Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – PTAL) 8.panta (23) daļā, kas stāsies spēkā no 2019.gada 1.jūlija, noteikts, ka “Par šā panta 2.2 daļā minētajām prasībām neatbilstošām uzskata tādas kredīta kopējās izmaksas patērētājam, kuras pārsniedz 0,07 procentus dienā no kredīta summas (..).”

PTAC paskaidro, ka minētā prasība nosaka, ka visiem patērētāju kreditēšanas līgumiem, kas tiks noslēgti no 2019.gada 1.jūlija, jānosaka kredīta kopējās izmaksas, kas nepārsniedz 0,07 procentus dienā no kredīta summas.

Savukārt gadījumos, ja kreditēšanas līgumiem, kas noslēgti līdz 2019.gada 1.jūlijam, tiek noformēti aizdevuma līguma grozījumi (vai vienošanās), veicot kādas izmaiņas (piemēram, palielinot aizdevuma summu, pagarinot vai samazinot atmaksas termiņu, izsniedzot jaunu atmaksas grafiku pēc aizdevuma daļējas pirmstermiņa atmaksas, noformējot “kredīta brīvdienas” u.tml.), ir jāpiemēro jaunais regulējums (jāveic pārrēķins), proti, jāievēro kredīta kopējo izmaksu ierobežojums līdz 0,07% dienā no neatmaksātās aizdevuma summas.

Pamatojums: atbilstoši jaunajai tiesību normai apspriežami tādi pēc tās spēkā stāšanās radušies tiesiski nozīmīgi apstākļi, kas pēc būtības uzskatāmi par patstāvīgiem agrāk nodibināto tiesisko attiecību pārgrozošiem vai izbeidzošiem faktoriem (piemēram, laulības šķiršana, saistības izpildes nodrošinājums ar ķīlu vai galvojumu, ieskaits, izlīgums u.t.t.). Savukārt tādi juridiskie fakti, kas pārgroza vai izbeidz agrāk nodibinātu tiesisko attiecību pēc jaunās tiesību normas spēkā stāšanās tomēr apspriežami atbilstoši agrākai tiesību normai, ja tie pēc būtības ir patstāvīgi, bet uzskatāmi par agrāk nodibinātās tiesiskās attiecības sekām (piemēram, nosacījuma iestāšanās, līguma izpildījums, izpildījuma nokavējums u.t.t.).

Pieeja tika izmantota arī par 2015. gada 28. maija grozījumiem PTAL un tika publicēta:  

Gadījumos, ja tiek veikta saistību daļēja pirmstermiņa atmaksa un izsniegts jauns atmaksas grafiks, bet netiek noformēti aizdevuma līguma grozījumi, - jaunais regulējums nav jāpiemēro.

Ja tiek veikta saistību pirmstermiņa atmaksa pilnā apmērā, ir jāveic kredīta kopējo izmaksu ierobežojuma pārrēķins – atbilstoši faktiskajam kredīta izmantošanas termiņam un patērētāju kreditēšanas līguma noslēgšanas brīdī (vai pēdējo grozījumu noslēgšanas brīdī) spēkā esošajiem kredīta kopējo izmaksu ierobežojumiem.

Uz izmaksām, kas saistītas ar parādu atgūšanu, piemēram, izmaksām par atgādinājumu vēstulēm par maksājumu kavējumiem, PTAL 8.panta (23) daļā minētie ierobežojumi nav attiecināmi.