Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana Patērētāju tiesību aizsardzības centra vajadzībām Nr. EM 2015/28 26.03.2015. līdz 2015.gada 9.aprīļa plkst. 10:00 IK „Vial-D” 4335.00 EUR

Līgums Nr. PTAC/EM 2015/ 28

(saņemts PTAC 12.06.2015.)

Spēkā no 08.06.2015. līdz 07.07.2015.

Viena dienesta vieglā automobiļa iegāde Nr. PTAC 2015/02MI 05.03.2015. līdz 2015.gada 16.marta plkst.10:00 SIA „Inchcape Motors Latvia” 14041,32 EUR
Līgums Nr. PTAC2015/ 02MI

Spēkā no 31.03.2015. līdz 30.06.2015.

Paziņojums par plānoto līgumu

"Viena dienesta vieglā automobiļa iegāde"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 05.03.2015.

 

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersona:

PTAC Administratīvā sektora vadītāja

tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv;

2. Iepirkuma priekšmets:

Viena dienesta vieglā automobiļa iegāde;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/02MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Viena dienesta vieglā automobiļa iegāde";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 16.marta plkst.10:00 PTAC.


 

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Viena dienesta vieglā automobiļa iegāde"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/02MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 20.03.2015.

 

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 20.martā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

Pretendents

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA „Inchcape Motors Latvia”

40003073379

14041,32

2.

SIA „Amserv Krasta”

50003472881

14509,00

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Inchcape Motors Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

Rotaļlietu, bērnu preču, tekstilizstrādājumu un šķiltavu testēšana, kā arī patēriņa preču ķīmisko īpašību testēšana Nr. PTAC 2015/01MI 12.02.2015. līdz 2015.gada 23.februāra plkst.10:00 SIA „Latvijas sertifikācijas centrs” 41999,99 EUR
Līgums Nr. PTAC2015/ 01MI LATSERT-4/2014

Spēkā no 04.03.2015. līdz 03.03.2018.

Paziņojums par plānoto līgumu

"Rotaļlietu, bērnu preču, tekstilizstrādājumu un šķiltavu testēšana, kā arī patēriņa preču ķīmisko īpašību testēšana"
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 12.02.2015.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča
(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Vita Visocka
(tālr. 67388639, e-pasts: Vita Visocka@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
Rotaļlietu, bērnu preču, tekstilizstrādājumu un šķiltavu testēšana, kā arī patēriņa preču ķīmisko īpašību testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/01MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai " Rotaļlietu, bērnu preču, tekstilizstrādājumu un šķiltavu testēšana, kā arī patēriņa preču ķīmisko īpašību testēšana ";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2015.gada 23.februāra plkst.10:00 PTAC.


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
"Rotaļlietu, bērnu preču, tekstilizstrādājumu un šķiltavu testēšana, kā arī patēriņa preču ķīmisko īpašību testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/01MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 24.02.2015.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 23.februārī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.
p.k.
PretendentsReģistrācijas numurs Līgumcena
(EUR bez PVN)
 1. SIA „Latvijas sertifikācijas centrs”  50003298751 41999,99

   
3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Latvijas sertifikācijas centrs”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbinieku komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana Nr. EM 2014/87 07.11.2014. Līdz 2014.gada 25.novembrim SIA „Averoja” 175 000.00 EUR
Līgums Nr. PTAC/EM 2014/ 87

Spēkā no 20.10.2015. līdz 19.10.2017.

              Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojuma iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punktu.

Paziņojuma publikācijas datums Ekonomikas ministrijas mājas lapā - 07.11.2014.