Biežāk uzdotie jautājumi saistībā ar COVID-19

  • Kā rīkoties tūrisma operatoram, ja pirms ceļojuma sākuma nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ ir nepieciešams mainīt ceļojuma norises datumus?

Ja tūrisma operatoram pirms ceļojuma sākuma nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ ir nepieciešams mainīt ceļojuma norises datumus, tūrisma operatoram ir laicīgi jāinformē ceļotājs par ierosinātajām izmaiņām.

Ja ceļotājs nepiekrīt ierosinātajām izmaiņām un vēlas izbeigt līgumu, tūrisma operators var piedāvāt alternatīvu komplekso tūrisma pakalpojumu (piemēram, dāvanu karti, vaučeru, cita ceļojuma piedāvājumu).

Ņemot vērā ārkārtas situāciju, PTAC iesaka tūrisma operatoriem izskaidrot situāciju saviem klientiem (ceļotājiem) un  aicināt klientus būt pacietīgiem, saprotošiem, kā arī vienoties par abpusēji pieņemamiem situācijas risinājumiem.

  • Kā rīkoties tūrisma operatoram, ja nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ ir nepieciešams atcelt ceļojumu vai mainīt ceļojuma norises datumus, bet ceļotājs nevēlas pieņemt tūrisma operatora piedāvāto alternatīvo risinājumu? 

Ja tūrisma operatoram nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ ir nepieciešams atcelt ceļojumu vai mainīt ceļojuma norises datumus, bet ceļotājs nepieņem piedāvāto alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu un tomēr vēlas izbeigt līgumu, tūrisma operatoram ir jāļauj ceļotājam izbeigt līgumu, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu. Šādā gadījumā tūrisma operatoram ir jāatmaksā ceļotājam visi maksājumi, ko veicis ceļotājs vai kas veikti ceļotāja vārdā, arī tās summas kuras tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir pārskaitījis tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, viesnīcām un transporta pakalpojumu sniedzējiem).

Vienlaikus norādāms, ka PTAC, arī citviet savā mājaslapā publicējot informāciju, ir aicinājis patērētājus būt saprotošiem, izvērtēt un piekrist tūrisma operatoru piedāvātajām izmaiņām pārcelt pakalpojuma sniegšanu uz vēlāku laiku vai piekrist alternatīvajiem risinājumiem, piemēram, pieņemt vaučerus (skat. http://www.ptac.gov.lv/lv/news/ptac-aicina-meklet-visiem-pienemamus-risi... un http://www.ptac.gov.lv/lv/content/covid-19-aktualitates).

  • Kā rīkoties tūrisma operatoram, ja ceļojums ir paredzēts rudenī  vai citā laikā, kas saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Ministru kabineta rīkojumu ir pēc ārkārtējās situācijas beigām, bet ceļotājs jau šobrīd vēlas atteikties no ceļojuma un lauzt līgumu?

Ja ceļotājs jau šobrīd vēlas lauzt līgumu un atsakās no ceļojuma, kas paredzēts rudenī vai citā laikā, kas saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Ministru kabineta rīkojumu ir paredzēts pēc ārkārtējās situācijas beigām, tad līguma izbeigšanas kārtība un līguma izbeigšanas maksa ir piemērojama saskaņā ar noslēgtā kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noteikumiem.

  • Kā rīkoties tūrisma operatoram, ja tas nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ atceļ ceļojumu un nepiedāvā ceļotājam alternatīvus risinājumus?

Ja tūrisma operators nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nespēj izpildīt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu un izbeidz šo līgumu (atceļ ceļojumu), tūrisma operatoram ir pilnībā jāatmaksā ceļotājam visi maksājumi, kas veikti par komplekso tūrisma pakalpojumu, bet tūrisma operatoram nav pienākuma maksāt papildu kompensāciju.

  • Vai tūrisma aģentam ir jāatmaksā ceļotājam arī sava komisija, kas ir saņemta no tūrisma operatora par izpildīto darbu, kas veikts, pamatojoties uz noslēgto savstarpējo sadarbības līgumu?

Ceļotājam ir tiesības saņemt atpakaļ pilnīgi visas iemaksātās summas par nenotikušo ceļojumu. Piemēram, ja ceļotājs par komplekso tūrisma pakalpojumu (ceļojumu) ir samaksājis 250,00 euro, tad ceļotājam ir tiesības saņemt atpakaļ 250,00 euro neatkarīgi no tā, cik daudz no šīs summas veido tūrisma aģenta komisijas maksa.

Pienākums atmaksāt naudu ceļotājiem ir tūrisma operatoram. Līdz ar to tūrisma operators ir atbildīgs, lai ceļotājs saņem atpakaļ pilnīgi visas iemaksātās summas par ceļojumu. PTAC kompetencē nav izlemt un noteikt, vai tūrisma aģentam ir jāatmaksā ceļotājam arī sava komisija, kas ir saņemta no tūrisma operatora par izpildīto darbu. Par to ir jāvienojas tūrisma aģentam un tūrisma operatoram, jo tās ir privātpersonu savstarpējās attiecības, ko regulē noslēgtais sadarbības līgums. 

  • Vai tūrisma operators naudas atmaksu ceļotājam drīkst veikt tad, kad ir saņēmis atpakaļ naudu no tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem?

Ievērojot to, ka ceļojumu atcelšana vai ceļojumu datumu maiņa ir saistīta ar nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem, kā arī ņemot vērā, ka nepārvarama vara neatbrīvo puses no saistību izpildīšanas, bet gan attaisno to neizpildīšanu uz nepārvaramas varas laiku, PTAC ieskatā tūrisma operatoram jāatmaksā ceļotājam visas iemaksātās summas pēc tam, kad ārkārtas apstākļi ir beigušies.

Ja tūrisma operators var vienoties ar ceļotāju par citu termiņu naudas atmaksai, tad tūrisma operators naudu ir tiesīgs atmaksāt tādā termiņā, par kādu ir panākta vienošanās, piemēram, atmaksāt tad, kad saņems atpakaļ naudu no tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem.

  • Kā rīkoties tūrisma operatoram, ja ceļojums ir noticis, bet nav izpildīts pilnībā?

Ja ceļojuma laikā nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ tūrisma operatoram pilnībā vai daļēji nebija iespējams sniegt kādu no kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem, tūrisma operatoram ir jānodrošina, lai ceļotājs saņem atbilstošu cenas samazinājumu par jebkādu laikposmu, kurā ir notikusi neatbilstība. Tomēr tūrisma operatoram nav jāmaksā ceļotājam papildu kompensācija par zaudējumiem, ja neatbilstība līgumam ir radusies nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ.

Tā kā katrs konkrētais gadījums ir vērtējams atsevišķi, ņemot vērā attiecīgo situāciju un apstākļus, par atmaksājamo summu apmēru un atmaksas termiņu aicinām tūrisma operatorus individuāli vienoties ar ceļotājiem, atrodot abpusēji pieņemamu risinājumu.

 

* PTAC skaidrojums var mainīties, ja tiek pieņemtas izmaiņas normatīvajā regulējumā vai tiek saņemtas Eiropas Komisijas rekomendācijas.