PTAC konstatējis nedrošus ātrvārāmos katlus un gāzes plītiņas, aicina pievērst nopietnu uzmanību ātrvārāmo katlu un gāzes iekārtu drošībai

PTAC 2016. gadā veicis ātrvārāmo katlu un gāzes iekārtu uzraudzību, kā rezultātā no tirgus izņemtas 11 ātrvārāmo katlu modeļu 393 vienības, bet gāzes plītiņu un iebūvējamo gāzes plīts virsmu 14 modeļu 87 vienību turpmākā realizācija ir apturēta. Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi, veicot preču kontroli uz robežas, 300 ātrvārāmo katlu vienības, kas neatbilda noteiktajām prasībām, aizliedza importēt Latvijā.

Lai panāktu ātrvārāmo katlu un gāzes iekārtu augstu drošuma līmeni, normatīvie akti nosaka stingras prasības tirgū piedāvātajām precēm. Ražotājiem ir jāveic atbilstības novērtēšana, iesaistot neatkarīgas novērtēšanas institūcijas, t.i., paziņotās iestādes, un jāmarķē preces ar nepieciešamajiem brīdinājumiem, lietošanas instrukcijām un CE marķējumu.

PTAC 2016. gadā ir veicis tirgus uzraudzības darbības ar mērķi pārbaudīt ātrvārāmo katlu un gāzes iekārtu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Kopumā PTAC tirdzniecības vietās pārbaudīja 29 ātrvārāmo katlu modeļus (no tiem 22 neelektriskos un 7 elektriskos ātrvārāmos katlus) un 5 ātrvārāmo katlu modeļi bija izņemti uz ekspertīzi.

Pārbaužu rezultātā tika konstatēts, ka 11 ātrvārāmo katlu modeļiem nav pierādīta atbilstības novērtēšanas veikšana, to skaitā 3 modeļi nebija nodrošināti ar CE atbilstības marķējumu.

PTAC vērš uzmanību, ka, ja precei nav veikta atbilstības novērtēšana, tad nav pierādīta preces atbilstība būtiskajām drošuma prasībām! Ņemot vērā preces tehnisko izpildījumu – preces gatavošanu zem spiediena, tad neatbilstošu, nenovērtētu iekārtu lietošana rada bīstamību cilvēka dzīvībai, veselībai, personas mantai un videi.

Testēšanas rezultātā 3 modeļiem tika konstatētas būtiskas neatbilstības drošuma prasībām. Rezultātā no tirgus ir izņemtas 11 ātrvārāmo katlu modeļu 393 vienības:

- neelektriskā ātrvārāmā katla Banquet modelim Allegro, 9L katla vāku bija iespējams noņemt - pirms spiediens katlā bija samazinājies līdz pieļaujamajam. Gadījumā, ja katlu piepilda līdz ietilpībai 6L, tad to ir iespējams atvērt, spiedienam esot lielākam par pieļaujamo, un tiek konstatēta verdoša satura izspiešanās no katla;

- elektriskā katla Polaris modelim PPC 0305AD, 5L drošības vārsta pilna nostrāde notiek pie spiediena, kas ir par 20% un vairāk lielāks par maksimāli pieļaujamo, līdz ar to drošības vārsts nenodrošina paredzēto aizsardzību pret pārspiedienu, kā arī temperatūras vadības ierīces darbība ir nestabila un neprognozējama;

- elektriskā ātrvārāmā katla ProfiCook modelim PC-DDK 1048, 4,4L ir konstatēts sildīšanas (spiediena) vadības ierīces bojājums, līdz ar to katla darbība ir neprognozējama, jo vadības ierīce veic gan elektriskās sildīšanas, gan spiediena kontroles funkciju.

Projekta ietvaros PTAC pārbaudīja 11 gāzes plītiņu modeļus un 6 iebūvējamos gāzes plīts virsmu modeļus. Preču zīmolu AMRI, Comfort, DEA, Zilan, Kumpa gāzes plītiņu 8 modeļiem un preču zīmolu Schadler un Vera Italia iebūvējamo gāzes plīts virsmu 6 modeļiem tika konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām – nepieciešamā marķējuma trūkums, tajā skaitā 2 modeļi preču zīmola Zilan gāzes plītiņas un 4 modeļi preču zīmola Schadler iebūvējamas gāzes plīts virsmas nebija nodrošināti ar CE atbilstības marķējumu un lietošanas un montāžas instrukcijām.

Pārbaužu rezultātā tika konstatēts, ka 8 gāzes plītiņu un 6 iebūvējamo gāzes plīts virsmu modeļiem nav pierādīta atbilstības novērtēšanas veikšana saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uz šo brīdi šo 14 modeļu turpmākā realizācija ir apturēta, kopumā 87 vienības.

PTAC informē, ka visi prasībām neatbilstošie modeļi ir uzskatāmi par līguma noteikumiem neatbilstošiem. Līdz ar to, tie patērētāji, kuri tādus ir iegādājušies, var realizēt savas tiesības un vērsties pie atbildīgā komersanta.

PTAC aicina, turpmāk, izvēloties ātrvārāmos katlus un gāzes iekārtas, ievērot šādus padomus:

  • izvēlēties preces, uz kuriem ir skaidri norādīts ražotājs;
  • pārliecināties, ka prece ir identificējama (norādīts modeļa nosaukums, tips vai sērija);
  • ir pievienota skaidra lietošanas pamācība valsts valodā, kas nav pretrunā ar preces konstrukciju;
  • gāzes iekārtai ir pievienota skaidra montāžas/uzstādīšanas pamācība valsts valodā, un iekārta ir piemērota patērētāja gāzes pieslēguma sistēmai.
  • rūpīgi iepazīties un ievērot lietošanas instrukciju un nosacījumus. Īpašu uzmanību pievērst brīdinājuma piktogrammām un marķējumam;
  • izvēlēties preci ar CE marķējumu.

Informācija par Latvijā atklātām neatbilstošajām precēm (gāzes plītis un spiediena katli) pieejama: http://www.ptac.gov.lv/lv/table/latvij-atkl-t-s-b-stam-s-preces.

Šobrīd PTAC turpina uzraudzības aktivitātes ar mērķi pārbaudīt Latvijas tirgū piedāvāto ātrvārāmo katlu un gāzes iekārtu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Ja Jums ir kļuvuši zināmi gadījumi par neatbilstošu šādu preču piedāvāšanu, aicinām nekavējoties ziņot PTAC pa tālruni: 65452554, vai rakstot uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, vai izmanot formu PTAC mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/zino-par-bistamam-precem-vai-pakalpojumiem.

Papildu informācija:

Sanita Gertmane

Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa

sanita.gertmane@ptac.gov.lv 67388622, 22006628