Komerciāls paziņojums

(1) jebkāds paziņojums (2) elektroniskā veidā, kas (3) paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. (4) Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).

Kaut gan neviens normatīvais akts konkrēti neparedz termina „elektroniskā veidā” skaidrojumu, ņemot vērā Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma un Elektronisko sakaru likuma noteikumus, „elektroniskā veidā” nozīmē informācijas izplatīšanu, izmantojot elektronisko pastu, faksu (faksimilu), automātiskās zvanīšanas (galiekārtu) sistēmas, kas darbojas bez cilvēka līdzdalības, kā arī citus publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus. 

Lai komerciālo paziņojumu sūtīšana būtu tiesiska, jābūt ievērotiem Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 8.panta un 9.panta noteikumiem.

Prasības komerciālu paziņojumu izplatīšanai:

  • tas ir skaidri atpazīstams kā komerciāls paziņojums;
  • ir skaidri nosakāma persona, kuras vārdā šis komerciālais paziņojums izplatīts;
  • ir precīzi formulēts piedāvājuma saturs un pakalpojuma saņemšanas noteikumi;
  • atlaides, prēmijas un balvas ir skaidri atpazīstamas, un to saņemšanas noteikumi ir skaidri izklāstīti;
  • reklāmas sacensības, loterijas vai spēles ir skaidri atpazīstamas, un attiecīgie dalības noteikumi ir viegli pieejami, kā arī skaidri un saprotami izklāsti;
  • pakalpojuma saņēmējam ir dota iespēja atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas.

Aizliegts izmantot komerciāla paziņojuma sūtīšanai automātiskās zvanīšanas (galaiekārtu) sistēmas, kas darbojas bez līdzdalības (automātiskās izsaukumierīces), elektronisko pastu vai faksa aparātus (faksimilus), kurus izmantojot iespējams individuāls kontakts ar pakalpojuma saņēmēju, ja pakalpojuma saņēmējs iepriekš nav devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu.

Elektronisko pastu aizliegts izmantot komerciāla paziņojuma sūtīšanai, ja tiek slēpta vai noklusēta sūtītāja identitāte (arī tad, ja komunikāciju veic sūtītāja vārdā) vai tiek lietota nederīga elektroniskā pasta adrese, uz kuru pakalpojuma sniedzējs varētu sūtīt pieprasījumu pārtraukt komunikāciju.

Atbildība komerciāla paziņojuma sūtīšanas jomā:

Par aizliegta komerciāla paziņojuma sūtīšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.¹⁶ pantā ir paredzēta administratīvā atbildība (administratīvā pārkāpuma lietu tiesīga skatīt Datu valsts inspekcija).

Komerciālam paziņojumam ir jāatbilst Reklāmas likuma un NKAL prasībām. Par reklāmas noteikumu pārkāpšanu un negodīgu komercpraksi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.¹³ pantā ir paredzēta administratīvā atbildība (administratīvā pārkāpuma lietu tiesīgs skatīt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs).

Katra aizliegta komerciāla paziņojuma sūtīšana ir atsevišķs pārkāpums.

Papildu informācijai:

Datu valsts inspekcijas skaidrojums “#DVIskaidro “Kam fiziskai personai ir jāpievērš uzmanība saņemot komerciālu paziņojumu?””.

Informācijas sabiedrības pakalpojumu apriti savas kompetences ietvaros uzrauga:

  • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
  • Datu valsts inspekcija 
  • citas uzraudzības un kontroles iestādes