Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma)

 

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš

 • Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā:
  • no līguma noslēgšanas dienas - ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu
  • no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece
  • no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces
  • no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām
  • no pirmās preces piegādes dienas - ja līgumā paredzēta regulāra preču piegāde
 • Atteikuma tiesības ir izmantojamas 1 gada laikā, ja tirgotājs nav informējis par atteikuma tiesībām un nav nodrošinājis "atteikuma veidlapu"
 • Svarīgi! Tirgotājam ir pienākums pierādīt patērētāja informēšanas pienākuma izpildi

 

Atteikuma tiesību izmantošana:

 • Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē "paziņošanu" par atteikšanos no pasūtījuma, proti, "paziņojuma par atteikumu" iesniegšanu vai nosūtīšanu tirgotājam
 • Atteikšanās paziņošanai patērētājs var izmantot tirgotāja nodrošinātu un patērētāja aizpildītu "atteikuma veidlapu" vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu "paziņojumu par atteikumu"
 • "Paziņojumu par atteikumu" patērētājs var nosūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi
 • Ja patērētājs piekrīt, "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanai var tikt izmantota tirgotāja piedāvāta interneta mājas lapas forma
 • Svarīgi! Atteikuma tiesības ir izmantotas, ja "paziņojums par atteikumu" ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā
 • Atteikuma tiesību izmantošanas faktu pierāda, piemēram, pasta sūtījumu apstiprinoši dokumenti vai tirgotāja pārstāvja apliecinājums par "paziņojumu par atteikumu" pieņemšanu
 • Tirgotājam ir pienākums patērētājiem izsniegt, piegādāt vai citādā veidā nodrošināt "atteikuma veidlapu" (paraugs MK 255 pielikuma B daļā)
 • Svarīgi! Patērētājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu ("paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanu vai iesniegšanu termiņā), tādēļ "atteikuma paziņošanu" ieteicams veikt rakstveidā, pieprasot, saņemot un saglabājot pierādījumus
 • Svarīgi! Normatīvajos aktos ir paredzēti gadījumi, kuros atteikuma tiesības nav izmantojamas

 

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas:

 • Līgumu izbeigšanās - tiek izbeigts noslēgtais distances līgums un visi ar to saistītie papildu līgumi
 • Piegādātās preces - patērētājs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta tirgotājam saņemtās preces
 • Patērētāja veiktie maksājumi - tirgotājs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" saņemšanas dienas atmaksā patērētājam visus par pasūtījumu veiktos maksājums, izņemot summu, kas pārsniedz tirgotāja piedāvātās "parastās" piegādes izmaksas
 • Svarīgi! Tirgotājs ir tiesīgs aizturēt atmaksu patērētājam līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu dokumentu saņemšanai

 

Patērētāja tiesības lietot iegādāto preci atteikuma tiesību izmantošanas laikā:

 • Tiesības pārbaudīt preci - patērētājs ir tiesīgs lietot preci, lai noskaidrotu tās īpašības un veidu, kā arī, lai to pārbaudītu
 • Patērētāja atbildība - patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas
 • Svarīgi! Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā

 

Atteikšanās no pakalpojuma:

 • Patērētājs nevar atteikties no pilnībā sniegta pakalpojuma - ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā
  • ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu un
  • pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu
 • Patērētājs var atteikties no pakalpojuma, kura sniegšana nav pabeigta - ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā:
  • ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu
  • Svarīgi! Patērētājam ir jāmaksā proporcionāla maksa par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu - ja tirgotājs par to ir informējis patērētāju

 

Atteikšanās no digitālā satura:

 • Patērētājs nevar atteikties no digitālā satura, kura piegāde ir uzsākta - ja digitālā satura piegāde atteikuma tiesību termiņā:
  • ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu un
  • pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu
 • Patērētājs var atteikties no digitālā satura, kura piegāde nav uzsākta