Par alkoholisko dzērienu reklāmā iekļaujamo brīdinājuma uzrakstu

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) konstatētā tendence lietot vārdu „pārmērīgs” alkoholisko dzērienu reklāmu ietveramajā brīdinājuma uzrakstā ir radījusi nepieciešamību sniegt papildu skaidrojumu reklāmas devējiem, izplatītājiem un izgatavotājiem par Alkoholisko dzērienu aprites likuma (turpmāk – Likums) normas piemērošanu minētajās reklāmās.

Likuma 10.panta pirmajā daļā minēts obligātais nosacījums alkoholisko dzērienu reklāmā iekļaut informāciju, kas brīdina sabiedrību par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi. PTAC uzskata, ka vārda „pārmērīgs” iekļaušana brīdinājuma tekstā neatbilst minētajai normai, kā arī Likuma jēgai un nav nepieciešama. Jēdziens „pārmērīgs”, būdams neizmērāms un subjektīvs, PTAC ieskatā mazina/var mazināt brīdinošās informācijas iedarbību un tātad arī tās mērķa sasniegšanu.

Līdz ar to PTAC norāda, ka vārda „pārmērīgs” lietošana alkoholisko dzērienu reklāmā ietveramajā brīdinājuma uzrakstā nav nepieciešama un pieļaujama. Brīdinājuma tekstā varētu tikt ietverta, piemēram, šāda informācija: „Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme”.

Vienlaikus PTAC vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar Likumā nostiprināto tiesisko regulējumu (Likuma 10.panta pirmā un trešā daļa) informācijai ar brīdinājuma uzrakstu ir atvēlami vismaz 10 procenti no konkrētās reklāmas apjoma, kā arī šī informācija sniedzama reklāmas apakšējā daļā ar melniem burtiem uz balta fona, turklāt burtu izmēram jābūt tādam, lai uzraksts aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no tekstam paredzētā laukuma.

Savukārt brīdinājuma uzraksts nav jāsniedz, ja alkoholisko dzērienu tirdzniecības, ražošanas un uzglabāšanas vietās tiek izvietotas tikai alkoholisko dzērienu preču zīmes un tiek sniegta pamatinformācija par alkoholiskajiem dzērieniem (piemēram, alkoholiskā dzēriena nosaukums, cena, tilpums un cita patērētājam svarīga informācija), kā arī brīdinājuma uzraksts nav jāsniedz uz sadzīves priekšmetiem, ja tie izmantoti par reklāmas nesējiem (piemēram, lampām) (Likuma 10.panta otrā daļa).


* Šis ir PTAC kā valsts pārvaldes iestādes viedoklis. PTAC kā valsts pārvaldes iestāde neveic oficiālu tiesību normu iztulkošanu, bet PTAC uzdevums, izskatot konkrētas lietas, ir interpretēt un piemērot normatīvos aktus.


Noderīgi

  Normatīvie akti

  PTAC lēmumi