Prasības precēm un pakalpojumiem

Tirgus uzraudzība

Latvijai kā ES dalībvalstij jānodrošina, lai tirgus uzraudzības sistēma atbilstu Eiropas vienotā tirgus prasībām un Latvijas tirgū būtu pieejamas tikai drošas, noteiktām būtiskajām prasībām atbilstošas preces un pakalpojumi.

Tirgus uzraudzība ir daļa no kopējā normatīvo aktu ieviešanas procesa un ir galvenais instruments preču drošuma uzraudzībai.

Tirgus uzraudzība nodrošina, ka preces, uz kurām attiecas Kopienas saskaņošanas tiesību akti un kuras var kaitēt lietotāju veselībai vai drošībai, vai citā veidā neatbilst piemērojamām prasībām, izņem no tirgus, ierobežo to pieejamību tirgū vai tās aizliedz, un par to attiecīgi informē sabiedrību.

Tirgus uzraudzības mērķis ir nodrošināt, ka visā ES vienādi tiek ievērotas saistošās prasības un iedzīvotāji neatkarīgi no preces, Kopienas tirgus ietvaros, saņem drošas un atbilstošas preces visā Eiropas Savienībā.

Turklāt tirgus uzraudzība ir svarīga, lai samazinātu negodīgu konkurenci.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC) ir viena no tirgus uzraudzības iestādēm Latvijā, kas uzrauga lielāko daļu nepārtikas preču (izņemot medicīnas ierīču, kosmētisko līdzekļu, ķīmisko vielu un maisījumu, kā arī pirotehnisko izstrādājumu kontrole) atbilstību normatīvo aktu prasībām.

PTAC kontrolē tirgu, regulāri apmeklējot tirdzniecības, rūpnīcu un noliktavu telpas, lai īstenotu savu ikgadējo uzraudzības plānu, kā arī, lai pārbaudītu saņemto informāciju par neatbilstībām un izņemtu aizdomīgu preču paraugus ekspertīzes veikšanai.

PTAC ir pilnvaras pieprasīt visu nepieciešamo informāciju un, konstatējot neatbilstības, atbildīgajam komersantam pieprasīt korektīvo darbību izpildi (preces izņemšanu no tirgus, ierobežot preces vai pakalpojumu pieejamību tirgū vai preču atsaukšanu no patērētāja un aizliegšanu izplatīt par to attiecīgi informējot sabiedrību), lai tiktu nodrošināta preču un pakalpojumu atbilstība normatīvajiem aktiem.