Apstiprinātas Vadlīnijas virvju trašu izklaides pakalpojuma drošumam

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir apstiprinājis vadlīnijas virvju trašu ierīkotājiem un uzturētājiem, kā arī apmeklētājiem, lai pēc iespējas samazinātu ar virvju trašu izklaides pakalpojuma sniegšanu saistītos riskus un uzlabotu patērētāju drošību pakalpojuma izmantošanas laikā.

Pēdējos gados gan Latvijā, gan visā Baltijā ir pieaugusi virvju trašu popularitāte un pieejamība– ik gadu Latvijā tiek atvērtas vairākas pakalpojuma sniegšanas vietas.  Tā kā virvju trašu pakalpojumi ir saistīti ar risku patērētāju drošībai, nereti notiek dažādi nelaimes gadījumi.  Galvenie aspekti, kas ir būtiski virvju trašu drošumam ir atbilstoši  individuālie aizsardzības līdzekļi, trašu apkopju biežums, uzraudzība, kā arī pietiekama informācija patērētājiem par trases drošu lietošanu. 

Lai pēc iespējas samazinātu riskus patērētājiem, PTAC un citas Baltijas valstu tirgus uzraudzības iestādes realizēja Baltijas līmeņa projektu. Projekta ietvaros tika apmeklētas 14 pakalpojuma sniegšanas vietas, kurās tika pārbaudīta ražotāja dokumentācija, dažādu procesu instrukcijas, kā arī izmantotie individuālie aizsardzības līdzekļi. Visi virvju trašu pakalpojuma sniedzēji tika informēti par nepieciešamajiem uzlabojumiem un tika aicināti tos veikt līdz 2019.gada sezonas sākumam. Apkopojot projekta laikā iegūto informāciju PTAC izstrādāja “Vadlīnijas virvju trašu izklaides pakalpojuma drošumam” (turpmāk – Vadlīnijas), kurās ir izskaidrotas virvju trašu izklaides pakalpojumam izvirzāmās drošuma prasības, nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi, kā arī pakalpojuma sniedzēju pienākumi un ieteikumi patērētājiem.

Tā kā drošība virvju trasēs ir atkarīga ne tikai no pakalpojuma sniedzēja, bet gan arī no pašu patērētāju apzinīguma, PTAC aicina patērētājus ņemt vērā šādus padomus:

  • vienmēr iepazīsties ar virvju trašu lietošanas noteikumiem; 
  • pirms lieto virvju trasi vai speciālo trasi (nobraucieni kā atsevišķa atrakcija), izvērtē savas spējas un veselības stāvokli, jo, lai veiktu virvju trašu grūtākās trases, ir nepieciešama atbilstoša fiziskā sagatavotība; 
  • iepazīsties ar trases grūtības pakāpju apzīmējumiem un izmanto savām spējām atbilstošu trasi, piemēram, ja  virvju trasi apmeklē pirmo reizi, sāc ar zemākās grūtības pakāpes trasi;  
  • nebaidies uzdot instruktoram jautājumus, ja kaut kas nav saprotams, piemēram, kā pasaukt pēc palīdzības vai kā lietot speciālo ekipējumu;
  • ieteicams izmantot pakalpojuma sniedzēja piedāvātos papildus individuālos aizsardzības līdzekļus (cimdus, atsevišķos gadījumos ķiveres);
  • ja trasē tiek izmantotas karabīnes, pārliecinies, ka visu laiku vismaz viena karabīne ir uz drošības virves, un lieto trasi atbilstoši instruktāžā apgūtajam;
  • ja kaut kas atgadās, nekavējoties par to informē pakalpojuma sniedzēju;
  • ar virvju trases veikšanu nesaistītus personīgos priekšmetus (mobilos telefonus, atslēgas) atstāj glabāšanā.

Informējam, ka PTAC arī 2019.gadā turpinās veikt pārbaudes virvju trašu izklaides parkos un lūdzam šaubu gadījumos par pakalpojuma drošumu, informēt PTAC pa tālruni 67388639 vai e-pastu ptac@ptac.gov.lv  

Vadlīnijas virvju trašu izklaides pakalpojuma drošumam


Papildu informācija:
Evija Lene
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante
Evija.Lene@ptac.gov.lv,
68806520, 67388622


Publicēšanas datums 28.05.2019.