Iepirkumi

Redakcijas datums: 06.09.2019.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

Informācija par PTAC veiktajiem iepirkumiem un noslēgtajiem iepirkuma līgumiem 2018.gadā

Informācija par PTAC veiktajām iepirkuma procedūrām un noslēgtajiem iepirkuma līgumiem 2019. gadā

 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas ir nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana Nr. PTAC 2016/02MI 16.06.2016. 2016.gada 4.jūlija plkst. 10:00 AS “Inspecta Latvia” 41999,00

Līgums Nr. PTAC2016/ 02MI

Spēkā no 25.07.2016. līdz 24.07.2019.

(saņemts PTAC 29.07.2016.)

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

“Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas ir nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2016/02MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 06.07.2016.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 6.jūlijā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

AS “Inspecta Latvia”

40003130421

41999,00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: AS “Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas ir nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana "

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 16.06.2016.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdien-ceturtdien no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdien no plkst.8:15 līdz plkst.15:45

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Kristīne Riekstiņ (tālr. 67388642, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Demakina (tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Demakina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas ir nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2016/02MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas ir nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 4.jūlija plkst.10:00 PTAC.

Elektropreču testēšana PTAC 2016/01MI 19.04.2016. līdz 2016.gada 2.maija plkst.10:00 PTAC SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 41999,99 EUR
Līgums Nr. PTAC2016/ 01MI

Spēkā no 20.05.2016. līdz 19.05.2019.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Elektropreču testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2016/01MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 09.05.2016.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 9.maijā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

Tehnisko ekspertu SIA “TUV Nord Baltik”

40003121062

821,00

2.

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”

40003435328

769,53

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.

 


Paziņojums par plānoto līgumu

"Elektropreču testēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 19.04.2016.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdiena-piektdiena no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča

(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Edīte Kamendere

(tālr. 67388648, e-pasts: Edite.Kamendere@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Elektropreču testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2016/01MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Elektropreču testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 2.maija plkst.10:00 PTAC.

Informatīvā materiāla (bukleta) maketa izstrāde un iespiešana Nr. PTAC 2015/08MI 17.11.2015. līdz 2015.gada 30.novembra plkst.10:00 PTAC SIA “VEITERS KORPORĀCIJA” 6000,00 EUR
Līgums Nr. PTAC2015/ 08MI

Spēkā no 07.12.2015. līdz 06.06.2016.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Informatīvā materiāla (bukleta) maketa izstrāde un iespiešana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/08MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 03.12.2015.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 3.decembrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”

40003687196

6000,00

2.

SIA “CREATD”

40103874700

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA “CREATD”.

SIA “CREATD” piedāvājums tika iesniegts pēc Instrukcijas 7.punktā minētā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, līdz ar to SIA “CREATD” piedāvājums netika vērtēts un SIA “CREATD” tika izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.

 


Paziņojums par plānoto līgumu

"Informatīvā materiāla (bukleta) maketa izstrāde un iespiešana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 17.11.2015.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdiena-piektdiena no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča

(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Sanita Gertmane

(tālr. 67388622, e-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Informatīvā materiāla (bukleta) maketa izstrāde un iespiešana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/08MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Informatīvā materiāla (bukleta) maketa izstrāde un iespiešana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 30.novembra plkst.10:00 PTAC.