Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav apspriedis līguma noteikumus ar patērētāju, tie tiek pakļauti netaisnīgu noteikumu izvērtējumam.

Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nedrīkst līgumā patērētājam iekļaut netaisnīgus noteikumus. Sekas par netaisnīgu noteikumu iekļaušanu līgumā ir tādas, ka netaisnīgi noteikumi nav spēkā no līguma noslēgšanas brīža. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs tomēr piemēro netaisnīgos noteikumus, ir vairāki tiesiski līdzekļi patērētājiem, lai to nepieļautu.

Likumā ir iekļauts netaisnīgu noteikumu saraksts, taču tas nav izsmeļošs. Ja līguma noteikums ir neskaidrs, to tulko par labu patērētājam.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izstrādājis ieteikumus, lai patērētājs varētu izvairīties no netaisnīgu noteikumu piemērošanas pret viņu.

Neapspriesti noteikumi

Noteikums ir neapspriests, ja tas sastādīts iepriekš un līdz ar to patērētājam nav bijis iespējams ietekmēt attiecīgā noteikuma saturu; īpaši tas attiecas uz iepriekš sagatavotiem tipveida līgumiem.

Līguma noteikums nav uzskatāms par apspriestu tikai tādēļ, ka:

 • abas puses līgumu ir parakstījušas;
 • līgumā ietverta apspriešanas klauzula;
 • apspriesti ir daži citi līguma noteikumi vai to aspekti;
 • patērētājs ir iepazinies ar līguma saturu un nav pret to izteicis iebildumus;
 • apspriešana ar patērētāju bijusi formāla, piemēram, patērētāja interesēm nelabvēlīgie līguma noteikumi netika grozīti.

Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs apgalvo, ka līguma noteikumi ir savstarpēji apspriesti ar patērētāju, viņa pienākums ir to pierādīt!

 

Netaisnīgu noteikumu izvērtējums

Lai veiktu izvērtējumu, ir jākonstatē 2 pazīmes:
1)    līgums ir noslēgts starp patērētāju un ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju;
2)    līguma noteikums ir neapspriests.

Izņēmums! Noteikumi par līguma priekšmetu, cenu vai atlīdzības atbilstību precei vai pakalpojumam pakļaujas izvērtējumam, tikai tad, ja tie nav vienkāršā un saprotamā valodā.

Līguma noteikums, kas paredz, ka patērētājs atsakās no savām likumīgajām tiesībām (piemēram, atteikuma tiesībām, tiesībām celt pretenzijas par preces vai pakalpojuma kvalitāti), automātiski ir uzskatāms par netaisnīgu un nav spēkā.

Šai gadījumā nav nepieciešams pierādīt to, ka puses līguma noteikumu nav apspriedušas.

 

Sekas

Ja patērētājs konstatē līgumā netaisnīgu noteikumu, tad konkrētais noteikums nav spēkā un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs to nedrīkst izmantot pret patērētāju. Sekas iedalāmas 2 gadījumos:

 • Līgums paliek spēkā, ja tas var pastāvēt turpmāk, kad netaisnīgais noteikums ir izslēgts. Piemēram, gadījumā, ja līgumā paredzēts neproporcionāli liels līgumsods par saistību neizpildi, līgums varēs eksistēt arī pēc tam, ja šo noteikumu no līguma izslēgs.
 • Līgums nav spēkā, ja netaisnīgi ir tie noteikumi, kas nosaka līguma būtību (līguma priekšmets, cena vai atlīdzības atbilstība precei vai pakalpojumam) un bez tiem līgums vairs nevar pastāvēt.  

 

Tiesiskie līdzekļi patērētājiem

1.    Patērētājs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai tiesā, bet pirms to darīt, patērētājam ir iespēja pašam izvērtēt, vai noteikumi ir netaisnīgi. Proti, patērētājs var iepazīties ar:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumiem:

Lēmumi attiecas uz visiem līgumiem, kurus attiecīgais ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis ar patērētājiem, ja ar patērētāju konkrētais noteikums nav ticis apspriests.

Lēmums ir saistošs attiecīgajam pārdevējam, ražotājam vai pakalpojuma sniedzējam, kuram ir pienākums to ievērot, un atsevišķa lēmuma izdošana vairs nav nepieciešama.

Patērētājs ir tiesīgs atsaukties uz konkrēto lēmumu strīda gadījumā ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, kā arī norādīt uz to, ja strīds tiek izskatīts tiesā.

 • rakstveida apņemšanās:

Rakstveida apņemšanas nozīmē to, ka ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs  ir brīvprātīgi apņēmies novērst patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumu, tai skaitā, atzīst savu vainu konstatētajā pārkāpumā.

Ja rakstveida apņemšanās iesniegta par netaisnīgu noteikumu piemērošanas pārtraukšanu, tas nozīmē, ka tā ir attiecināma uz visiem tāda paša satura līgumu noteikumiem, kurus konkrētais ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir noslēdzis ar patērētājiem.

2.    Kā var palīdzēt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs?

Tiek izdalīti 2 strīda veidi:

* Patērētāju kolektīvo interešu aizskāruma gadījums

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs veikt darbības, lai  ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs grozītu līguma projektu vai pārtrauktu pildīt līguma netaisnīgos un neskaidros noteikumus. Tomēr šādas darbības tiek veiktas tikai tad, ja līgumā iekļautais netaisnīgais līguma noteikums ir radījis vai varētu radīt būtisku kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm.

* Individuāla strīda gadījumā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sagatavo personai atbildi, kurā var paust viedokli par attiecīgo līguma noteikumu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Šo viedokli patērētājs var izmantot strīdā ar ražotāju, pārdāvāju vai pakalpojuma sniedzēju.

Lai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskatītu patērētāja iesniegumu par individuālu strīda gadījumu pēc būtības, ir jāievēro 3 nosacījumi:
1)    patērētājs vispirms ir vērsies ar sūdzību vai iesniegumu pie ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja un mēģinājis strīdu atrisināt izlīguma veidā;
2)    sūdzība vai iesniegums par strīda risināšanu ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju ir iesniegts ne vēlāk kā gada laikā no dienas, kad patērētāja sūdzība vai iesniegums iesniegts ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam;
3)    sūdzībai vai iesniegumam pievienoti rakstveida materiāli un citi pierādījumi, kas pamato strīda esamību un strīda priekšmetu.

3.    Kā var palīdzēt tiesa?

Ja attiecīgais ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis prasību tiesā attiecībā pret patērētāju un atsaucies uz netaisnīgu noteikumu vai piemērojis to, tad tiesas pienākums ir izvērtēt līguma noteikumus un strīda atrisināšanai attiecībā uz patērētāju nepiemērot netaisnīgos noteikumus.

Ja netaisnīgais noteikums jau ticis piemērots attiecībā pret patērētāju un netaisnīgā noteikuma dēļ patērētājam radušies zaudējumi, viņš ir tiesīgs vērsties ar prasību tiesā.

 

Netaisnīgo noteikumu saraksts

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešajā daļā ir iekļauts netaisnīgu līguma noteikumu saraksts (nav izsmeļošs).

Netaisnīgo līguma noteikumu piemērus skatīt šeit.

 

Neskaidrs noteikums

Skaidra noteikuma (caurspīdīguma principa) ievērošanas kritēriji:

 • līgumam jābūt formulētam vienkāršā un (patērētājam) saprotamā valodā, pietiekami skaidram un precīzam;
 • salasāmā drukā;
 • nedrīkst būt “slēpti” noteikumi;
 • līgumā būtu skaidri jānorāda gan pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi, gan arī patērētāja tiesības un it īpaši pienākumi, to neizpildes sekas.

Patērētājam jāļauj iepazīties pirms līguma parakstīšanas ar noteikumiem!!!

! Neskaidri un neprecīzi rakstveida līguma noteikumi tiek tulkoti par labu patērētājam.

 

Ieteikumi

Pirms līguma noslēgšanas:

Patērētājam ir ieteicams rūpīgi iepazīties ar līguma projekta noteikumiem, kā arī lūgt uzņēmēju izskaidrot noteikumus, kuru saturs patērētājam nav saprotams.

Pirms nozīmīgu līgumu slēgšanas, piemēram, hipotekārās kreditēšanas līgums vai līgums par nekustamā īpašuma iegādi, par attiecīgo līgumu ieteicams konsultēties ar juristu.

Līguma darbības laikā:

Pirms patērētājs pats pārtrauc pildīt līguma noteikumu, kuru viņš uzskata par netaisnīgu, ieteicams noskaidrot, vai tiešām minētais noteikums vērtējams kā netaisnīgs, piemēram, vēršoties pie pārdevēja, pakalpojumu sniedzēja vai ražotāja vai arī iepazīstoties ar sadaļām Lēmumi un Rakstveida apņemšanās Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā.