Šajā sadaļā apkopotas visas produktu grupas, kurām ir izstrādātas prasības, kas noteiktas piemērojamajās ekodizaina un/vai energomarķējuma regulās:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32009L0125

Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R1369

Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra Noteikumi Nr. 941 “Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)” https://likumi.lv/doc.php?id=241282

Pie katras produktu grupas atradīsi šādu informāciju:

  • informāciju par spēkā esošo ekodizaina regulu, uz ko tā attiecas un svarīgākās prasības;
  • informāciju par spēkā esošo energomarķējuma regulu, uz ko tā attiecas un svarīgākās prasības;
  • informāciju par gaidāmām izmaiņām likumdošanā un to spēkā stāšanās laiku;
  • informāciju par saskaņotajiem standartiem.

Saskaņotais standarts ir Eiropas standarts, kuru izstrādājusi atzīta Eiropas Standartizācijas organizācija: CEN, CENELEC vai ETSI. Ražotāji, uzņēmēji vai atbilstības novērtēšanas institūcijas var izmantot šos standartus, lai pierādītu produktu, pakalpojumu vai procesu atbilstību ES tiesību aktiem.

Saskaņoto standartu piemērošana ir brīvprātīga. Ražotāji, uzņēmēji vai atbilstības novērtēšanas institūcijas drīkst izvēlēties arī citas metodes un tehniskos risinājumus, lai pierādītu produktu, pakalpojumu un procesu atbilstību obligātajām likumdošanas prasībām.

Gadījumos, kad nav saskaņoto standartu, Komisija ir izstrādājusi mērīšanas un aprēķināšanas pagaidu metodes prasību īstenošanai, t.i., ir sniegta informācija par dažādu raksturlielumu mērīšanai vai aprēķiniem piemērojamajiem standartiem vai metodēm.