Vārds “garantija” sadzīviskā izpratnē atšķiras no likumā sniegtā šī vārda skaidrojuma un tādēļ bieži vien patērētājs pat nemēģina pilnībā izmantot savas tiesības.

Likumā teikts, ka vienlaicīgi ar preces vai pakalpojuma iegādāšanos jūs iegūstat tiesības divu gadu laikā no pirkuma izdarīšanas dienas pieteikt pārdevējam pretenzijas par neatbilstību līguma noteikumiem. Šīs tiesības jūs iegūstat pat tad, ja pārdevējs jūs par to neinformē, vai norāda, ka jums ir šādas tiesības uz laiku, kas mazāks par diviem gadiem.

Piemēram, ja uz jūsu jautājumu: cik ilgs ir garantijas laiks apaviem? - saņemsiet atbildi: viens mēnesis, tad šāda atbilde neizslēdz jūsu tiesības pieteikt pretenzijas divu gadu laikā. Jums vienīgi jāparūpējas, lai tiktu saglabāts darījumu apliecinošs dokuments — pirkuma (kases) čeks, stingrās uzskaites kvīts vai bankas maksājuma uzdevums.

Likums nosaka, ka „Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam ”.

Garantija dodama rakstveidā, tai jābūt brīvi pieejamai pirms preces iegādāšanās vai pakalpojuma saņemšanas, un tajā skaidri norādāmi nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, kā arī garantijas termiņš – laika posms, uz kuru attiecināta garantija, garantijas devēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds, adrese. Garantijā arī jānorāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē. Ja garantija neatbilst šīm prasībām, tas neietekmē garantijas derīgumu un patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai garantija tiktu izpildīta.

Interesēties par ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātajām garantijām vajadzētu jau pirms preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas.

Atceries! Garantija ir papildu saistības, kuras uzņemas tās devējs. Likums patērētājiem paredz tiesības pieteikt pretenziju par nekvalitatīvu preci/pakalpojumu noteiktā laikā pēc preces iegādes/pakalpojuma saņemšanas.

Svarīgi arī zināt, ka garantiju nevar pieprasīt – tā ir pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja brīvprātīgs apsolījums, tādēļ vienai un tai pašai precei dažādos veikalos var būt dažādi garantijas nosacījumi.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai pārdevējs dod iespēju iepazīties ar preces garantijas dokumentu pirms preces iegādes.

Atceries! Garantija tiek dota tikai rakstveidā un tā ir ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos.

Kā redzams, saskaņā ar garantijas definīciju, par garantiju nebūs uzskatāms neviens apsolījums, kas dod patērētājam mazāk tiesības nekā noteikts likumā. Ļoti izplatīta ir šāda prakse apavu tirdzniecībā - kā milzīga labvēlība tiek pasniegtas garantijas, norādot tikai termiņu, mēneša, divu mēnešu garumā. Tā ir patērētāju maldināšana. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu šāda prakse ir aizliegta - minētais apsolījums nav garantija, jo saskaņā ar likumu patērētājs prasījumu var pieteikt divu gadu laikā.

Jūsu interesēs ir noskaidrot:

  • vai vispār tiek dota garantija;
  • kurš būs garantijas devējs;
  • kāds būs garantijas termiņš un apjoms;
  • kādi būs garantijas nosacījumi.

Atceries! Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja rakstisks vai mutisks paziņojums, ka garantija Jūsu izvēlētai precei vai pakalpojumam ir divi gadi, nav garantija atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam, jo jau likumā Jums ir noteiktas tiesības divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma trūkumiem.

Garantija ir saistoša tikai tās devējam!