Līguma darbība

Atbilstoši Civillikuma 1.pantam tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības. Ievērojot minēto:

ņemot vērā, ka līguma noteikumi izvērtējami kontekstā ar pārdotās preces vai sniegtā pakalpojuma raksturu, visiem apstākļiem, kādos līgums noslēgts, kā arī noslēgtā līguma un ar to saistītā līguma noteikumiem, jāatceras, ka kāds no līguma noteikumiem, ievērojot pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja praksi, var tikt vērtēts kā netaisnīgs un spēkā neesošs (pat, ja sākotnēji attiecīgais noteikums tika vērtēts kā pirmšķietami taisnīgs).


Noderīgi

Netaisnīgu līguma noteikumu piemēri

Netaisnīgu līguma noteikumu datu bāze

PTAC kompetences ietvaros pieņemtie lēmumi par nevienlīdzīgiem un netaisnīgiem līguma noteikumiem

Rakstveida apņemšanās paraugs pieejams sadaļā „Rakstveida apņemšanās”

Komersantu iesniegtās rakstveida apņemšanās par PTAC konstatēto netaisnīgo un neskaidro līguma noteikumu nepiemērošanu attiecībā pret patērētājiem