Visu ražojumu pamatā ir dabas resursi, kuru apjoms ir ierobežots. Pieaugot patēriņam, pieaug arī konkurence par resursiem, kas savukārt rada arvien lielāku spiedienu uz apkārtējo vidi. Lai mazinātu negatīvo ietekmi, ir nepieciešams samazināt resursu ieguvi, ilgtspējīgi izmantojot jau iegūtos resursus un pēc iespējas neradot jaunus atkritumus.  
Aprites ekonomika ir sistēmiska pieeja ekonomiskai attīstībai, kas veidota tā, lai labumu gūtu ne tikai uzņēmējdarbība un sabiedrība, bet arī vide. Pretēji mūsdienu lineārajam modelim “ņem-radi-patērē-izmet”, aprites ekonomikas modelī ir iestrādāts atjaunošanās princips, kas ļautu atdalīt ekonomisko attīstību no pieaugoša patēriņa. Tas nozīmē, ka ekonomiskā attīstība būtu iespējama arī tad, ja patēriņš nepieaugtu. Aprites ekonomika ir balstīta uz trīs pamatprincipiem: 

1) netiek radīti atkritumi un piesārņojums;
2) produkti un materiāli tiek lietoti atkārtoti;
3) tiek atjaunotas dabiskās sistēmas.

 

Ekodizains
Būtisks aprites ekonomikas posms ir ekodizains. Galvenais ekodizaina nolūks ir izstrādāt preces, kas veicinātu ilgtspējību, samazinot produktu ietekmi uz vidi visa tā aprites cikla laikā, ņemot vērā arī citas produktu un patērētāju prasības, piemēram, funkcionalitāte, kvalitāte, drošums, cena, piemērotība ražošanai, ergonomiskās un estētiskās īpašības[1].

Turklāt visā pasaulē pieaug pieprasījums pēc efektīvākiem ražojumiem, lai samazinātu enerģijas izmaksas un citu dabas resursu patēriņu. 

Eiropas Savienība ir sagatavojusi dažādus tiesību aktus par preču ekodizainu, lai mudinātu ražotājus izstrādāt arvien energoefektīvākas un videi draudzīgākas preces. Ekodizaina prasības ietver[2]:

  • energomarķējuma prasības, kas veicina konkurenci ražotāju vidū, kā arī nodrošina patērētājiem pietiekami daudz informācijas, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus;
  • minimālās energoefektivitātes prasības preču laišanai tirgū, kas nodrošina, ka ražotāji nedrīkst pārdot īpaši neefektīvas ierīces;
  • prasības par rezerves daļu pieejamību, lai preces būtu iespējams saremontēt, tā pagarinot to ilgmūžību. 
    attels

[1] https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/ekodizains_un_energomarkejums/ 

[2] https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-to...