Reklāmas devējs (piemēram, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs) ir atbildīgs par reklāmas saturu.

Reklāmas izplatītājs (piemēram, preses izdevējs, televīzija, radio, interneta portāls) ir atbildīgs par tādas reklāmas izplatīšanu, par kuras neatbilstību normatīvo aktu prasībām viņš zina vai viņam vajadzēja zināt.

Reklāmas izgatavotājs (piemēram, reklāmas aģentūra) ir tiesīgs paust savas radošās ieceres jebkurā formā, ja reklāma atbilst normatīvo aktu noteikumiem, kā arī starp reklāmas devēju un reklāmas izgatavotāju noslēgtajam līgumam.

Par normatīvajiem aktiem neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu paredzēta:

  • Administratīvā atbildība
  • Kriminālatbildība: ja ar maldinošu reklāmu radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām citas personas interesēm  (Krimināllikuma 211.pants)
  • Civiltiesiskā atbildība: personai, kurai nodarīts kaitējums, ir tiesības celt prasību tiesā (Reklāmas likuma 18.¹pants)

Reklāmas atbilstības normatīvo aktu prasībām ievērošanas uzraudzību savas kompetences ietvaros veic:

  • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
  • Konkurences padome (ja pārkāpums reklāmas jomā rada vai var radīt būtisku kaitējumu konkurencei): www.kp.gov.lv
  • Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomewww.neplpadome.lv
  • Veselības inspekcija (zāļu reklāmas jomā): www.vi.gov.lv
  • Pārtikas un veterinārais dienests (veterinārmedicīnisko un veterinārfarmaceitisko pakalpojumu sniedzējiem paredzēto veterināro zāļu jomā): www.pvd.gov.lv

Uzraudzības iestāde par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu ir tiesīga uzlikt naudas sodu līdz 14 000 euro, pieņemt lēmumu par reklāmas izplatīšanas aizliegšanu, lēmumu par pieprasījumu atsaukt reklāmu u.c. Reklāmas likumā noteiktos lēmumus.

* Reklāmas likumā noteiktās sankcijas nav piemērojamas attiecībā uz konkrētu patērētāju, kam normatīvajiem aktiem neatbilstoša reklāma ir radījusi kaitējumu; patērētāja individuālie prasījumi ir izskatāmi civilprocesuālā kārtībā.


Noderīgi

Normatīvie akti

PTAC lēmumi