Vielu izstrādājumos reģistrēšana (REACH regulas 7. panta 1. punkts)


Izstrādājumu izgatavotājiem un importētājiem ir jāreģistrē ECHA izstrādājumos esošās vielas, ja izpildās abi tālāk minētie priekšnosacījumi:

a) parastos vai loģiski paredzamos lietošanas apstākļos ir paredzēta vielas izdalīšanās no izgatavotajiem un/vai importētajiem izstrādājumiem;
b) kopējais vielas daudzums visos izgatavotajos un/vai importētajos izstrādājumos, no kuriem paredzēta vielas izdalīšanās, pārsniedz vienu tonnu gadā.

Reģistrācija nozīmē tehniskās dokumentācijas, kas satur informāciju par vielas īpašībām, un, ja nepieciešams, ķīmiskās drošības ziņojuma, kurā dokumentēts šīs vielas ķīmiskās drošības novērtējums, iesniegšanu ECHA.

Atbrīvojums
Izstrādājuma izgatavotājs vai importētājs nereģistrē vielu, ja šo vielu konkrētajam lietojuma veidam (t. i., vielas lietojumu izstrādājumā) jau ir reģistrējis cits uzņēmums.
Vairāk par vielu izstrādājumos reģistrēšanu skatīt ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration un https://echa.europa.eu/support/registration

Ziņošana par vielām izstrādājumos (REACH regulas 7.panta 2.punkts)

Izstrādājumu izgatavotājiem un importētājiem ir jāziņo ECHA par izstrādājumos esošajām kandidātu sarakstā (https://echa.europa.eu/candidate-list-table) uzskaitītajām vielām, ja izpildās abi tālāk minētie nosacījumi: 

a) vielas koncentrācija attiecīgajos izstrādājumos pārsniedz 0,1 % no masas;
b) vielas kopējais daudzums attiecīgajos izstrādājumos pārsniedz vienu tonnu gadā.

Komersantiem ziņojumi jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc vielas iekļaušanas kandidātu sarakstā.

Atbrīvojums
Ir divi gadījumi, kad ziņošana nav obligāta.
Ja izstrādājuma izgatavotājs vai importētājs izstrādājuma parastos vai loģiski prognozējamos lietošanas, arī apglabāšanas apstākļos var novērst vielas iedarbību uz cilvēkiem vai apkārtējo vidi. Šādos gadījumos izgatavotāji vai importētāji izstrādājuma saņēmējam nodrošina atbilstošu lietošanas pamācību.
Ja izgatavotājs vai importētājs Eiropas Savienībā vielu attiecīgam lietošanas veidam jau ir reģistrējis.

Vairāk par ziņošanu par vielām izstrādājumos skatīt ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-ar... un https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifyi...

 

Informēšana par vielām izstrādājumos (REACH regulas 33.pants)

Piegādātājiem[1], kuru izstrādājumu sastāvā ir kandidātu sarakstā uzskaitītās vielas (vielas, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC)) koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% no izstrādājuma masas, ir pienākums sniegt pietiekamu informāciju izstrādājumu saņēmējiem, kas piegādātājam pieejama, lai izstrādājumu varētu droši lietot, un vismaz vielas nosaukumu.
Minētā informācija bez maksas pēc pieprasījuma ir jāsniedz arī patērētājiem 45 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.  

Vairāk par informācijas sniegšanu par vielām izstrādājumos skatīt ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-ar...

Ikvienam tāda izstrādājuma, kurš tiek laists Eiropas Savienības tirgū un kurā ir kandidātu sarakstā uzskaitītās vielas (vielas, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC)) koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% no izstrādājuma masas, izgatavotājam, importētājam vai piegādātājam informācija[2] par šo izstrādājumu no 2021.gada 5.janvāra jāsniedz[3] ECHA SCIP datu bāzē.

Atbrīvojums
Mazumtirgotājiem un citiem komersantiem, kas izstrādājumus piegādā tieši patērētājiem, informācija ECHA SCIP datu bāzē nav jāiesniedz.
Komersantiem ir jāiesniedz ECHA šāda informācija:

a) informācija, kas ļauj identificēt izstrādājumu;
b) izstrādājumā esošās kandidātu saraksta vielas nosaukums, koncentrācijas diapazons un atrašanās vieta;
c) cita informācija, kas ļauj droši lietot izstrādājumu, jo īpaši informācija, lai nodrošinātu pareizu izstrādājuma apsaimniekošanu pēc tam, kad tas kļuvis par atkritumiem.

Detalizēts visu informācijas prasību saraksts ir sniegts dokumentā „Detalizētas informācijas prasības”, kas pieejams ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/scip_information_require....
Vairāk par informācijas par izstrādājumiem iesniegšanu ECHA SCIP datu bāzē skatīt ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/lv/scip-suppliers-of-articles
Vairāk par SCIP datu bāzi skatīt ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/lv/scip-database
 

Pirkumi saistībā ar vielām izstrādājumos saskaņā ar REACH regulu[4]

PienākumsIzstrādājumos esošo vielu reģistrācijaZiņošana par izstrādājumos esošajām vielāmInformācijas sniegšana par izstrādājumos esošajām vielām
Juridiskais pamats REACH regulā7. panta 1. punkts7. panta 2. punkts33. pants
Dalībnieki, uz ko tas attiecasIzstrādājumu izgatavotāji un importētājiIzstrādājumu izgatavotāji un importētājiIzstrādājumu piegādātāji
Vielas, uz ko tas attiecasVielas, kam no izstrādājumiem paredzēts izdalīties vidēVielas, kas ietvertas vielu, kas rada ļoti lielas bažas, kandidātu sarakstā licencēšanas nolūkāVielas, kas ietvertas vielu, kas rada ļoti lielas bažas, kandidātu sarakstā licencēšanas nolūkā
Tonnāžas robežlielums1 tonna gadā1 tonna gadā-
Koncentrācijas robežlielums izstrādājumā-0.1% (pēc masas)0.1% (pēc masas)
Atbrīvojums no pienākuma ir iespējams, pamatojoties uz:
Viela jau ir reģistrēta šim lietošanas veidam (7. panta 6. punkts)
Pamatojoties uz "iedarbības izslēgšanu" (7. panta 3. punkts)

 

Ierobežošana (REACH regulas XVII.pielikums)
Ierobežojumi ir paredzēti cilvēku veselības un vides aizsardzībai pret nepieļaujamu risku, kas saistīts ar ķīmiskām vielām un to maisījumiem. Ar ierobežojumiem var ierobežot vai aizliegt noteiktas vielas ražošanu, laišanu tirgū vai lietošanu. Ierobežojums piemērojams jebkādai vielai, vielai maisījumā vai izstrādājumā, arī tām vielām, kuras nav jāreģistrē.

Vielu izstrādājumos ierobežojumi ir noteikti REACH regulas XVII.pielikumā, ko saskaņā ar noteiktu procedūru (REACH regulas 133.panta 4.punkts) regulāri atjaunina, pieņemot jaunus ierobežojumus vai grozot pastāvošos ierobežojumus. Ierobežojumu saraksts pieejams arī ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/lv/substances-restricted-under-reach

 

[1] Jebkurš izstrādājuma izgatavotājs vai importētājs, izplatītājs vai cits piegādes ķēdes dalībnieks, kas laiž izstrādājumu tirgū
[2] Atbilstoši REACH regulas 33.panta 1.punktam
[3] Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu 9.panta 1.punkta i) apakšpunktu
[4] Vadlīnijas par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos., 4.0. redakcija, 2017.gada jūnijs,  Eiropas Ķimikāliju aģentūra, 10.lpp., Pieejams: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_lv.pdf/a22e0843...