz 2020. gada 1. aprīlim, ja ir ievērots nosacījums, ka uz rezerves vai nomaiņas daļas vai tās iepakojuma ir skaidri norādīts “Ārējais barošanas avots, ko paredzēts izmantot tikai kā rezerves daļu” un primārās slodzes ražojums(-i), kam tas paredzēts.

- Galvenās ietvertās prasības
Ārējie barošanas avoti ir barošanas adapteri, ko izmanto, lai pārveidotu mājsaimniecības elektrisko strāvu par zemsprieguma (maiņstrāvas) strāvu vai līdzstrāvu, lai varētu darbināt dažādas mājsaimniecības un biroja iekārtas, piemēram, elektriskās zobu birstes un skuvekļus, mobilos telefonus, klēpjdatorus un planšetdatorus, kā arī printerus, maršrutētājus un modemus.
Ekodizaina prasības ietver iekārtu energoefektivitāti un sniedzamo informāciju. Regulā dotas arī prasības mērījumiem, aprēķiniem un verifikācijas veikšanas kārtībai. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

 • EN 50563:2011/A1:2013 Ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas avoti. Tukšgaitas jaudas un aktīvo režīmu vidējā lietderības koeficienta noteikšana