Galvenie normatīvie akti

Aprites ekonomikas jomā:

2015. gadā:

  • lai atvieglotu pāreju uz pilnīgāku aprites ekonomiku, Eiropas Komisija izveidoja un pieņēma Aprites ekonomikas paketi, kas ietver rīcības plānu1 pārejai uz aprites ekonomiku.

2018. gadā:

  • stājās spēkā pārskatītā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu2;
  • tika pieņemta ES Direktīva 2018/849, kura grozīja iepriekš pieņemtās direktīvas: Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem;
  • tika pieņemta Stratēģija par plastmasu aprites ekonomikā3.

2019. gadā:

  • tika pilnībā adaptēts Aprites ekonomikas rīcības plāns4.

Ekodizaina jomā:

Pirmā ES ekodizaina direktīva tika pieņemta 2005. gadā.  2009. gada 21. oktobrī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma jaunu Ekodizaina direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem5. Šī direktīva nosaka prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, uz kuriem attiecas īstenošanas pasākumi, lai tos laistu tirgū un/vai nodotu ekspluatācijā. Papildus pieņemtajai direktīvai ir pieņemtas arī vairākas regulas dažādām iekārtu grupām.6

Pastāv preču grupas, kurām caur pašregulāciju ir iespējams sasniegt ekodizaina mērķus ātrāk un ar mazākiem izdevumiem nekā tad, ja tiktu ieviestas obligātās prasības. Lai to īstenotu, rūpniecības sektori var slēgt brīvprātīgās vienošanās. Uz šo brīdi šādas vienošanās pastāv kompleksajām televizora papildierīcēm, attēlveidošanas iekārtām un spēļu konsolēm.7 Atsevišķām preču grupām ekodizaina noteikumus papildina saskaņotie Eiropas standarti. Ražotāji var brīvprātīgi izmantot saskaņotajos standartos dotās metodes, lai pierādītu savu ražojumu atbilstību ES likumdošanas prasībām8, taču šo standartu izmantošana nav obligāta.

Latvijas normatīvajos aktos Direktīva 2009/125/EK ir ieviesta ar 2011. gada 6. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 941 „Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)”.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L012...

Komisijas Regula (ES) 2016/2282 attiecībā uz pielaižu izmantošanu verifikācijas procedūrās 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R228...

Energomarķējuma jomā:

Lai pircējiem nodrošinātu vienotu informāciju par produktu enerģijas un citu resursu patēriņu, tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveidoja energomarķējuma satvaru. Šī regula nosaka marķēšanas sistēmu, ko piemēro ar enerģiju saistītiem ražojumiem (“produktiem” vai “precēm”), kurus laiž tirgū vai nodod ekspluatācijā Eiropas Savienībā.

Energomarķējuma regula (ES 2017/1369) nodrošina minēto ražojumu marķēšanu un standarta informācijas sniegšanu par precēm attiecībā uz energoefektivitāti, enerģijas un citu resursu patēriņu pa ražojumiem lietošanas laikā.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R136...

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/254 attiecībā uz pielaižu izmantošanu verifikācijas procedūrās
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R025...

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 518/2014 par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu marķējumu internetā
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.1...

Normatīvie akti

Šeit ir apkopotas prasības konkrētām preču grupām
Skatīt vairāk