PTAC jaunumi

 
Informējam, ka rotaļlieta – bērnu plastmasas šūpoles Ref. T00151, PO. 14/127, EAN 5425000331513, ražotājs Paradiso Toys N.V., neatbilst drošuma prasībām.
Paziņojumi par vidi ir kļuvuši par būtisku dažādu mārketinga stratēģiju elementu. Uzņēmēji, īstenojot savas reklāmas un mārketinga kampaņas, apzinās, ka paziņojumi par vidi ir spēcīgs mārketinga instruments, jo tie ietekmē patērētāju rīcību. PTAC pēc konsultācijām ar iesaistītajām pusēm ir noslēdzis darbu pie jaunajām Vadlīnijām „Vadlīnijas paziņojumu par vidi izmantošanai komercpraksēˮ, kuru mērķis ir sniegt padomus uzņēmējiem godīgas komercprakses īstenošanai, komercpraksē izmantojot paziņojumus par vidi.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) saņēmis Bigbank AS Latvijas filiāles (turpmāk – Banka) rakstveida apņemšanos, kurā Banka atzīst, ka ir izdarījusi pārkāpumu laika periodā no 2014.gada 11.janvāra līdz 2016.gada 29.jūlijam, un apņemas atmaksāt līgumsaistībās esošajiem patērētājiem ieturētos kreditora zaudējumus, kas radušies Bankai, veicot parāda piedziņu (turpmāk – Zaudējumi).
PTAC turpina saņemt sūdzības no patērētājiem, kuri ļāvušies sevi pierunāt uzstājīgiem pārdevējiem, kuriem, prasmīgi pielietojot pārdošanas metodes, izdodas panākt, ka patērētājs kļūst par dārga ūdens filtra īpašnieku. Šī pirkuma sekas patērētājam bieži vien ir apgrūtinošas saistības, jo tiek parakstīts arī kreditēšanas līgums.
Lellei ar baterijām Nuku Beebi ir kontatētas neatbilstības drošuma prasībām.
Latvijā pašlaik nav vienota regulējuma, kas noteiktu prasību skolēnu formas tērpu ieviešanai skolās, tomēr ir vairākas skolas, kuras ir lēmušas par vienotu skolēnu apģērbu. Lai skolas saņemtu izdevīgāko formas tērpu piedāvājumu, Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC), Izglītības kvalitātes pārvaldi un Rīgas domes Izglītības departamenta Izglītības pārvaldi izstrādāja labās prakses apkopojumu skolēnu formu piegādātāju izvēles procesam.
Pēc ilgiem ekonomiskiem satricinājumiem Vācijas aviosabiedrība Air Berlin ir pieteikusi maksātnespēju. Kādas ir sekas patērētājiem?
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 16.08.2017. pieņēmis lēmumus par SIA “SS” un SIA “INTERNET” īstenoto negodīgo komercpraksi, piemērojot katram no uzņēmumiem soda naudu 15 000 EUR apmērā, kā arī uzliekot tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgas komercprakses īstenošanu attiecībā uz patērētājiem interneta vietnēs www.ss.lv, vēlāk www.ss.com (turpmāk – Vietne).
Ikviens students vēlas studēt kvalitatīvā augstākās izglītības studiju programmā un pēc augstskolas absolvēšanas saņemt valsts atzītu diplomu. Bet nereti studenti apjūk piedāvāto augstskolu, koledžu un to studiju programmu labirintos. Ir vairākas lietas, ar ko Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina topošos studentus iepazīties pirms izvēles izdarīšanas par augstākās izglītības iestādi un studiju programmu.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi realizē tirgus uzraudzību arī uz robežas, pārbaudot, vai prece, kas tiek importēta Eiropas Savienībā, atbilst piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Apkopojot pēdējo trīs gadu rezultātus, redzams, ka 52% gadījumu importētajām elektroprecēm tiek atteikta izlaišana brīvā apgrozībā, jo tās neatbilst normatīvo aktu prasībām.
  • "
  • 3 of 37
  • "