Ziņojums par PTAC darbību saistībā ar Regulas par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem uzraudzību

Pēdējo gadu laikā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) nav saņēmis nevienu sūdzību saistībā ar ceļošanu pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem. Pozitīvie rādītāji parāda, ka nozare darbojas augstā līmenī un nav saskatāmas problēmas klientu apkalpošanā. Latvijā pasažieru pārvadājumi tiek nodrošināti no ostām Rīgā, Ventspilī un Liepājā, un tos veic AS “Tallink Latvija” un SIA “Stena Line”.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem 26.pants nosaka, ka šo regulu uzraugošā iestāde ik pēc diviem gadiem publicē ziņojumu par savu darbību iepriekšējos divos kalendārajos gados, jo īpaši aptverot darbības, kas veiktas, lai īstenotu šīs regulas noteikumus, ziņas par piemērotajām sankcijām un statistiku par sūdzībām un piemērotajām sankcijām.

2012.gada 18.decembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem (turpmāk tekstā – Regula). Regulas mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa pasažieru aizsardzību, nosakot noteiktas tiesības un pakalpojumu minimālo kvalitāti visā Eiropas Savienībā, izmantojot kuģu transportu Eiropas Savienībā.

Saskaņā ar Jūras kodeksa 251.1panta otro daļu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir Regulu uzraugošā iestāde. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs kā Regulu uzraugošā iestāde pilnībā savas funkcijas sāka veikt 2012.gada 18.decembrī.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par to, lai pārvadātāji un ostu un termināļu operatori pareizi piemērotu Regulas noteikumus. Savukārt Latvijas Jūras administrācijas kompetencē ietilpst kuģu tehniskās atbilstības normatīvajiem aktiem uzraudzība.

Lai informētu pasažierus, pārvadātājus un ostu un termināļu operatorus par Regulas noteikumiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir ievietojis informāciju savā interneta vietnē www.ptac.gov.lv  (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pasa-ieru-ties-bas-ce-ojot-pa-j-ru-un-...).

Pasažieru pārvadājumi.

Latvijā pasažieru pārvadājumi tiek nodrošināti no ostām Rīgā, Ventspilī un Liepājā. Pasažieru pārvadājumus no Rīgas Pasažieru termināla nodrošina AS “Tallink Latvija”. Savukārt no Ventspils un Liepājas pasažieru pārvadājumus nodrošina SIA “Stena Line”.

Strīdu izskatīšanas kārtība.

Pasažierim divu mēnešu laikā no dienas, kad pārvadāšanas pakalpojums tika sniegts vai kad to vajadzēja sniegt, ir tiesības  ar rakstveida sūdzību vērsties pie pārvadātāja vai ostas vai termināļa operatora.

Pārvadātājam vai ostas vai termināļa operatoram ir pienākums sniegt pasažierim atbildi pēc būtības uz saņemto sūdzību mēneša laikā pēc sūdzības saņemšanas vai informēt pasažieri par sūdzības izskatīšanas procesu. Kopējais sūdzības izskatīšanas laiks nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem no sūdzības saņemšanas dienas.

Ja pasažieri neapmierina pārvadātāja vai ostas vai termināļa operatora sniegtā atbilde vai atbilde netiek sniegta vispār, pasažierim ir tiesības mēneša laikā iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata pasažieru sūdzības, kā arī veic pārvadātāju un termināļu operatoru un ostu uzraudzību saistībā ar Regulas noteikumu ievērošanu.
Ja pasažieris ir vērsies ar rakstveida sūdzību pie pārvadātāja vai ostas vai termināļa operatora, un pasažieri neapmierina pārvadātāja vai ostas vai termināļa operatora sniegtā atbilde vai atbilde netiek sniegta vispār, pasažierim ir tiesības mēneša laikā iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Ja sūdzības izskatīšana nav Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetencē, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sūdzību pārsūta pēc piekritības.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.17 un 215.4 pantu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs saukt pie administratīvās atbildības pārvadātājus, ostu un termināļu operatorus par pasažieru tiesību neievērošanu sakarā ar reisa atcelšanu vai aizkavēšanos.

Ievērojot Regulas noteikumus, PTAC ir pieprasījis pārvadātājiem un ostu un termināļu operatoriem sniegt informāciju par Regulas noteikumu piemērošanu, kā arī informāciju par pasažieriem saņemtajām sūdzībām.

Tāpat Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic pārvadātāju un ostu un termināļu operatoru interneta vietņu uzraudzību saistībā ar tajās sniegto informāciju par Regulā noteiktajām pasažieru tiesībām.

Informācija par Patērētāju tiesību aizsardzības centra izskatītajām pasažieru sūdzībām.

Laika posmā no 2015.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.maijam Patērētāju tiesību aizsardzības centrs no pasažieriem nav saņēmis sūdzības saistībā ar Regulas noteikumu pārkāpumiem.

Informācija par pārvadātāju un ostu un termināļu operatoru izskatītajām pasažieru sūdzībām.
Saskaņā ar pārvadātāju un ostu un termināļu operatoru sniegto informāciju laika posmā no 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.decembrim tika saņemtas 50 sūdzības saistībā ar pasažieru pārvadājumiem, laika posmā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim tika saņemta 101 sūdzība, savukārt laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.maijam tika saņemtas 37 sūdzības.

Informācija par Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārvadātājiem un ostu un termināļu operatoriem uzliktajiem administratīvajiem sodiem.

Laika posmā no 2015.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.maijam Patērētāju tiesību aizsardzības centrs nav saucis pie administratīvās atbildības pārvadātājus un ostu un termināļu operatorus.