Aprites ekonomikas jomā:

2015. gadā:

  • lai atvieglotu pāreju uz pilnīgāku aprites ekonomiku, Eiropas Komisija izveidoja un pieņēma Aprites ekonomikas paketi, kas ietver rīcības plānu[1] pārejai uz aprites ekonomiku.

2018. gadā:

  • stājās spēkā pārskatītā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu[2];
  • tika pieņemta ES Direktīva 2018/849, kura grozīja iepriekš pieņemtās direktīvas: Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem;
  • tika pieņemta Stratēģija par plastmasu aprites ekonomikā[3].

2019. gadā:

  • tika pilnībā adaptēts Aprites ekonomikas rīcības plāns[4].

Ekodizaina jomā:

Pirmā ES ekodizaina direktīva tika pieņemta 2005. gadā.  2009. gada 21. oktobrī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma jaunu Ekodizaina direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem[5]. Šī direktīva nosaka prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, uz kuriem attiecas īstenošanas pasākumi, lai tos laistu tirgū un/vai nodotu ekspluatācijā. Papildus pieņemtajai direktīvai ir pieņemtas arī vairākas regulas dažādām iekārtu grupām.[6]

Pastāv preču grupas, kurām caur pašregulāciju ir iespējams sasniegt ekodizaina mērķus ātrāk un ar mazākiem izdevumiem nekā tad, ja tiktu ieviestas obligātās prasības. Lai to īstenotu, rūpniecības sektori var slēgt brīvprātīgās vienošanās. Uz šo brīdi šādas vienošanās pastāv kompleksajām televizora papildierīcēm, attēlveidošanas iekārtām un spēļu konsolēm.[7] Atsevišķām preču grupām ekodizaina noteikumus papildina saskaņotie Eiropas standarti. Ražotāji var brīvprātīgi izmantot saskaņotajos standartos dotās metodes, lai pierādītu savu ražojumu atbilstību ES likumdošanas prasībām[8], taču šo standartu izmantošana nav obligāta.

Latvijas normatīvajos aktos Direktīva 2009/125/EK ir ieviesta ar 2011. gada 6. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 941 „Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)”.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L012...

Komisijas Regula (ES) 2016/2282 attiecībā uz pielaižu izmantošanu verifikācijas procedūrās 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R228...

Energomarķējuma jomā:

Lai pircējiem nodrošinātu vienotu informāciju par produktu enerģijas un citu resursu patēriņu, tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveidoja energomarķējuma satvaru. Šī regula nosaka marķēšanas sistēmu, ko piemēro ar enerģiju saistītiem ražojumiem (“produktiem” vai “precēm”), kurus laiž tirgū vai nodod ekspluatācijā Eiropas Savienībā.

Energomarķējuma regula (ES 2017/1369) nodrošina minēto ražojumu marķēšanu un standarta informācijas sniegšanu par precēm attiecībā uz energoefektivitāti, enerģijas un citu resursu patēriņu pa ražojumiem lietošanas laikā.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R136...

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/254 attiecībā uz pielaižu izmantošanu verifikācijas procedūrās
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R025...

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 518/2014 par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu marķējumu internetā
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.1...

Specifiskā likumdošana

    Ekodizaina prasības Energomarķējuma prasības Jaunās prasības
Cirkulācijas sūkņi Cirkulācijas sūkņi, arī produktos iebūvēti cirkulācijas sūkņi (EK) 641/2009
(EK) 622/2012
   
Datori un serveri Datori un mazie serveri (ES) 617/2013
(ES) 2019/424
   
Trauku mazgājamās mašīnas Trauku mazgājamās mašīnas lietošanai mājsaimniecībās (ES) 1016/2010 (ES) 1059/2010

(ES) 2019/2017
(energomarķējums)

ES 2019/2022
(ekodizains)

Sadzīves cepeškrāsnis, plīts virsmas un tvaika nosūcēji Sadzīves cepeškrāsnis, plīts virsmas un tvaika nosūcēji (ES) 66/2014 (ES) 65/2014  
Elektromotori Elektromotori (EK) 640/2009
(EU) No 4/2014
  (ES) 2019/1781
Ventilatori Industriālie ventilatori, kurus darbina motori (ES) 327/2011    
Sildīšanas un dzesēšanas iekārtas Gaisa kondicionētāji un komforta ventilatori (ES) 206/2012 (ES) 626/2011  
Ūdens sildītāji un karstā ūdens tvertnes (ES) 814/2013 (ES) 812/2013  
Telpu sildītāji (ES) 813/2013 (ES) 811/2013  
Vietējās apkures iekārtas, cietā kurināmā vietējās apkures iekārtas (ES) 2015/1188
(ES) 2015/1185
(ES) 2015/1186  
Cietā kurināmā katli (ES) 2015/1189 (ES) 2015/1187  
Gaisa sildīšanas un dzesēšanas iekārtas (ES) 2016/2281    
Lampas (virzītas gaismas un LED) Virzītas gaismas lampas, gaismas diožu lampas un saistītās ierīces  (ES) 1194/2012
(EU) 2015/1428
(ES) 874/2012 ES 2019/2015 (energomarķējums)
Lampas (nevirzītas gaismas) Mājsaimniecības apgaismojums (ieskaitot kvēlspuldzes) (ES) 244/2009
(EK) 859/2009
(EU) 2015/1428
 
Lampas (fluorescētās un profesionālās) Luminiscences lampas bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamās droseles un apgaismes iekārtas (ES) 245/2009
(EU) 347/2010
(EU) 2015/1428
 
Barošanas bloki Ārējie barošanas bloki (EK) 278/2009   (EK) 2019/1782 (ekodizains)
Aukstumiekārtas Ledusskapji un saldētavas mājsaimniecībām (EK) 643/2009 (ES) 1060/2010

(ES) 2019/2016
(energomarķējums)

(ES) 2019/2019
(ekodizains)

Profesionālās aukstumiekārtas (EU) 2015/1095 (ES) 2015/1094  
Aukstumiekārtas ar tiešo pārdošanas funkciju (ES) 2019/2024 (ES) 2019/2018 Spēkā no 2021. gada 1. marta
Televizori Televizori (EK) 642/2009 (ES) 1062/2010

ES 2019/2013
(energomarķējums)

ES 2019/2021
(ekodizains)

Televizoru papildierīces Vienkāršās televizoru papildierīces (EK) 107/2009    
Prasības ierīču "gaidīšanas" un "miega" režīmiem Prasības ierīču "gaidīšanas" un "miega" režīmiem

(EK) 1275/2008

(EK) 801/2013

   
Transformatori Mazi, vidēji un lieli jaudas transformatori (ES) 2019/1783    
Putekļu sūcēji Putekļu sūcēji (ES) 666/2013    
Ventilācija Ventilācijas iekārtas (ES) 253/2014 (ES) 1254/2014  
Veļas mašīnas Veļas mašīnas lietošanai mājsaimniecībās (ES) 1015/2010 (ES) 1061/2010

ES 2019/2014
(energomarķējums)

ES 2019/2023
(ekodizains

Veļas žāvētāji Veļas žāvētāji mājsaimniecībām (ES) 932/2012 (ES) 392/2012  
Kombinētie veļas mazgātāji/žāvētāji Kombinētie veļas mazgātāji/žāvētāji - 96/60/EK  
Sūkņi Ūdens sūkņi (ES) 547/2012    
Metināšanas iekārtas Metināšanas iekārtas (ES) 2019/1784   Spēkā no 2021. gada 1. janvāra

 

Papildu informāciju par saskaņotajiem standartiem var meklēt šeit: 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient...

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:150:FU...

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=CO...

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1551871195772&uri=CE...

[5] Ekodizaina direktīva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0125

[6] Ekodizaina regulas konkrētām iekārtām: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient...

[7] Brīvprātīgie nolīgumi: https://ec.europa.eu/energy/en/voluntary-agreements-under-eco-design-leg...

[8] Saskaņotie standarti: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-...