Pārskats par tirgus situāciju hipotekārās kreditēšanas jomā

2016.gada 13.decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.772 “Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.772) ar mērķi nodrošināt patērētājiem papildu aizsardzību hipotekārās kreditēšanas jomā. Piemēram, dot patērētājiem iespēju noskaidrot, vai attiecīgais kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis atbilst noteiktām kvalitātes prasībām, kā arī vai tas ir tiesīgs nodarboties ar kredīta starpniecības pakalpojumiem.

Noteikumi Nr.772 kontekstā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma pārejas noteikumu 32.punktu paredz, ka no 2017.gada 1.marta visiem kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem, kuri piedāvā patērētājam kredītu, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kura mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu, ir jābūt reģistrētiem Kredītu starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrā (turpmāk – Reģistrs). Reģistru uztur Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) un tajā ietvertā informācija ir publiski, elektroniskā veidā un bez maksas pieejama PTAC mājaslapā. Līdz ar to pēc 2017.gada 1.marta kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvja pakalpojumus patērētājam drīkst sniegt tikai Reģistrā vai citas EEZ valsts kompetento iestāžu reģistrā reģistrēti kredīta starpnieki un kredīta starpnieku pārstāvji.

2017.gada 1.septembrī Reģistrā ir reģistrēti 3 (trīs) kredīta starpnieki, t.i., SIA “LATVIJAS KREDĪTU CENTRS”, SIA “Sefinance Credit” un SIA “Lucrum Novus”, savukārt 1 (viens) iesniegums par kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvja reģistrāciju ir izskatīšanas stadijā. Tāpat norādāms, ka uz 2017.gada 1.septembri PTAC mājaslapā ir reģistrēti 5 (pieci) citu EEZ valstu kompetento iestāžu reģistrā reģistrēti kredīta starpnieki un kredīta starpnieku pārstāvji, kuriem ir tiesības sniegt starpniecības pakalpojumus Latvijā.

PTAC 2017.gada darbības plāna ietvaros tika veikta situācijas izpēte attiecībā uz starpniecības pakalpojumu sniegšanu hipotekārās kreditēšanas jomā, kuras ietvaros tika veikta izpēte attiecībā uz komersantiem, kas aktīvi piedāvā starpniecības pakalpojumus patērētājiem. Pārbaudes rezultātā PTAC konstatēja atsevišķas komercsabiedrības, kuras pirmšķietami sniedz starpniecības pakalpojumus hipotekārās kreditēšanas jomā bez reģistrēšanās Reģistrā.

2017.gada 10.maijā tika uzsāktas 8 (astoņas) administratīvās lietas, kuru ietvaros tika vērtēta attiecīgo starpniecības pakalpojumu sniedzēju īstenotā komercprakse, patērētājiem sniedzot informāciju par iespēju, izmantojot starpniecības pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus, noslēgt aizdevuma līgumu pret nekustamā īpašuma ķīlu.

Lietu ietvaros konstatētais:

1) no starpniecības pakalpojumu sniedzēju interneta vietnēs sniegtās informācijas ir secināms, ka starpniecības pakalpojumu sniedzēji, nereģistrējoties Reģistrā, sniedz starpniecības pakalpojumus patērētājiem hipotekārās kreditēšanas jomā;
2) papildus sniegtajai informācijai starpniecības pakalpojumu sniedzēju interneta vietnēs, tiek izplatītas reklāmas citās interneta vietnēs, piemēram, www.ss.lv;
3) lielākā daļa starpniecības pakalpojumu sniedzēji neievēro 2016.gada 25.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 111.punktu, noklusējot to interneta vietnēs un www.ss.lv informāciju par starpniecības pakalpojumu sniedzēju pilnvaru apjomu, kā arī to, vai starpniecības pakalpojumu sniedzējs sadarbojas ar vienu vai vairākiem kredīta devējiem vai darbojas kā neatkarīgs brokeris;
4) lielākā daļa starpniecības pakalpojumu sniedzēji neievēro Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu, nenorādot pilnībā vai daļēji interneta vietnēs informāciju par pakalpojumu sniedzēju, līdz ar to vienlaikus īstenojot maldinošu komercpraksi saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma (turpmāk – NKAL) 10.panta pirmās daļas 1.punktu kontekstā ar NKAL 4.panta otrās daļas 2.punktu.

Lietu izskatīšanas rezultāti:

1) 3 (trīs) lietas ir izbeigtas, jo, ņemot PTAC saņemto informāciju, attiecīgie starpniecības pakalpojumu sniedzēji nesniedz starpniecības pakalpojumus hipotekārās kreditēšanas jomā (2 (divas) interneta vietnes ir slēgtas un 1 (vienā) ir labota informācija);
2) 2 (divas) lietas ir izbeigtas, jo starpniecības pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis Iesniegumu, lai reģistrētos Reģistrā;
3) 3 (trīs) lietu izskatīšana vēl tiek turpināta.

PTAC aicina patērētājus un kredīta devējus, kuri piedāvā patērētājam kredītu, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kura mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu, sadarboties tikai ar kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem, kuru ir reģistrēti Reģistrā.

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
santa.zarane@ptac.gov.lv, 67388622.