Par patērētāju kreditēšanu

Galvenās jaunā regulējuma atšķirības no iepriekšējā regulējuma

Lai uzlabotu un pilnveidotu patērētāju tiesības un aizsardzības mehānismus nebanku kreditēšanas pakalpojumu jomā, kopš 2011.gada janvāra ir spēkā vairāki nozīmīgi grozījumi likumdošanā, t.i., 2010.gada 28.oktobrī, 2010.gada 20.decembrī un 2011.gada 9.jūnijā tika pieņemti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (turpmāk – PTAL), 2010.gada 28.decembrī pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 1219 „Noteikumi par patērētāju kreditēšanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.1219), uzlabojot iepriekšējo kārtību, un, lai nodrošinātu uzņēmumu, kas sniedz patērētājiem kreditēšanas pakalpojumus, pārraudzību, pieņemti noteikumi, kas paredz šo uzņēmumu licencēšanu. Konkrētākas izmaiņas, skatīt zemāk.

Kopš 2011.gada sākuma PTAL ir iekļauti vairāki būtiski grozījumi, kas paredz pilnvērtīgākas patērētāju tiesības un lielāku šo tiesību aizsardzību, kā būtiskākie no šiem grozījumiem minami sekojošie:

 • Ieviestas būtiskas izmaiņas patērētāju kreditēšanas jomā, nosakot, ka turpmāk kredītus patērētājiem varēs izsniegt tikai tādi uzņēmumi, kuri būs saņēmuši speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC). (Šis noteikums neattiecas uz kredītiestādēm (piemēram, bankām), sabiedrībām, kas piedāvā savu preci/pakalpojumu, atliktu maksājumu veidā u.c. Sīkāk skat. PTAL 8.panta 1.1 daļu). Proti, sākot ar 2011.gada 1.novembri patērētāju kreditēšanas pakalpojumus drīkst sniegt tikai uzņēmumi, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci). Uzņēmumi, kuri nav saņēmuši licenci, jaunus līgumus slēgt ar patērētājiem nedrīkst, tie var veikt tikai esošo līgumu apkalpošanu. Jaunā licencēšanas sistēma nodrošinās lielāku patērētāju tiesību ievērošanu kreditēšanas jomā.
 • No 2011.gada 1.janvāra jebkuram kredīta devējam ir pienākums izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas. Novērtējums ir jāveic arī gadījumos, kad puses vienojas būtiski palielināt kredīta summu kreditēšanas līguma darbības laikā. Šis noteikums tiek vērsts uz to, lai samazinātu gadījumus, kad patērētājam tiek izsniegts kredīts, kuru izsniedzot nebanku kreditētājs jau sākotnēji var paredzēt, ka patērētājs nebūs spējīgs to atmaksāt.
 • Ar grozījumiem ir ieviestas patērētājam tiesības atteikties no kreditēšanas līguma 14 dienu laikā, nesniedzot nekādu pamatojumu, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību (sīkāk skat. šeit).
 • Grozījumi arī paredz kredīta devējiem lielāku atbildību par strīdu risināšanu starp ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju un patērētāju, ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja likumīgās prasības saistībā ar preci vai pakalpojumu, kuras iegādei ņemts kredīts. Patērētājam ir tiesības vērst prasījumu pret kredīta devēju. Kredīta devējam ir pienākums 30 dienu laikā izskatīt patērētāja prasījumu. Tādējādi patērētājam tiek nodrošināta iespēja aizsargāt savas likumīgās tiesības, t.sk., samazināt savus izdevumus par kredītu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās tās ievērot (sīkāk skat. šeit).
 • Ir noteiktas patērētāja tiesības atkāpties no līguma situācijās, ja netiek piegādāts vai tikai daļēji ir piegādāts operatīvā līzinga objekts.


2011.gada 1.janvārī, stājoties spēkā Noteikumiem Nr.1219, tika pilnveidota patērētāju aizsardzība, slēdzot kreditēšanas līgumus, nosakot:

 • Gada procentu likmes (turpmāk – GPL) noteikšanas metodi, ar mērķi noteikt vienādu aprēķināšanas metodi, tādējādi nodrošinot patērētāja iespējas objektīvi salīdzināt piedāvājumus kredīta izsniegšanai.
 • Kredīta devējam pirms līguma noslēgšanas patērētājam ir jāsniedz būtiskākā informācija par kreditēšanas pakalpojumu, aizpildot īpaši izstrādātu standarta veidlapu. Šī veidlapa satur izmaksas un galvenos līguma noteikumus, tādējādi nodrošinot patērētāja iespējas ērtāk salīdzināt piedāvājumus.
 • Patērētājam pirms līguma noslēgšanas ir tiesības saņemt līguma projektu. Līdz ar to patērētājiem pirms līguma noslēgšanas ir iespēja izlasīt un iepazīties ar kreditēšanas līguma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā tos apspriest ar kredīta devēju.
 • Kreditēšanas līgumu saturu, t.i., informāciju, kas obligāti ir jānorāda katrā kreditēšanas līgumā atbilstoši tā veidam. Piemēram, kreditēšanas līgumā obligāti jānorāda kredīta veids, kredīta devēja rekvizīti, kredīta līguma termiņš, kredīta kopējo summu u.c. Šie noteikumu sniedz patērētājam iespēju ērtāk salīdzināt kredītu līgumus, kurus piedāvā dažādi kredītu devēji, un izvēlēties sev izdevīgāko (sīkāk skat. šeit un Noteikumu Nr.1219 6.nodaļu)
 • Ierobežojumus kreditēšanas pakalpojumu reklāmām, nosakot to saturu, kā arī aizliedzot reklamēt bezatbildīgu aizņemšanos un sniegt informāciju par iespēju saņemt kredītu personām ar negatīvu kredītvēsturi. Tādējādi patērētājiem tiek sniegta pilnīgāka informācija par kredīta izmaksām, kā arī samazinātapatērētāju maldināšana par kredīta saņemšanas vieglumu, neņemot vērā tā finanšu resursus.
 • Patērētāja tiesības atmaksāt kredītu daļēji vai pilnībā pirms termiņa, maksājot procentus un citus maksājumus tikai līdz kredīta atmaksas dienai, izņemot, ja kredīts ir noslēgts ar fiksēto aizņēmuma likmi uz noteiktu termiņu, tad kredīta devējam ir tiesības uz kompensāciju, bet arī šīs kompensācijas apmērs ir ierobežots ar 1% no pirms termiņa atmaksājamās summas, kā arī, ja pirms termiņa atmaksājamā summa gada laikā nepārsniedz 7000Ls, tad kompensāciju pieprasīt nevar. Šī pirmstermiņa atmaksas kārtība nodrošina patērētājiem iespēju maksāt procentus tikai par reālo kredīta izmantošanas laiku, tātad, ja patērētājam ir iespēja apmaksāt kredītu pirms līguma termiņa beigām, viņš, veicot kredīta atmaksu pirms termiņa, samazina savus izdevumus par kredīta izmantošanu.
 • Jaunu regulējumu attiecībā uz kreditēšanas pakalpojumiem pret kustamas lietas ķīlu (lombarda pakalpojumiem), piemēram, nosakot, ka šādus līgumus nedrīkst slēgt no plkst. 20.00 līdz 8.00; speciālus noteikumus pakalpojuma sniegšanas telpām, saņemto ķīlu uzskaites sistēmai, kā arī nosaka kādas lietas ir aizliegts ņemt par ķīlu. Šī noteikumu sadaļa ir izstrādāta, lai samazinātu zagtu lietu ieķīlāšanu un palielinātu patērētāju nodoto ķīlu drošību.
 • Kredīta devējam pienākumu apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu kredīta devēja glabāšanā nodotajai ķīlai. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atbildības limits par apdrošināšanas periodu nedrīkst būt mazāks par kredīta devēja izsniegto aizdevumu kopējo summu. Tādējādi patērētājiem tiek nodrošināta kompensācija ķīlas vērtības samazinājuma gadījumā arī tad, ja kredīta devējam nav pietiekamu finanšu līdzekļu zaudējumu atlīdzināšanai.

Vēl viens jauninājums patērētāju tiesību aizsardzības jomā ir 2011.gada 29.marta Ministru Kabineta noteikumi Nr.245 „Kārtība, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasības kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai ”. Šie noteikumi paredz kārtību kādā uzņēmumi var saņemt licenci un kādiem kritērijiem šiem uzņēmumiem jāatbilst.

Ievērot! Sākot ar 2011.gada 1.novembri patērētāju kreditēšanas pakalpojumus drīkst sniegt tikai tādas kapitālsabiedrības, kuras ir saņēmušas attiecīgu speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā.

Ieguvumi, kurus patērētājiem sniedz kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana

Licencēšanas sistēmas izveides mērķis ir nodrošināt augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni godīgā, caurskatāmā un konkurētspējīgā tirgū, piemērojot vienotas prasības un nodrošinot efektīvu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības mehānismu.

Galvenie patērētāju ieguvumi:

 • Paaugstināts patērētāju aizsardzības līmenis. Nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana un izpilde speciālās atļaujas (licences) saņemšanai paaugstina patērētāju aizsardzības līmeni, nosakot obligāto prasību izpildi speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.
 • Nodrošināta preventīva darbība pārkāpumu novēršanā. Licences izsniegšanas procesā galvenais uzsvars tiek likts uz komersanta pārbaudi un atbilstības novērtēšanu pirms licences izsniegšanas. Saņemot licenci, potenciālajam kredītu devējam jānodrošina spēja izpildīt patērētāju aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās prasības. Tādejādi patērētāji var būt pārliecināti, ka tirgū nedarbojas patērētājiem potenciāli bīstami komersanti un krāpniecisku darbību veicēji.
 • Patērētājiem zināmi gan komersanti, gan to pakalpojumu sniegšanas vietu adreses, kas saņēmuši speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanai, kā arī pieejama informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem. Patērētāji katrā laikā var pārliecināties par izvēlētā komersanta tiesībām sniegt patērētāju kreditēšanas pakalpojumus: http://www.ptac.gov.lv/page/535
 • Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas procesā novērsta acīmredzamu netaisnīgu līgumu noteikumu iekļaušana patērētāju kreditēšanas līgumu noteikumos, uzraudzības iestādei pirmšķietami izvērtējot visu licencēto kapitālsabiedrību patērētājiem piedāvātos līgumu noteikumus un pārbaudotnormatīvajos aktos noteiktās obligātās ietveramās informācijas esamību patērētājiem piedāvātajos līgumu projektos.
 • Atvieglota tirgus uzraudzība. Patērētāju kreditēšanas tirgus dalībnieku licencēšana atvieglo tirgus uzraudzību, jo PTAC ir pieejama pilnīga informācija par uzraugāmo personu (komersantu) loku, to pakalpojumu sniegšanas vietām un piedāvātajiem pakalpojumiem.
 • Palielināta uzraudzības ilgtermiņa efektivitāte, neizdodot, apturot un/vai anulējot speciālo atļauju (licenci) negodīgiem un prasībām neatbilstošiem kredītu devējiem, kuru komercprakse tiek uzskatīta par patērētājam nedraudzīgu pieļauto pārkāpumu dēļ.
 • Samazināti krāpšanas gadījumi un novērsta būtisku finansiālu zaudējumu radīšana patērētājiem, kā arī uzlabota patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība, jo aizliegts kreditēt patērētājus personām, kas nav kreditēšanas profesionāļi un nespēj nodrošināt atbilstošu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.
 • Licencēšanas sistēmas ieviešana uzraudzības iestādei ļauj sekot līdzi norisēm nebanku kredītu devēju tirgus attīstībā un ātri reaģēt uz patērētājiem nelabvēlīgām tirgus izmaiņām un tendencēm.

Informācija, kurai patērētājam jāpievērš uzmanība kreditēšanas pakalpojumu reklāmās

Noteikumi Nr.1219 III daļas noteikumi nosaka prasības informācijai, kura tiek ietverta un atspoguļota kreditēšanas pakalpojumu reklāmās. Saskaņā ar Noteikumu Nr.1219 prasībām var izdalīt vispārējās prasības kreditēšanas pakalpojumu reklāmai - tās ir jāievēro jebkurā kreditēšanas reklāmā, un speciālās prasības, kuras jāievēro kreditēšanas reklāmā, ja tajā ir norādīta procentu likme vai cita skaitliska informāciju par kredīta izmaksām.

Norādot reklāmā informāciju atbilstoši Noteikumu Nr.1219 prasībām, reklāma neveicina bezatbildīgu aizņemšanos un, ja reklāmā tiek norādīta skaitliska informācija par kredīta izmaksām, sniedz skaidru un pilnīgu informāciju par kredīta devēja piedāvājumu, tādejādi sniedzot patērētājam iespēju salīdzināt dažādu kredīta devēju piedāvājumus un pieņemt uz pietiekamu informāciju balstītu lēmumu par iespējamu kreditēšanas līgumu noslēgšanu.

Padoms patērētājam!
Lai salīdzinātu dažādu kredīta devēju piedāvājumus, iesakām pievērst uzmanību reklāmā norādītajam gada procentu likmes (GPL) apmēram, kas sniedz iespēju salīdzināt kopējo izmaksu (kredīta procentu, komisijas maksu un cita veida izmaksu) apmēru, kuras ir saistītas ar kredīta līgumu noslēgšanu. Tāpat arī savas kredīta atmaksas spējas noteikšanai jāpievērš uzmanībareklāmā norādītajai informācijai par izmaksām (ja tāda sniegta), kuras saistītas ar kreditēšanas līguma noslēgšanu, un jo īpaši kopējai summai, kas jāmaksā patērētājam un veicamo maksājumu apmēram.

Informācija, kas sniedzama patērētājam pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas

Pirms patērētājs ir uzņēmies kreditēšanas līguma saistības vai piekritis kādam konkrētam kredīta devēja piedāvājumam, kredīta devējam, ņemot vērā patērētāja vēlmes un sniegto informāciju par viņa ienākumiem, ir pienākums nodrošināt patērētājam iespēju saņemt detalizētu informāciju par patērētāja izvēlēto patērētāja kreditēšanas produktu, kas ir izsniedzama atbilstoši Noteikumu Nr.1219 2.pielikumā izstrādātajai Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapas formai, kuras formu un saturu kredīta devējs nedrīkst mainīt.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā sniegtā informācija ir noderīga, lai varētu salīdzināt vairāku kredītu devēju piedāvājumus konkrētajam patērētāja kreditēšanas līguma veidam.Patērētājam ir tiesības saņemt Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu papīra formātā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju (piemēram, elektroniskā pasta adresi).

Pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas kredīta devējam jāsniedz patērētājam informācija par:
•    kredīta veidu;
•    kredīta devēja un, ja iesaistīts kredīta starpnieks, iesaistītā kredīta starpnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un faktisko pakalpojuma sniegšanas vietas adresi;
•    kredīta kopējo summu un izņemšanas noteikumiem;
•    kreditēšanas līguma darbības termiņu;
•    preci vai pakalpojumu un tā cenu, ja saskaņā ar kreditēšanas līgumu paredzēts piešķirt aizdevumu atlikta maksājuma veidā par konkrētu preci vai pakalpojumu;
•    aizņēmuma likmi, noteikumiem, kas nosaka tās piemērošanu, bāzes procentu likmi, ja tāda tiek piemērota sākotnējai aizņēmuma likmei, kā arī aizņēmuma likmes maiņas periodus, noteikumus un procedūras;
•    GPL un kopējo summu, kas jāmaksā patērētājam;
•    to maksājumu apmēru, skaitu un biežumu, kas jāveic patērētājam;
•    izmaksām, kas saistītas ar vienu vai vairāku kontu uzturēšanu, kurus izmantos maksājumu veikšanas un kredīta izņemšanas operāciju reģistrēšanai;
•    notāra izmaksām, ko, slēdzot kreditēšanas līgumu, sedz patērētājs (ja tādas ir paredzētas);
•    obligātu pienākumu uzņemties ar kreditēšanas līgumu saistītu papildu pakalpojumu;
•    nokavējuma procentiem un to piemērošanas kārtību, kā arī līgumsodu vai citu kompensāciju par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (ja tādi ir paredzēti);
•    informāciju par sekām, ja netiks veikts maksājums;
•    nodrošinājumu, ja tāds nepieciešams;
•    informāciju par atteikuma tiesībām no kreditēšanas līguma;
•    tiesībām uz kredīta pirmstermiņa atmaksu un informāciju par kredīta devēja tiesībām uz kompensāciju un minētās kompensācijas noteikšanas kārtību;
•    patērētāja tiesībām atbilstoši PTAL nekavējoties un bez maksas tikt informētam par datubāzes izmantošanu, lai izvērtētu patērētāja spēju atmaksāt kredītu;
•    patērētāja tiesībām pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru;
•    laikposmu, kurā pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija kredīta devējam ir saistoša (ja tāds ir noteikts).

Atsevišķas prasības informācijai, kas sniedzama patērētājam pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas ir paredzētas uz pārsnieguma kredītiem, biedru labuma organizāciju noslēgtiem kreditēšanas līgumiem un kreditēšanas līgumiem sākotnējā kreditēšanas līguma saistību izpildei.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa nav jāizsniedz pirms:

 • hipotekārā kreditēšanas līguma slēgšanas;
 • īstermiņa kreditēšanas līgumu slēgšanas(ja atmaksas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus un ar kuriem tiek prasīti nenozīmīgi papildu maksājumi salīdzinājumā ar kredīta summu un līguma darbības termiņu);
 • kreditēšanas līgumu ar kustamas lietas ķīluslēgšanas;
 • kreditēšanas līgumu slēgšanas, saskaņā ar kuru kredīta devējs klusējot piekritis, ka patērētājs izmanto līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu.


Padomi patērētājam!
Lai saņemtu precīzu, vēlmēm atbilstošu informāciju par konkrēto kreditēšanas līguma veidu, patērētājam jāsniedz par sevi, tai skaitā saviem ienākumiem, pilnīga un patiesa informācija.
Kredīta devēja sniegtajai informācijai ir jābūt skaidri un saprotami salasāmai.

Saņemot informāciju par kreditēšanas līgumu, pievērsiet uzmanību sekojošām niansēm:

 • kredīta kopējai summai (piemēram, līzinga līguma gadījumā tā būs kredīta devēja izsniegtā finansējuma daļa, bet nevis preces cena);
 • kredīta līguma darbības termiņam;
 • aizņēmuma likmes apmēram (patērētājam ir tiesības vērsties pie kredīta devēja ar lūgumu izskaidrot, kas veido aizņēmumu likmes apmēru);
 • GPL apmēram;
 • kopējās summas, kas maksājama patērētājam, apmēram (šī pozīcija atšķiras no kredīta kopējās summas, jo tajā tiek ietvertas pilnīgi visas papildu izmaksas kredīta saņemšanai);
 • maksājumu veikšanas kārtībai (vai kredīta maksājums veicams vienā vai vairākos maksājumos);
 • izpētiet sniegto informāciju, vai kredīta devējs ir paredzējis papildu izmaksas kredīta saņemšanai – komisijas maksas, notāra izmaksas, reģistrācijas maksas u.c.;
 • kreditēšanas līguma neizpildes sekām (sekas iestājas ne tikai par maksājumu neveikšanu, bet arī par citiem konkrētajam kredīta veidam būtiskiem pārkāpumiem, piemēram, kredīta summas neizmantošana tās paredzētajam mērķim, kredīta devēja papildu nosacījumu neizpilde. Īpaši jāpievērš uzmanība līgumsoda apmēram un brīdim, ar kuru kredīta devējs sāk aprēķināt līgumsodu;
 • brīdim, ar kuru kredīta devējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma;
 • strīdu izskatīšanas kārtībai (uzsverams, ka strīdi starp patērētāju un kredīta devēju ir izskatāmi vispārējās jurisdikcijas tiesā, ja vien puses nav vienojušās par citu izskatīšanas kārtību);
 • informācijai par atteikuma tiesību nodrošināšanu patērētājam;
 • informācijai par patērētāja tiesībām pirms termiņā pilnā vai daļējā apmērā izpildīt saistības.


Ievērot! Lai patērētājs varētu novērtēt piedāvātā kreditēšanas līguma piemērotību viņa vajadzībām un finansiālajai situācijai, kredīta devējam vai kredīta starpniekam pēc patērētāja lūguma, ir jāizskaidro Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā iekļautā informācija, īpašu uzmanību vēršot uz būtiskākajiem raksturlielumiem un sekām, kādas varētu radīt konkrētais līgums, tai skaitā par sekām, kas izriet līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.


Ievērot! Saskaņā ar PTAL 8.panta (41) daļu kredīta devējam ir pienākums pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas novērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu, pamatojoties gan uz patērētāja sniegto informāciju, gan arī, ja nepieciešams, uz ziņām no atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotām datubāzēm par personas ienākumiem un maksājumu saistību izpildi. Līdz ar to kredīta devējam, izvērtējot patērētāja iespējas atmaksāt kredītu, ir tiesības atteikt kreditēšanas līguma noslēgšanu, atteikumu sniedzot nekavējoties un bez maksas. Ja patērētājs vēlas saņemt kredītu, kura summa pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas, piemēram, hipotekārā kredīta līgums, viņam pēc kredīta devēja pieprasījuma ir jāsaņem Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par ienākumiem vai satura ziņā līdzvērtīga citas valsts nodokļu administrācijas izziņa.

Atteikuma tiesības un to izmantošanas apraksts

Saskaņā ar likumu patērētājs 14 dienu laikā drīkst izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no patērētāja kreditēšanas līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu. Atteikuma termiņu skaita no patērētāja kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad patērētājs saņem normatīvajos aktos par patērētāja kreditēšanas līgumu noteikto informāciju, līguma noteikumus un nosacījumus, ja tie saņemti pēc kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas.

Par atteikuma tiesību izmantošanu patērētājs paziņo kredīta devējam rakstveidā saskaņā ar patērētāja kreditēšanas līgumu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu (papīra formātā vai izmantojot citu kredīta devējam pieejamu pastāvīgu informācijas nesēju) nosūta kredīta devējam pirms noteiktā termiņa beigām.

Patērētāja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt kredīta devējam saņemto kredīta summu un par kredīta izmantošanu no kredīta saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts, uzkrātos procentus. Procentus aprēķina, pamatojoties uz kreditēšanas līgumā noteikto aizdevuma procentu likmi.

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, kredīta devējam nav tiesību pieprasīt no patērētāja kompensāciju, izņemot kompensāciju par neatmaksājamām izmaksām, ko kredīta devējs veicis publiskai personai.

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un saistībā ar patērētāja kreditēšanas līgumu ir noslēgts līgums par papildu pakalpojumu, kuru sniedz kredīta devējs vai trešā persona saskaņā ar trešās personas un kredīta devēja noslēgto līgumu, līgums par papildu pakalpojumu nav spēkā.

Ja patērētājam ir atteikuma tiesības, attiecībā uz atteikuma tiesību īstenošanas termiņu, kārtību un sekām nepiemēro normatīvos aktus par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu un normatīvos aktus par ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas vai pakalpojumu sniegšanas vietas noslēgtu līgumu.


Ievērot! Atteikuma tiesību izmantošana saskaņā ar likumu neietekmē līguma par preces vai pakalpojuma iegādi spēkā esamību, ja patērētāja kreditēšanas līgums ir noslēgts preces vai pakalpojuma iegādei.


Arī uz mazajiem aizdevumiem (piem., īstermiņa aizdevums, kas jāatmaksā pakalpojuma sniedzējam 30 dienu laikā) attiecas atteikuma tiesības. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, piemēram, 10. dienā. Tādējādi, ņemot vērā, ka patērētājam ir pienākums nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas atmaksāt kredīta devējam saņemto kredīta summu un par kredīta izmantošanu no kredīta saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts, uzkrātos procentus, var izveidoties situācija, kad patērētājs „pagarina” kredīta atmaksāšanas termiņu. Proti, atbilstoši piemēram kredīts jāatmaksā ne vairs 30, bet gan 40 dienu laikā. Šādos gadījumos patērētājam jāmaksā aizdevuma % par visu kredīta izmatošanas laiku, proti, šajā gadījumā par 40 dienām (ja kredītu viņš atmaksā 30.dienā pēc attiecīga paziņojuma nosūtīšanas).

Izņēmumi

Jāatzīmē, ka ir arī vairāki izņēmumi atteikuma tiesību izmantošanai, kas noteikti PTAL 12.1 panta astotajā daļā. Piemēram, atteikuma tiesības neattiecas uz patērētāja kreditēšanas līgumiem, saskaņā ar kuriem kredīta summa nedrīkst pārsniegt vai nepārsniedz 100 latus, kreditēšanas līgumiem, kuri noslēgti nekustamā īpašuma iegādei vai kuru atmaksa ir nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, tādiem nomas vai līzinga līgumiem, kuros nav paredzētas patērētāja saistības iegādāties līguma objektu, ja šādas saistības nav paredzētas arī citos noslēgtajos līgumos, kreditēšanas līgumiem, saskaņā ar kuriem kredīts tiek piešķirts, nemaksājot procentu likmi un citus papildu maksājumus, u.c. izņēmumi.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, ja patērētājs ir noslēdzis distances līgumu, līgumu, kas noslēgts ārpus patstāvīgās tirdzniecības vietas vai līgumu par brīvdienu mītnes lietošanu (PTAL 9., 10.,11.pants):

 • patērētājs ir tiesīgs prasīt patērētāja kreditēšanas līguma atcelšanu, ja viņš izmanto atteikuma tiesības, un samaksa par preci vai pakalpojumu daļēji vai pilnībā veicama, izmantojot patērētāja kreditēšanas līgumu, kas noslēgts starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, vai izmantojot patērētāja kredītu.
 • šādā gadījumā gan ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, gan kredīta devējs un patērētājs nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no patērētāja kreditēšanas līguma izbeigšanas dienas, atmaksā saskaņā ar līgumu saņemtās naudas summas.
 • patērētāja pienākums ir maksāt procentus un citus maksājumus tikai par laikposmu līdz patērētāja kreditēšanas līguma izbeigšanas dienai.
 • kredīta devējs nevar prasīt, lai patērētājs maksā līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību sakarā ar patērētāja kreditēšanas līguma atcelšanu.
 • patērētāja pienākums ir atdot preci pārdevējam vai sniegtā pakalpojuma rezultātā izgatavoto lietu - pakalpojuma sniedzējam.

Prasību patērētāja kreditēšanas līguma sastādīšanai apraksts

Pirms noslēgt kreditēšanas līgumu patērētājam ir jāpārliecinās par to, vai kredīta devējs ir tiesīgs sniegt patērētāju kreditēšanas pakalpojumus Latvijas Republikā. Saskaņā ar PTAL 8.panta (11) daļu patērētāju kreditēšanas pakalpojumus Latvijas Republikā drīkst sniegt kapitālsabiedrība, kura ir saņēmusi speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā.
Ar licencēto kapitālsabiedrību sarakstu patērētājs var iepazīties PTAC mājas lapas sadaļā „Licencētie patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji ”.

Ievērot! Pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas pārbaudiet, izmantojot PTAC publicēto licencēto patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai sarakstu, vai tiešām konkrētais kredīta devējs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci).

Kreditēšanas līgums sastādāms rakstveidā (papīra formātā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju), un katrai līgumslēdzējai pusei izsniedzams viens šā līguma eksemplārs. Tāpat arī visi grozījumi un papildinājumi līgumā veicami rakstiski (papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju) un tos jāparaksta abām līgumslēdzēju pusēm, izņemot grozījumus, kas izriet no kreditēšanas līgumā noteiktajiem aizņēmuma likmes maiņas noteikumiem.

Ņemot vērā, ka arī tā saucamais lombarda kredīts ar Noteikumiem Nr.1219 ir uzskatāms par kreditēšanas līgumu, tad arī kreditēšanas līgumā pret kustamas lietas ķīlu ir jābūt ietvertam ķīlas detalizētam raksturojumam, novērtējumam un kredīta devēja atbildībai par ķīlas saglabāšanu kreditēšanas līguma darbības laikā (jābūt norādītai apdrošināšanas sabiedrībai, kurā apdrošināta kredīta devēja civiltiesiskā atbildība par savas darbības vai bezdarbības rezultātā radīto kaitējumu ķīlai).

Patērētājam piedāvātājam kreditēšanas līguma projektam ir jāatbilst PTAL 5., 6., 8.panta prasībām. Proti, tam ir jābūt sastādītam skaidri salasāmā, saprotamā valodā un nedrīkst saturēt netaisnīgus līguma noteikumus.

Kreditēšanas līgumā nedrīkst ietvert līguma noteikumus, kas:

 • ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu;
 • ierobežo vai izslēdz patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības gadījumā, kad kredīta devējs nav izpildījis līgumsaistības vai tās ir izpildījis daļēji;
 • uzliek patērētājam, kurš neizpilda vai nepienācīgi izpilda līgumsaistības,  neproporcionāli lielu līgumsodu vai citu kompensāciju par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi salīdzinājumā ar līgumsaistību neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas radīto zaudējumu vai ņemot vērā citus apstākļus;
 • ierobežo kredīta devēja pienākumu pildīt saistības, ko uzņēmies viņa pārstāvis, vai pakārto šīs saistības kādai formalitātei;
 • izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs vai tiesā, paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā;
 • atļauj kredīta devējam vienpusēji atkāpties no līguma, izņemot gadījumu, kad tāda iespēja ir nodrošināta arī patērētājam vai atļauj kredīta devējam izbeigt beztermiņa līgumu bez brīdinājuma;
 • paredz automātiski pagarināt noteikta termiņa līgumu, ja patērētājs neinformē par līguma nepagarināšanu, un nosaka patērētājam nepamatoti īsu laiku šīs informācijas sniegšanai;
 • atļauj kredīta devējam paturēt patērētāja samaksāto summu, ja patērētājs atkāpjas no līguma, bet neparedz patērētājam tādu pašu iespēju, proti, saņemt ekvivalentu summu, ja kredīta devējs atkāpjas no līguma.

Padomi patērētājam!

Slēdzot patērētāju kreditēšanas līgumu, pievērsiet uzmanību sekojošām niansēm:

 • kredīta kopējai summai un kredīta izņemšanas noteikumiem;
 • kredīta līguma darbības termiņam;
 • aizņēmuma likmes apmēram un veidam, kā arī nosacījumiem, saskaņā ar kuriem kredīta devējs var mainīt aizņēmuma likmes apmēru – patērētājam ir tiesības vērsties pie kredīta devēja ar lūgumu izskaidrot, kas veido aizņēmumu likmes apmēru);
 • GPL apmēram;
 • kopējās summas, kas maksājama patērētājam, apmēram – šī pozīcija atšķiras no kredīta kopējās summas, jo tajā tiek ietvertas pilnīgi visas papildu izmaksas kredīta saņemšanai);
 • maksājumu veikšanas kārtībai (vai kredīta maksājums veicams vienā vai vairākos maksājumos);
 • kreditēšanas līguma neizpildes sekām (sekas iestājas ne tikai par maksājumu neveikšanu, bet arī par citiem konkrētajam kredīta veidam būtiskiem pārkāpumiem, piemēram, kredīta summas neizmantošana tās paredzētajam mērķim, kredīta devēja papildu nosacījumu neizpilde). Īpaši jāpievērš uzmanība līgumsoda apmēram un brīdim, ar kuru kredīta devējs sāk aprēķināt līgumsodu;
 • nosacījumiem un kārtībai, saskaņā ar kuru kredīta devējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma;
 • strīdu izskatīšanas kārtībai – uzsveram, ka strīdi starp patērētāju un kredīta devēju ir izskatāmi vispārējās jurisdikcijas tiesā, ja vien puses nav vienojušās par citu izskatīšanas kārtību;
 • informācijai par atteikuma tiesību nodrošināšanu patērētājam;
 • informācijai par patērētāja tiesībām pirms termiņā pilnā vai daļējā apmērā izpildīt saistības – saskaņā ar Noteikumu Nr.1219 69.punktu, šādā gadījumā patērētāja pienākums ir maksāt procentus un citus maksājumus tikai par to laikposmu, līdz kuram patērētājs pilnībā nokārto savas kredīta saistības saskaņā ar kreditēšanas līgumu.


Ievērot! Patērētājam ir tiesības pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas sniegt savu viedokli par līguma noteikumiem, tai skaitā norādīt uz tiem, kurus vajadzētu grozīt.

Par likumīgo tiesību realizāciju

Padomi par to, kā patērētājam rīkoties, ja tas, slēdzot kreditēšanas līgumu, nevar panākt savu likumīgo tiesību realizāciju no pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja puses.
 
PTAL paredz patērētāju tiesību aizsardzību:

 • ja patērētājs iegādājies līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai viņam sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums;
 • ja patērētājam nav noteiktajā termiņā piegādāta vai tikai daļēji piegādāta iegādātā prece vai arī nav pilnībā vai daļēji sniegts pakalpojums, un patērētājs ir vērsies pie pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja ar lūgumu saprātīgā termiņā izpildīt lūgumu, bet līgums nav izpildīts, patērētājam ir tiesības atkāpties no līguma, saņemt samaksāto naudu un, preces nepiegādāšanas vai pakalpojuma nesniegšanas gadījuma, pieprasīt zaudējumu atlīdzību;
 • ja patērētājs nevar panākt savu tiesību ievērošanu, patērētājs ir tiesīgs sešu mēnešu laikā no preces vai pakalpojuma saņemšanas dienas vai dienas, kad patērētājam saskaņā ar līgumu jāsaņem prece un pakalpojums, vērsties ar savu prasījumu pret kredīta devēju. Kredīta devējam ir pienākums izskatīt patērētāja prasījumu 30 dienu laikā.


Šie noteikumi piemērojami tādiem patērētāja kreditēšanas līgumiem, kuri paredzēti tikai tam, lai pilnībā vai daļēji finansētu līgumu par konkrētas preces piegādi vai konkrēta pakalpojuma sniegšanu, ja abi minētie līgumi faktiski veido komerciālu vienību. Patērētāja kreditēšanas līgums un līgums par konkrētas preces piegādi vai konkrēta pakalpojuma sniegšanu veido komerciālu vienību šādos gadījumos:

1)    patērētājam kredītu piešķir preces ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs;
2)    patērētājam kredītu piešķir trešā persona, un kredīta devējs izmanto ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus saistībā ar kreditēšanas līguma noslēgšanu vai sagatavošanu;
3)    patērētājam kredītu piešķir trešā persona, un konkrētā prece vai konkrētais pakalpojums ir skaidri norādīts kreditēšanas līgumā.

Ja ar patērētāju noslēgts tāds nomas vai līzinga līgums, kurā nav paredzētas patērētāja saistības iegādāties līguma objektu un šādas saistības nav paredzētas arī citos noslēgtajos līgumos, patērētājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no nomas vai līzinga līguma, ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pēc patērētāja pieprasījuma līgumu saprātīgā termiņā nav izpildījis un tādēļ patērētājs vairs nav ieinteresēts līguma izpildīšanā. Izbeidzot patērētāja nomas vai līzinga līgumu, attiecīgi ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs un kredīta devējs nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no patērētāja nomas vai līzinga līguma izbeigšanas dienas, atmaksā saskaņā ar līgumu saņemtās naudas summas.

Ja patērētājs ir izmantojis iegādāto preci vai pakalpojumu personīgām vajadzībām, nevis saimnieciskajai darbībai vai peļņas gūšanai, strīdus gadījumā par saņemto preci vai pakalpojumu ir tiesības vērsties ar iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. To var izdarīt sekojošos veidos:

 • iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu oficiālu iesniegumu ar sūdzības aprakstu un pierādījumiem, kas varētu būt būtiski iesnieguma izskatīšanai;
 • rakstot e-pastu vai aizpildot kontaktformu PTAC mājas lapā, šajā gadījumā patērētājam tiks nosūtīta neoficiāla PTAC atbilde;
 • ierodoties personīgi uz konsultāciju.

Ja patērētājam ir radīti zaudējumi no pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja puses, patērētājam ir tiesības vērsties tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu.