Īpaši bīstamas vielas (SVHC)

Kancerogēnas, mutagēnas un/vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas (CMR) ir ļoti bīstamas cilvēka veselībai.  Tās var ietekmēt DNS — mūsu ģenētisko kodu — to izmainīt un izraisīt nekontrolētu šūnu (vēzi) augšanu vai traucēt seksuālo attīstību. CMR vielām ir dažādi apdraudējuma līmeņi, un visbīstamākās no tām, pamatojoties uz pierādījumiem, kas gūti no testiem uz cilvēkiem un dzīvniekiem, var tikt atzītas par īpaši bīstamām vielām (SVHC).

Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas ir vielas, kuras grūti sadalās (noturīgas), uzkrājas dzīvajos organismos (bioakumulatīvas), ir toksiskas un ir pazīstamas kā PBT (Persistent Bioaccumulative and Toxic). Dažas vielas ir identificējamas kā ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas (Very persistent and very bioaccumulative (vPvB)). PBT un vPvB vielu ietekmi ilgtermiņā ir grūti prognozēt. Tiklīdz šādas vielas izkliedējas vidē, negatīvās sekas, kas radušās to iedarbības rezultātā, ir gandrīz nenovēršamas. Vielas var uzkrāties augos, dzīvniekos un, visbeidzot, arī cilvēku organismā. Tās var piesārņot arī attālākas teritorijas.

Ķīmiskās vielas, kas rada līdzīgas bažas, ir vielas, par kurām ir liecības, ka tās var izraisīt nopietnu ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, kas rada līdzīgas bažas kā CMR un PBT. To skaitā ir noteiktas endokrīnās sistēmas noārdošas vielas un elpceļu kairinātāji, kas katrā gadījumā tiek izvērtēti atsevišķi.

 

atpakaļ uz sadaļu