Līguma noslēgšana

Noslēdzot līgumu, katra no līgumslēdzējām pusēm uzņemas konkrētas saistības – tiesības un pienākumus. Atbilstoši Eiropas Kopienas Tiesas atziņām patērētājs ir atzīts par vājāko līgumslēdzēju pusi salīdzinājumā ar komersantu, ņemot vērā viņa zināšanas un ietekmi līgumu noslēgšanas procesā. Tādējādi līguma noslēgšanas procesā:

  • jādod iespēja patērētājam iepazīties ar līguma noteikumiem (nepieciešamības gadījumā pirms līguma noslēgšanas izsniedzot patērētājam līguma projekta eksemplāru, lai tas varētu pilnībā iepazīties, proti, pārlasīt to mājās pirms līguma noslēgšanas, izvērtēt noteiktās saistības kopā ar juristu vai citu speciālistu);
  • nepieciešamības gadījumā jāizskaidro noteikumi patērētājam (vienlaikus izvērtējot, vai nav vajadzīgs precizēt līguma noteikumus, lai tie būtu pilnībā skaidri un atbilstoši līgumslēdzēju pušu nodomiem). Jāņem vērā tas, ka neapspriesti līguma noteikumi var tikt atzīti par netaisnīgiem, ja tie satur netaisnīgu līguma noteikumu pazīmes. Iepriekš sastādīts līguma noteikums, kura saturu patērētājam nav bijis iespējams ietekmēt, uzskatāms par savstarpēji neapspriestu. Līguma noteikumu apspriešanas fakta pierādīšana ir noteikta komersantam. [Sīkāk: Līguma noteikumu apspriešana]

Noderīgi

Netaisnīgu līguma noteikumu piemēri

Netaisnīgu līguma noteikumu datu bāze

PTAC kompetences ietvaros pieņemtie lēmumi par nevienlīdzīgiem un netaisnīgiem līguma noteikumiem

Rakstveida apņemšanās paraugs pieejams sadaļā „Rakstveida apņemšanās”

Komersantu iesniegtās rakstveida apņemšanās par PTAC konstatēto netaisnīgo un neskaidro līguma noteikumu nepiemērošanu attiecībā pret patērētājiem