- Regulas

Energomarķējuma prasības šai produktu grupai nav izstrādātas.

- Regulas

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām elektromotoriem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32009R0640

Komisijas Regula (ES) Nr. 4/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 640/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām elektromotoriem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0004

No 2021. gada 1. jūlija Komisijas Regula (ES) 2019/1781, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības elektromotoriem un regulējuma ātruma piedziņām, groza Regulu (EK) Nr. 641/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 640/2009
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1781/oj

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regulā Nr. 640/2009 noteiktas ekodizaina prasības motoru, tostarp arī citos produktos iebūvētu motoru, laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā.

Šo regulu nepiemēro:

 • motoriem, kas paredzēti ekspluatācijai, tos pilnībā iegremdējot šķidrumā;
 • motoriem, kuri pilnībā iebūvēti produktos (piemēram, ierīcēs, sūkņos, ventilatoros vai kompresoros) un kuru energoefektivitāti nav iespējams testēt atsevišķi no attiecīgā produkta;
 • motoriem, kas paredzēti ekspluatācijai tikai:
  • augstumā, kas pārsniedz 4 000 metru virs jūras līmeņa;
  • apkārtējās vides gaisa temperatūrā, kas augstāka par 60 °C;
  • maksimālajā ekspluatācijas temperatūrā, kas augstāka par 400 °C;
  • apkārtējās vides gaisa temperatūrā, kas ir zemāka par – 30 °C (visiem motoriem) vai zemāka par 0 °C (motoriem ar ūdens dzesēšanu);
  • apstākļos, kad dzesējošā ūdens temperatūra produkta ieejā ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 32 °C; vai
  • sprādzienbīstamā vidē, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/9/EK (3);
 • motoriem ar bremzi.

Tomēr arī uz šiem izņēmumiem attiecas informācijas sniegšanas prasības I pielikuma 2. punkta 3. līdz 6. apakšpunktā un 12. apakšpunktā.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina regula motoriem galvenokārt attiecas uz iekārtu energoefektivitāti, informācijas sniegšanu ražojuma datu lapā un tehniskajā dokumentācijā, mērījumu un aprēķinu metodēm un verifikācijas veikšanu.
Jaunajā Regulā Nr. 2019/1781 par ekodizaina prasībām elektromotoriem tiks paplašināts motoru klāsts, uz ko attiecas regulējums, kā arī tiks noteiktas stingrākas minimālās energoefektivitātes prasības. Turklāt papildus tiks iekļautas prasības par mainīga ātruma piedziņas efektivitāti, informācijas nodrošināšanas prasības, piemēram, par efektivitāti dažādos slodzes punktos atkarībā no griezes momenta un apgriezienu skaita. Šāda informācija var palīdzēt inženieriem optimizēt dažādu sistēmu efektivitāti. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

 • EN 60034-2-1:2007 Rotējošas elektromašīnas. 2-1. daļa: Zudumu un efektivitātes noteikšana ar standarttestiem (neattiecas uz vilces transportlīdzekļu elektromašīnām) 
 • EN 60034-30:2009 Rotējošas elektromašīnas. 30. daļa: Efektivitātes klases vienātruma trīsfāžu asinhronmotoriem ar īsslēgtu rotoru.

Lai atvieglotu prasību izpildi, ir izstrādātas vadlīnijas (angļu valodā): https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20141211_Guidelin...