Administratīvā rajona tiesa noraida AS “Pilsētas zemes dienests” lūgumu par PTAC lēmuma par negodīgas komercprakses izbeigšanu apturēšanu

Administratīvā rajona tiesa ar 2017.  gada 21. decembra lēmumu noraidījusi AS “Pilsētas zemes dienests” (turpmāk – Sabiedrība) lūgumu par Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) 2017. gada 7. septembra lēmuma Nr. 22-pk darbības apturēšanu daļā, ar ko Sabiedrībai uzlikts par pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi.

Lēmuma darbības apturēšanas lūguma noraidīšanas pamatā ir apstāklis, ka lietā nav konstatējams, ka lēmuma darbība varētu radīt būtisku kaitējumu vai zaudējumus, kuru novēršana vai atlīdzināšana būtu ievērojami apgrūtināta vai prasītu nesamērīgus resursus.  Tostarp, tiesa atzina par nepamatotiem Sabiedrības apgalvojumus par dzīvokļu īpašniekiem radītajiem zaudējumiem tiesu izdevumu apmērā, jo šobrīd nav pamata apgalvot, ka tiesas apmierinās Sabiedrības prasības pret dzīvokļu īpašniekiem. Vienlaikus tiesa norādīja, ka Sabiedrībai, pretēji tās argumentos minētajam,  ar PTAC pieņemto lēmumu nav aizliegts prasīt dzīvokļu īpašniekiem zemes nomas maksājumus, proti, nekas neliedz Sabiedrībai veikt komercdarbību, tomēr līdz tiesvedības pabeigšanai tai ir jāievēro PTAC pieņemtajā lēmumā noteiktais.

Lēmumā sniegts arī vērtējums par jautājumu, vai PTAC pamatoti ir uzlicis pienākumu Sabiedrībai nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi. Tiesa atzinusi, ka Sabiedrības un dzīvokļu īpašnieku starpā pastāvošās tiesiskās attiecības pēc būtības ir komercdarījums. Lai gan tiesa piekrīt Sabiedrībai, ka izveidojušās piespiedu nomas tiesiskās attiecības izriet no likuma, tomēr tiesas ieskatā konkrētajā gadījumā iepriekš minētais ir vērtējams kopsakarā ar Sabiedrības darbības sfēru un apstākli, ka Sabiedrība zemi, kas atrodas zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ir mērķtiecīgi ieguvusi komercdarbības rezultātā un tās nomas maksas saņemšana no mājas iedzīvotājiem ir mērķtiecīgs bizness. Tiesa pirmšķietami secinājusi, ka tiesiskajā attiecībās starp Sabiedrību un dzīvokļu īpašniekiem ir piemērojamas Komerclikuma normas, kā arī atzinusi par pamatotu PTAC izdarīto secinājumu, ka Sabiedrības rīcība, pieprasot dzīvokļu īpašniekiem zemes nomas maksu, kurai jau ir iestājies Komerclikumā paredzētais noilgums, ir atzīstama par negodīgu komercpraksi.  

Tiesa pirmšķietami uzskata, ka PTAC pamatoti uzlicis par pienākumu Sabiedrībai nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, kuras ietvaros Sabiedrība sniedz maldinošu informāciju par konkrētās judikatūras esamību. Tiesa piekritusi PTAC secinājumam, ka lielākajā daļā Sabiedrības norādīto tiesas spriedumu konkrētais dzīvokļa īpašnieks nav piedalījies tiesas sēdēs, nav sniedzis paskaidrojumus, nav norādījis uz noilgumu u. tml., kas ir skaidrojams ar patērētāja kā ekonomiski vājākās puses tiesību konceptu, jo bieži vien dzīvokļa īpašnieks nevar atļauties algot juristu, saņemt juridisku palīdzību utt. Tai pašā laikā Sabiedrība nav informējusi dzīvokļu īpašniekus par tādiem gadījumiem, kad lietās, kurās dzīvokļa īpašniekam ir bijusi nodrošināta juridiskā palīdzība, viņš ir izpratis tiesas procesu un sacīkstes principu, viņš ir norādījis tiesai uz Komerclikumā noteikto noilgumu, tiesa to ir vērtējusi un atzinusi par pamatotu (piemēram, Rīgas apgabaltiesas 11.10.2017. spriedums lietā C30454917, Rīgas apgabaltiesas 10.11.2017. spriedums lietā C30474217).

Tiesa arī ir norādījusi, ka Sabiedrības pieteikums tiek vērtēts saīsinātā laika posmā, pamatojoties uz tiem pierādījumiem, kas lūguma izskatīšanas laikā ir lietas materiālos, tādējādi pieļaujams, ka izskatot lietu pēc būtības, tiesas spriedumā iekļautā motivācija var atšķirties no šajā lēmumā norādītās. 

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Santa.zarane@ptac.gov.lv, 67388622

 

Publicēšanas datums 12.01.2018.