Trauku mazgājamās mašīnas

- Regulas

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1059/2010,  ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32010R1059

No 2021. gada 1. marta Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2017,  ar ko attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R2017

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula Nr. 1059/2010 nosaka marķējuma un papildu informācijas sniegšanas prasības sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras darbina no elektrotīkla vai kuras ir iespējams darbināt gan no elektrotīkla, gan arī ar baterijām vai akumulatoru, tostarp prasības attiecībā uz tādām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras netiek pārdotas izmantošanai mājsaimniecībās, un iebūvējamām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām.

Regula Nr. 2019/2017 nosaka marķējuma un papildu informācijas sniegšanas prasības, kuras piemērojamas no elektrotīkla darbināmām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, t. sk. arī iebūvējamām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kā arī no elektrotīkla darbināmām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras var darbināt arī ar akumulatoru.

Šo regulu nepiemēro:

 1. trauku mazgāšanas mašīnām, kas ietilpst Direktīvas 2006/42/EK darbības jomā;
 2. sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras ir darbināmas ar akumulatoru un kuras var pieslēgt elektrotīklam, izmantojot atsevišķi iegādātu maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju.

- Galvenās ietvertās prasības

Trauku mazgājamās mašīnas šobrīd tiek marķētas ar energoefektivitātes klasi robežās no A+++ līdz D. Regula nosaka prasības marķējuma saturam, noformējumam un izvietošanai, informācijai, kas jānorāda ražojuma datu lapā un tehniskajā dokumentācijā. 
No 2021. gada 1. marta spēkā stāsies Regula Nr. 2019/2017, kurā noteikta energoefektivitātes klašu skala no A līdz G, kā arī uzlabots marķējuma noformējums un saturs. Tā nosaka arī prasības par informācijas sniegšanu par ražojumu. Vairāk informācijas skatīt regulā. 

- Regulas

Komisijas Regula (ES) Nr. 1016/2010,  ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32010R1016

No 2021. gada 1. marta Komisijas Regula (ES) 2019/2022,  ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1016/2010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R2022

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula Nr. 1016/2010 nosaka ekodizaina prasības no elektrotīkla darbināmu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu laišanai tirgū un tādu no elektrotīkla darbināmu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu laišanai tirgū, kuras ir iespējams darbināt arī ar baterijām vai akumulatoru, tostarp prasības tādu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu laišanai tirgū, kuras netiek pārdotas izmantošanai mājsaimniecībās, un iebūvētām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām.
Regula Nr. 2019/2022 nosaka ekodizaina prasības no elektrotīkla darbināmu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu, t. sk. iebūvējamu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu un tādu no elektrotīkla darbināmu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu, ko var darbināt arī ar akumulatoru, laišanai tirgū vai nodošanai ekspluatācijā.

Šo regulu nepiemēro šādām iekārtām:

 1. trauku mazgāšanas mašīnām, kas ietilpst Direktīvas 2006/42/EK darbības jomā;
 2. sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras ir darbināmas ar akumulatoru un kuras var pieslēgt elektrotīklam, izmantojot atsevišķi iegādātu maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina noteikumi ietver iekārtu energoefektivitātes, tīrīšanas un žāvēšanas funkciju un informācijas nodrošināšanas prasības. 
Vispārējās ekodizaina prasības sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ir noteiktas I pielikuma 1. punktā. Specifiskās ekodizaina prasības sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ir noteiktas I pielikuma 2. punktā.
Jaunā ekodizaina regula Nr. 2019/2022, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. martā, ietver prasības iekārtu programmām, energoefektivitātei, funkcionalitātei, mazjaudas režīmiem, resursefektivitātei un informācijas sniegšanai. Šīs regulas V pielikumā noteiktas arī prasības iekārtu etalonatzīmēm. 

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

 • EN 50242:2008/A11:2012 Mājsaimniecībai paredzētās elektriskās trauku mazgājamās mašīnas. Veiktspējas raksturlielumu mērīšanas metodes IEC 60436:2004 (Ar grozījumiem).
 • EN 50242:2016 Mājsaimniecības elektriskās trauku mazgājamās mašīnas. Veiktspējas mērīšanas metodes.

Sadzīves cepeškrāsnis, plīts virsmas un tvaika nosūcēji

- Regulas

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 65/2014,  ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz sadzīves cepeškrāšņu un tvaika nosūcēju energomarķējumu 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0065

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regulā Nr. 65/2014 ir noteiktas prasības sadzīves elektriskajām un gāzes cepeškrāsnīm (tostarp plītīs iebūvētām cepeškrāsnīm) un sadzīves elektriskajiem tvaika nosūcējiem, tostarp, ja šīs ierīces netirgo sadzīves mērķiem.

Šo regulu nepiemēro:

 1. cepeškrāsnīm, kurās kā enerģijas avotu neizmanto elektroenerģiju vai gāzi;
 2. cepeškrāsnīm, kurām ir “karsēšanas ar mikroviļņiem” funkcija; 
 3. mazām cepeškrāsnīm;
 4. pārnēsājamām cepeškrāsnīm;
 5. siltuma akumulācijas cepeškrāsnīm;
 6. cepeškrāsnīm, kurās kā primāro karsēšanas avotu izmanto tvaiku;
 7. cepeškrāsnīm, kas paredzētas izmantošanai tikai ar “trešās saimes” gāzēm (propānu un butānu).

- Galvenās ietvertās prasības

Ēdiena gatavošanai paredzētās iekārtas tiek marķētas ar energoefektivitātes klasi robežās no A+++ līdz G. Plītīm klasi piešķir, balstoties uz to energoefektivitāti. Tvaika nosūcējiem papildus tiek ņemta vērā arī nosūces efektivitāte, integrētās apgaismes sistēmas un taukvielu filtrēšanas sistēmas efektivitāte. Regula nosaka prasības marķējumam, tā saturam un izvietošanai, informācijas sniegšanai iekārtas datu lapā un tehniskajā dokumentācijā. Vairāk informācijas skatīt regulā. 

- Regulas

Komisijas Regula (ES) Nr. 66/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz sadzīves cepeškrāšņu un tvaika nosūcēju energomarķējumu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0066

- Iekārtas, uz kurām attiecas prasības

Regula Nr. 66/2014 nosaka ekodizaina prasības sadzīves cepeškrāšņu (tostarp plītīs iebūvētu), sadzīves plītsvirsmu un sadzīves elektrisko tvaika nosūcēju – arī tad, ja šīs ierīces netirgo sadzīves mērķiem – laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā.

Šo regulu nepiemēro:

 • ierīcēm, kurās kā enerģijas avotu neizmanto elektroenerģiju vai gāzi;
 • ierīcēm, kurām ir “karsēšanas ar mikroviļņiem” funkcija;
 • mazām cepeškrāsnīm;
 • pārnēsājamām cepeškrāsnīm;
 • siltuma akumulācijas cepeškrāsnīm;
 • cepeškrāsnis, kurās kā primāro karsēšanas avotu izmanto tvaiku;
 • nosegtiem gāzes degļiem plītsvirsmās;
 • ārpus telpām izmantojamām ēdiena gatavošanas ierīcēm;
 • ierīcēm, kas paredzētas izmantošanai tikai ar “trešās saimes” gāzēm (propānu un butānu);
 • griliem.

- Galvenās ietvertās prasības

Ekodizaina prasības ietver energoefektivitāti, gaisa plūsmu, apgaismes sistēmas, kā arī informācijas sniegšanu par iekārtām.
Uz šīm iekārtām attiecas arī prasības, kas aprakstītas sadaļā “Gaidīšanas un izslēgts režīms”. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Pieejamie saskaņotie standarti un vadlīnijas:

 • EN 30-2-1:2015 Ar gāzi karsējamas mājsaimniecības cepšanas ierīces. 2.-1.daļa: Racionāla enerģijas izmantošana. Vispārīgi
 • EN 15181:2017 Gāzes apkures krāšņu energopatēriņa mērīšanas metode
 • EN 60350-1:2013/A11:2014 Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes. IEC 60350-1:2011 (Ar grozījumiem)
 • EN 60350-1:2016 Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1.daļa: Plītis, cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes. 
 • EN 60350-2:2013/A11:2014.Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 2.daļa: Plītsvirsmas. Veiktspējas mērīšanas metodes.  IEC 60350-2:2011 (Ar grozījumiem).
 • EN 61591:1997/A1:2006/A11:2014/A12:2015/A2:2011 Tvaiku un citi ēdiena gatavošanas izgarojumu nosūcēji mājsaimniecībās. Veiktspējas mērīšanas metodes. 

Ir izstrādātas vadlīnijas (angļu valodā) par regulu prasību izpildi:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Implementation%20...