Transformatori

Energomarķējums
- Regulas
Energomarķējuma prasības šai produktu grupai nav izstrādātas.

Ekodizaina prasības
- Regulas

Komisijas Regula (ES) Nr. 548/2014 , ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz maziem, vidējiem un lieliem spēka transformatoriem.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0548

Komisijas Regula (ES) 2019/1783 par ekodizaina prasībām maziem, vidējiem un lieliem spēka transformatoriem.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R1783

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības
Prasības attiecas uz spēka transformatoriem, kuru jauda ir vismaz 1 kVA un kurus izmanto elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos, kas darbojas 50 Hz frekvencē, vai lieto rūpniecībā.

Šo regulu nepiemēro transformatoriem, kas ir īpaši projektēti šādām vajadzībām:

 1. mērmaiņi, kas īpaši projektēti informācijas signāla pievadīšanai mērinstrumentiem, skaitītājiem, aizsardzības vai vadības ierīcēm vai līdzīgām ierīcēm;
 2. transformatori, kas īpaši projektēti un paredzēti līdzstrāvas piegādei elektroniskiem patērētājiem vai taisngriežiem. Šis izņēmums neietver transformatorus, kas paredzēti maiņstrāvas piegādei no līdzstrāvas avotiem, piemēram, vējturbīnu vai fotoelektrisko ierīču transformatorus vai transformatorus, kas projektēti līdzstrāvas pārvadei un sadalei;
 3. transformatori, kas ir īpaši projektēti tiešai pievienošanai krāsnīm;
 4. transformatori, kas īpaši projektēti uzstādīšanai uz fiksētām vai peldošām atkrastes platformām, atkrastes vējturbīnām vai uz kuģiem un citiem peldlīdzekļiem;
 5. transformatori, kas īpaši projektēti, lai darbotos laikā ierobežotās situācijās, kad normālā elektroapgāde ir pārtraukta vai nu tāpēc, ka noticis neplānots atgadījums (piemēram, elektroapgādes atteice), vai tāpēc, ka stacija tiek pārjaunota, taču ne tāpēc, ka esoša apakšstacija tiek pavisam modernizēta;
 6. transformatori (ar atsevišķiem tinumiem vai elektriski savienotiem tinumiem), kas tieši vai ar pārveidotāja starpniecību pievienoti maiņstrāvas vai līdzstrāvas kontakttīklam un ko izmanto stacionārās iekārtās dzelzceļa vajadzībām;
 7. zemētājtransformatori, kas ir īpaši projektēti ieslēgšanai energosistēmā, lai radītu neitrālsavienojumu ar zemējumu vai nu tieši, vai caur pretestību;
 8. vilces iekārtu transformatori, kas projektēti uzstādīšanai ritošajam sastāvam un tieši vai ar pārveidotāja starpniecību pievienoti maiņstrāvas vai līdzstrāvas kontakttīklam un ko izmanto stacionārās iekārtās dzelzceļa vajadzībām;
 9. palaides transformatori, kas ir īpaši projektēti izmantošanai trīsfāžu asinhronajos elektromotoros, lai novērstu barošanas sprieguma kritumus, un kas normālas ekspluatācijas laikā ir atslēgti;
 10. testēšanas transformatori, kas ir īpaši projektēti izmantošanai ķēdē, lai nodrošinātu noteiktu spriegumu vai strāvas stiprumu elektroiekārtu testēšanas vajadzībām;
 11. metināšanas transformatori, kas ir īpaši projektēti izmantošanai loka metināšanas iekārtās vai kontaktmetināšanas iekārtās;
 12. transformatori, kas ir īpaši projektēti izmantošanai sprādziendrošās iekārtās atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 94/9/EK (*) un pazemes raktuvēs;
 13. transformatori, kas ir īpaši projektēti izmantošanai dziļūdens (iegremdēšanas) apstākļos;
 14. vidsprieguma (VS) – vidsprieguma (VS) saskarnes transformatori, kuru jauda nepārsniedz 5 MVA un kurus izmanto kā saskarnes transformatorus tīkla sprieguma pārveides sistēmās un novieto saskares punktā starp divu vidsprieguma tīklu diviem sprieguma līmeņiem, un kuriem jāspēj izturēt ārkārtas pārslodzes;
 15. vidēji un lieli spēka transformatori, kas īpaši projektēti un atbilst tehniskajām prasībām, kuras jāievēro, lai nodrošinātu Padomes Direktīvas 2009/71/Euratom (**) 3. pantā definēto kodoliekārtu drošumu;
 16. vidējie trīsfāžu transformatori, kuru nominālā jauda ir mazāka par 5 kVA.

Neatkarīgi no tā, kad vidējie un lielie spēka transformatori pirmoreiz laisti tirgū vai ekspluatācijā, to atbilstību novērtē atkārtoti, un tie atbilst šai regulai, ja ar tiem ir izdarītas visas šīs operācijas:

 1. serdes vai tās daļas nomaiņa;
 2. viena vai vairāku pilnu tinumu nomaiņa.

- Galvenās ietvertās prasības
Noteikumi par ekodizainu galvenokārt attiecas uz minimālo energoefektivitātes līmeni dažādas jaudas transformatoriem, kā arī regula izvirza prasības informācijas sniegšanai par ražojumiem un informācijai, kas jāiekļauj tehniskajā dokumentācijā. Regulas pielikumos dotas prasības par mērījumu un aprēķinu metodēm, verifikācijas procedūrām un indikatīvajiem kritērijiem.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

 • EN 50588-1:2015/A1:2016 “50 Hz vidējas jaudas transformatori kuru augstākais spriegums iekārtai nepārsniedz 36 kV. 1. daļa: Vispārīgās prasības”
 • EN 50629:2015/A1:2016 Lielas jaudas transformatoru energoefektivitāte (Um > 36 kV vai Sr ≥ 40 MVA)