Informācija patērētājiem, kas iepriekš saņēmuši aizdevumus no SIA “IPF Digital Latvia” (iepriekšējais nosaukums – SIA “MCB Finance”), tirgū strādajošu ar zīmolu “Credit24”

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) saņēmis SIA “IPF Digital Latvia” (iepriekšējais nosaukums – SIA “MCB Finance”), tirgū strādājošu ar zīmolu “Credit24” rakstveida apņemšanos  par parādu atguvēju rēķinos iekļautās pozīcijas “Neatmaksātie kreditora zaudējumi” atmaksāšanu patērētājiem.

Sabiedrība ir atzinusi pieļauto pārkāpumu, parādu atguvēju rēķinos iekļaujot izmaksas par parādu atgūšanu, tāpēc ir apņēmusies atmaksāt patērētājiem kopš 2013.gada 1.februāra samaksāto naudas summu par rēķinos ietverto pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi”, ja patērētājs viena gada laikā (līdz 2018.gada 27.martam) vērsīsies pie Sabiedrības ar attiecīgu rakstveida iesniegumu. Sabiedrība ir apņēmusies visiem patērētājiem, kuri ir veikuši šo samaksu, nosūtīt informāciju uz to reģistrētajām e-pasta adresēm.

PTAC aicina patērētājus, kuri ir veikuši parāda atmaksu sākot no 2013.gada 1.februāra un ir samaksājuši šos zaudējumus, līdz 2018.gada 27.martam vērsties pie Sabiedrības ar iesniegumu. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta numurs un lūgums atmaksāt samaksāto naudas summu par rēķinos ietverto pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi”.

Sabiedrība ir apņēmusies atmaksāt tos ar parāda atgūšanu saistītos un parādnieka samaksātos izdevumus, kas pārsniedz uz Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma pamata izdoto 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.61 “Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi” 2.punktā noteikto izdevumu maksimālo apmēru, t.i. EUR 17 (septiņpadsmit eiro).

Līdztekus Sabiedrība ir apņēmusies izslēgt pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi” no visiem rēķiniem, ko parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji ietver rēķinos patērētājiem par parādiem, kurus Sabiedrība nodevusi atgūšanai pēc kārtības, kas bija spēkā līdz 2016.gada 18.oktobrim.

 Rakstveida apņemšanās