PTAC soda SIA “Latbūve projekts” par negodīgas komercprakses īstenošanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā - SIA „Latbūve projekts” (turpmāk – Sabiedrība) ir  piemērota soda nauda 10 000,00 EUR apmērā, kā arī uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi un aizliegta līdzīgas negodīgas komercprakses īstenošana turpmāk. 

Sabiedrības komercprakse tika īstenota tīmekļvietnē http://www.playshop.lv (turpmāk – Vietne), patērētājiem piedāvājot un pārdodot dažādas preces. PTAC saņēma vairākus patērētāju iesniegumus, kuros konstatēja, ka Sabiedrība Vietnē ir maldinājusi patērētājus par piedāvāto preču pieejamību vai to pieejamību noteiktajā termiņā, kā arī nav piegādājusi patērētājiem pasūtītās preces apsolītajā termiņā. Vienlaikus, atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai, Sabiedrība nav risinājusi patērētāju sūdzības, tai skaitā, neatmaksājot naudu gadījumos, kad patērētāji izbeidz līgumu tādēļ, ka Vietnē pasūtītās preces nav piegādātas. Papildus minētajam patērētājiem ar Sabiedrību nebija iespējams sazināties, jo Sabiedrība neatbildēja uz patērētāju vēstulēm un tālruņu zvaniem.

Lai izvērtētu konkrēto situāciju, PTAC centās sazināties ar Sabiedrību, pieprasot paskaidrojumus, taču atbildes uz PTAC nosūtītajām vēstulēm netika sniegtas. Vienlaikus PTAC secināja, ka, kaut arī Sabiedrība ir izbeigusi konkrētās komercprakses īstenošanu Vietnē, Sabiedrības īstenotā komercprakse joprojām skar vai varētu skart to patērētāju tiesiskās intereses, kas ar Sabiedrību ir noslēguši distances līgumu un kuru saistības Sabiedrība nav izpildījusi. 
Izmeklēšanas laikā PTAC atklāja Sabiedrības darbībā sekojošus pārkāpumus:

  • patērētājiem tiek piedāvātas un pārdotas preces, kuru piegādi Sabiedrība apsolītajā termiņā nevar nodrošināt; 
  • patērētājiem netiek atmaksāta pirkuma maksa par nepiegādātajām precēm; 
  • patērētājiem saistībā ar noslēgtajiem distances līgumiem netiek nodrošinātas efektīvas saziņas iespējas. 

Ņemot vērā, ka attiecībā uz noslēgtajiem līgumiem Sabiedrības negodīgā komercprakse nav izbeigta, var tikt turpināta vai atsākta, kā arī to, ka konkrētās negodīgās komercprakses rezultātā saglabājas būtisks patērētāju interešu aizskāruma risks, Sabiedrībai par izdarītajiem pārkāpumiem ir:

  1. uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt attiecīgo negodīgo komercpraksi;
  2. aizliegta lēmumā norādītā negodīgā komercprakse, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama;
  3. uzlikta soda nauda 10 000, 00 EUR (desmit tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā. 

Lēmums pieejams šeit.

PTAC atgādina patērētājiem sekot līdzi saviem pirkumiem internetā un iepriekš izlasīt atsauksmes ne tikai par precēm, bet arī par pārdevējiem. 


Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Santa.Zarane@ptac.gov.lv,
67388622, 22006628.

Publicēšanas datums: 14.05.2019.