Patērētāju kreditēšana

Lai uzlabotu un pilnveidotu patērētāju tiesības un aizsardzības mehānismus nebanku kreditēšanas pakalpojumu jomā, kā arī pārraudzītu uzņēmumus, kas sniedz savus pakalpojumus šajā jomā, kopš 2011.gada janvāra ir veikti vairāki nozīmīgi grozījumi likumdošanā, t.i., 2010.gada 28.oktobrī, 2010.gada 20.decembrī un 2011.gada 9.jūnijā tika pieņemti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (turpmāk – PTAL ), 2010.gada 28.decembrī pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 1219 „Noteikumi par patērētāju kreditēšanu ” (turpmāk – Noteikumi Nr.1219), uzlabojot iepriekšējo kārtību, un lai nodrošinātu uzņēmumu, kas sniedz patērētājiem kreditēšanas pakalpojumus, pārraudzību, pieņemti noteikumi, kas paredz šo uzņēmumu licencēšanu, t.i., Ministru kabineta noteikumi Nr.245 „Kārtība, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasības kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai ” (turpmāk - Noteikumi Nr.245).


Kopš 2011.gada sākuma PTAL ir iekļauti vairāki būtiski grozījumi, kas paredz pilnvērtīgākas patērētāju tiesības un lielāku šo tiesību aizsardzību, kā būtiskākie no šiem grozījumiem minami sekojošie:

 • ieviestas būtiskas izmaiņas patērētāju kreditēšanas jomā, nosakot, ka turpmāk kredītus patērētājiem varēs izsniegt tikai tādi uzņēmumi, kuri būs saņēmuši speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC). Šis noteikums neattiecas uz kredītiestādēm (piemēram, bankām), sabiedrībām, kas piedāvā savu preci/pakalpojumu atliktu maksājumu veidā u.c. (sīkāk skat. PTAL 8.panta pirmo prim daļu). Proti, sākot ar 2011.gada 1.novembri patērētāju kreditēšanas pakalpojumus drīkst sniegt tikai kapitālsabiedrības, kuras ir saņēmušas speciālo atļauju (licenci). Kapitālsabiedrības, kuras nav saņēmušas licenci, jaunus līgumus slēgt ar patērētājiem nedrīkst, tās var veikt tikai esošo līgumu apkalpošanu. Par patērētāju kreditēšanu bez licences kredīta devējam draud administratīvā un kriminālatbildība;
 • no 2011.gada 1.janvāra jebkuram kredīta devējam ir pienākums izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas. Novērtējums ir jāveic arī gadījumos, kad puses vienojas būtiski palielināt kredīta summu kreditēšanas līguma darbības laikā. Tādējādi tiek palielināta kredīta devēja atbildība, kas vērsta uz to, lai samazinātu to patērētāju skaitu, kas nespēj pildīt savas kredītsaistības. Ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar datubāzē iegūtajām ziņām, kredīta devējam nekavējoties un bez maksas jāinformē patērētāju par datubāzes izmantošanas rezultātiem;
 • ar grozījumiem ir ieviestas patērētāja tiesības atteikties no kreditēšanas līguma 14 dienu laikā, nesniedzot nekādu pamatojumu, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Kā arī kredīta devējam ir jāinformē patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas iespēju. Kredīta devējam nav tiesību pieprasīt nekādu citu kompensāciju par līguma laušanu (sīkāk skat. šeit);
 • grozījumi paredz kredīta devējiem lielāku atbildību par strīdu risināšanu starp ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju un patērētāju, ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja likumīgās prasības saistībā ar preci vai pakalpojumu, kuras iegādei ņemts kredīts. Patērētājam ir tiesības vērst prasījumu pret kredīta devēju. Kredīta devējam ir pienākums 30 dienu laikā izskatīt patērētāja prasījumu. Tādējādi kredīta devējam ir pienākums izvērtēt katru konkrēto situāciju individuāli un piedalīties radušās situācijas risināšanā, ņemot vērā patērētāja pagrasījumā minēto (sīkāk skat. šeit);
 • ir noteiktas patērētāja tiesības atkāpties no līguma situācijās, ja netiek piegādāts vai tikai daļēji ir piegādāts operatīvā līzinga objekts. Kredīta devējam nav tiesību prasīt kredīta līguma izpildi, piemēram, veikt maksājumus saskaņā ar grafiku, un atteikt patērētāja pieprasījumu atkāpties no līguma, līdz ar to tiek samazināta iespēja patērētājam ciest zaudējumus no esošās situācijas (sīkāk skat. šeit).

2011.gada 1.janvārī, stājoties spēkā Noteikumiem Nr.1219, tika pilnveidota patērētāju aizsardzība, slēdzot kreditēšanas līgumus. Noteikumi Nr. 1219 nosaka, piemēram,:

 • kredīta devēja informācijas sniegšanas pienākumu par kreditēšanas pakalpojumu pirms līguma noslēgšanas, sniedzot īpaši izstrādātu standarta veidlapu (sīkāk skat. šeit);
 • gada procentu likmes noteikšanas metodi (sīkāk skat. šeit);
 • kredīta devēja pienākumu pirms līguma noslēgšanas patērētājam izsniegt līguma projektu, ja patērētājs to pieprasa (sīkāk skat. šeit);
 • ierobežojumus kreditēšanas pakalpojumu reklāmām, nosakot to saturu, aizliedzot reklamēt bezatbildīgu aizņemšanos un sniegt informāciju par iespēju saņemt kredītu personām ar negatīvu kredītvēsturi (sīkāk skat. šeit);
 • patērētāja tiesības atmaksāt kredītu daļēji vai pilnībā pirms termiņa;
 • pienākumu kredīta devējam regulāri informēt patērētāju kreditēšanas līguma darbības laikā, piemēram, par izmaiņām aizņēmuma likmē;
 • prasības kreditēšanas starpniekiem un palīgstarpniekiem;
 • jaunu regulējumu attiecībā uz kreditēšanas pakalpojumiem pret kustamas lietas ķīlu (lombarda pakalpojumiem), kā piemēram:
  • nosakot, ka kreditēšanas līgumus pret kustamas lietas ķīlu drīkstēs slēgt no pulksten 20.00 līdz 8.00;
  • lombardiem līdz 2012.gada 1.janvārim jāizveido nodoto noteikumiem atbilstoša elektronisku ķīlu uzskaite;
  • lombardam saņemtās ķīlas ir jāglabā atbilstoši noteikumiem izveidotās glabātavās, kā arī telpas jānodrošina ar videonovērošanu un apsardzi. Turklāt uzņēmumam ir jābūt civiltiesiskajai apdrošināšanai, apdrošinot uzņēmumam nodotās ķīlas.

Vēl viens jauninājums patērētāju tiesību aizsardzības jomā ir Noteikumi Nr.245. Šie noteikumi paredz kārtību kādā uzņēmumi var saņemt licenci un kādiem kritērijiem šiem uzņēmumiem jāatbilst. Kā būtiskākās prasības var minēt:

 • licenci var saņemt tikai kapitālsabiedrība;
 • kapitālsabiedrībai nedrīkst būt nodokļu parādi un aizliegumi veikt komercdarbību finanšu pakalpojumu jomā;
 • komersantam jābūt reģistrētai fizisko personu datu apstrādei atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;
 • par komersanta valdes un padomes locekļiem nedrīkst būt personas, kas ir krimināli sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, ja sodāmība ir dzēsta; kurām ir atņemtas tiesības veikt komercdarbību finanšu pakalpojumu jomā un/vai kuras ir bijušas padomes (ja tāda izveidota) vai valdes locekļi tādā kapitālsabiedrībā, kurai pēdējo triju gadu laikā ir bijusi anulēta speciālā atļauja (licence), izņemot gadījumu, ja speciālā atļauja (licence) anulēta pēc kapitālsabiedrības lūguma;
 • komersanta apmaksātajam pamatkapitālam jābūt 300 000 Ls (izriet no Komerclikuma);
 • komersantam ir jābūt izstrādātai pirmslīguma informācijai un kreditēšanas līgumiem, kuri atbilst Noteikumiem Nr.1219; jābūt izstrādātām patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanas, patērētāja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanas un patērētāju sūdzību izskatīšanas kārtībām;
 • saņemtā licence jānovieto pakalpojuma sniegšanas vietā (mājaslapā) patērētājam redzamā vietā.


Ievērot! No 2011. gada 1. novembra kreditēšanas pakalpojumu patērētājam drīkst sniegt tikai uzņēmumi, kuri ir saņēmuši speciālu atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā. Par komercdarbību bez speciālas atļaujas (licences) saņemšanas Latvijas Republikas tiesību aktos ir paredzēta gan administratīvā, gan kriminālatbildība.

Licenci kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai izsniedz PTAC uz vienu gadu ar iespēju to pārreģistrēt. Valsts nodeva par licences izsniegšanu ir 71 140 euro un par pārreģistrāciju 14 225 euro.

Lai pagarinātu speciālās atļaujas (licences) termiņu uzņēmumam, ne agrāk kā četrus mēnešus, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms speciālās atļaujas (licences) beigām, ir jāiesniedz PTAC pārreģistrācijas iesniegums ar tam pievienojamajiem dokumentiem.

PTAC ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no uzņēmuma, kā arī veikt nepieciešamās pārbaudes, lai pārliecinātos par uzņēmuma darbības atbilstību Noteikumiem Nr.245.
PTAC ir tiesības licences darbību apturēt vai anulēt. Ja uzņēmumam licence ir anulēta, iesniegumu jaunas licences saņemšanai tas drīkst iesniegt ne agrāk kā trīs gadus pēc lēmuma pieņemšanas par licences anulēšanu dienas, izņemot, ja licence anulēta pēc paša uzņēmuma lūguma.

2015.gada 28.maijā Saeimā tika pieņemti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (turpmāk – PTAL), saskaņā ar kuriem tika paredzēti vairāki ierobežojumi patērētāju kreditēšanas jomā. Cita starpā saskaņā ar grozījumiem tika noteikti ierobežojumi patērētāja kredīta kopējām izmaksām un nokavējuma procentiem. Lai saistībā ar minētajiem grozījumiem un to piemērošanu veidotos vienota izpratne, PTAC ir apkopojis visbiežāk uzdotos jautājumus un atbildes (sadaļā pie biežāk uzdotajiem jautājumiem) saistībā ar tiem.