Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana Nr. PTAC 2015/03MI 09.04.2015. līdz 2015.gada 20.aprīļa plkst.10:00 I daļa - Lithuanian Energy Institute, II daļa - AB „Vilniaus metrologijos centras” I daļa - 7500,00 EUR II daļa - 6407,38 EUR

I daļaLīgums Nr.PTAC2015/ 03MI-I/ 12PK-392.15.15

Spēkā no 05.06.2015. līdz 05.12.2015.
(saņemts PTAC 12.06.2015.)

II daļa Līgums Nr. PTAC2015/ 03MI-II

Spēkā no 28.05.2015. līdz 28.11.2015.

Paziņojums par plānoto līgumu

"Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 09.04.2015.

 

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko

(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Inese Sidraba

(tālr. 67388629, e-pasts: Inese.Sidraba@ptac.gov.lv);

 

2. Iepirkuma priekšmets:

Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana;

 

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/03MI;

 

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana";

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 20.aprīļa plkst.10:00 PTAC.

 


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/03MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 05.05.2015.

 

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 5.maijā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

(I daļa) Lithuanian Energy Institute

111955219

7500,00

2.

(II daļa) AB „Vilniaus metrologijos centras”

120229395

6407,38

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

I daļa – Lithuanian Energy Institute, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

II daļa – AB „Vilniaus metrologijos centras”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi Patērētāju tiesību aizsardzības centra vajadzībām Nr. EM 2015/29 27.03.2015. līdz 2015.gada 10.aprīļa plkst. 11:00 SIA „KONELS” 5000.00 EUR
Līgums Nr. PTAC/EM 2015/ 29

Spēkā no 14.07.2015. līdz 13.07.2016.

Paziņojuma publikācija nav paredzēta, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana Patērētāju tiesību aizsardzības centra vajadzībām Nr. EM 2015/28 26.03.2015. līdz 2015.gada 9.aprīļa plkst. 10:00 IK „Vial-D” 4335.00 EUR

Līgums Nr. PTAC/EM 2015/ 28

(saņemts PTAC 12.06.2015.)

Spēkā no 08.06.2015. līdz 07.07.2015.