PTAC jaunumi

 

IK "PEONIJAS" atsauc rotaļlietu Lelle Diversity Fashion No 391, EAN 9909050554116.

Informējam, ka rotaļlietai – Lelle Diversity Fashion No 391, EAN 9909050554116, kas iegādāta laika posmā no 02.02.2017. līdz 10.03.2017., ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībām. Rotaļlietai pārsniegts pieļaujamais di-(2-etilheksil) ftalāta (DEHP) saturs. Tādējādi pastāv nopietns risks, ka, lietojot rotaļlietu, varētu tikt ietekmēta lietotāja reproduktīvā veselība.

PTAC saņēmis SIA “IPF Digital Latvia” (iepriekšējais nosaukums – SIA “MCB Finance”), tirgū strādājošu ar zīmolu “Credit24” rakstveida apņemšanos par parādu atguvēju rēķinos iekļautās pozīcijas “Neatmaksātie kreditora zaudējumi” atmaksāšanu patērētājiem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 04.04.2017. izdevis pagaidu noregulējumu, uzdodot SIA “Vienotais norēķinu centrs” tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, pārtraucot veikt ārpustiesas parāda atgūšanas darbības AS “Pilsētas zemes dienests” vārdā vai uzdevumā. Tāpat PTAC izdotais pagaidu noregulējums aizliedz pieprasīt vai aicināt patērētājus izpildīt piespiedu zemes nomas maksājuma saistības, ja starp AS “Pilsētas zemes dienests” un patērētāju nav noslēgts tiesisks darījums, vai attiecībā uz konkrēto strīdu nav stājies spēkā tiesas nolēmums, kas pamato pieprasītās maksājuma saistības.
  •  
  • 1 of 103
  • "